ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fathom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fathom*, -fathom-

fathom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fathom (n.) หน่วยวัดความลึกของน้ำ (มีค่าเท่ากับ 6 ฟุตหรือ1.8 เมตร) See also: ระยะลึก 6 ฟุต
fathom (vt.) วัดความลึกของน้ำ
fathom (vt.) เข้าใจ See also: หยั่งรู้ Syn. comprehend, penetrate
fathom out (phrv.) พยายามค้นหา See also: พยายามทำความเข้าใจกับ
fathomable (adj.) ซึ่งวัดได้ See also: ซึ่งสามารถหยั่งถึง Syn. measurable
fathomless (adj.) ลึก Syn. bottomless
fathomless (adj.) ซึ่งหยั่งไม่ถึง See also: ซึ่งยากหยั่งถึง, ล้ำลึก Ops. fathomable, comprehensible
English-Thai: HOPE Dictionary
fathom(ฟา'เธิม) n. หน่วยความยาว (ลึก) ที่เท่ากับ6ฟุตหรือ1.829เมตรใช้อักษรย่อว่าfath vt. วัดความลึกด้วยเสียง,เข้าใจละเอียด., See also: fathomable adj., Syn. six feet
fathomless(ฟา'ธอมลิส) adj. เหลือที่หยั่งความลึกได้,ซึ่งไม่อาจวัดปริมาณได้,ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้., See also: fathomlessly adv. fathomlessness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
fathom(n) ความลึกของน้ำ 6 ฟุต,ระยะแขน
fathomless(adj) ไม่อาจหยั่งถึง,สุดจะหยั่งถึง,ไม่อาจเข้าใจได้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
fathomfathom, ฟาทอม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟาทอม (n.) fathom
หยั่งถึง (v.) fathom See also: understand Syn. เข้าใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jerry, for some reason that I can't even begin to fathom you really believe all this stuff, don't you?ไม่รู้ว่าสาเหตุใด ฉันคิดไม่ออกว่ามันเกิดขึ้นยังไง คุณเชื่อเรื่องพวกนี้จริง ๆ ใช่มั้ย
I just can't fathom why you did it. It's not like you needed the money.แม่แค่ไม่เข้าใจว่าทำไมลูกถึงทำ มันไม่ใช่ว่าลูกต้องใช้เงินหรอก
I can't fathom that it's still here.พ่อคาดไม่ถึงว่ามันจะยังอยู่ที่นี่.
Mrs. Holden, we can't begin to fathom the loss you've suffered.คุณนายโฮลเด้นคะ, คงพูดไม่ได้ว่าเราเข้าใจความสูญเสียที่คุณเผชิญ
I can't begin to fathom the damage you'd have done to the program had you broken it.ฉันไม่อยากคิด ว่าพวกเธอ ทำเครื่องพังไปแค่ไหน หยุดก่อน ซู
I cannot fathom it. You are far superior in all ways.ข้าไม่คิดเหมือนพวกนั้น ท่านเหนือกว่านางในทุกทางเลย
It's that she cannot fathom that a Gershwin and trot song could be interpreted together.เกิร์ชวิน มันเป็นเพลง ที่เพลงลูกทุ่งสามารถผสมผสานเข้าด้วยกันได้
One can never fathom the purpose of evil, Your Grace...ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ถึงความต้องการของปิศาจ, ฝ่าบาท...
Who can fathom the mind of a fanatic?ใครจะไปเข้าใจจิตใจของคนเสียสติเล่า
But if you think, you can fathom for one solitary second..แต่ถ้าแกคิดว่า แกจะเข้าใจสักเพียงชั่ววินาที..
Y'all can't even fathom the level that I'm on.พวกนายสองคน ไม่ลำบากเท่าฉันหรอก
I'm still trying to fathom the notion that my words... mare somehow recorded onto your smartphone.ผมยังงงอยู่ว่าทำไมคำพูดของผม ถึงได้บันทึกอยู่ใน "สมาทโฟน" ของคุณ หลังจากที่พิจารณาแล้ว

fathom ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莫测高深[mò cè gāo shēn, ㄇㄛˋ ㄘㄜˋ ㄍㄠ ㄕㄣ, 莫测高深 / 莫測高深] enigmatic; beyond one's depth; unfathomable
[xún, ㄒㄩㄣˊ, 噚] fathom
不可思议[bù kě sī yì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄙ ㄧˋ, 不可思议 / 不可思議] inconceivable; unimaginable; unfathomable
深不可测[shēn bù kě cè, ㄕㄣ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄘㄜˋ, 深不可测 / 深不可測] deep and unmeasurable (成语 saw); unfathomable depths; incomprehensible; enigmatic and impossible to predict
神秘莫测[shén mì mò cè, ㄕㄣˊ ㄇㄧˋ ㄇㄛˋ ㄘㄜˋ, 神秘莫测 / 神祕莫測] mystery; unfathomable; enigmatic

fathom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひろ;じん, hiro ; jin] (n) fathom
万尋;万仞[ばんじん, banjin] (n) 10000 fathoms; great depth; great height
不可思議[ふかしぎ, fukashigi] (adj-na,n) (1) (See 不思議) mystery; something inexplicable; wonder; miracle; (2) unfathomable (of a Buddha's abilities); (n) (3) 10^64; (4) 10^80
千万無量[せんまんむりょう, senmanmuryou] (adj-na,n) innumerable; unfathomable; unutterable
果てしが無い;果てしがない[はてしがない, hateshiganai] (adj-i) endless; boundless; fathomless; eternal
洸洋[こうよう, kouyou] (n) unfathomable; great expanse of water; incoherent
深遠[しんえん, shin'en] (adj-na,n) profound; deep; unfathomable
看破[かんぱ, kanpa] (n,vs) penetration; see through; fathom; reading another's thoughts
見破る(P);看破る[みやぶる, miyaburu] (v5r,vt) to see through another's thoughts; to have a sharp eye; to penetrate; to fathom; (P)
計り知れない[はかりしれない, hakarishirenai] (exp,adj-i) unfathomable; inestimable; immeasurable; (P)

fathom ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟาทอม = ฟาท่อม[n.] (fāthǿm) EN: fathom FR: brasse [f]
เจาะใจ[v. exp.] (jǿ jai) EN: fathom FR:
เกมตื้น ๆ = เกมตื้นๆ[n. exp.] (kēm teūn-te) EN: game easy to fathom ; shallow ploy FR:
เท่าทัน[v.] (thaothan) EN: understand what someone is up to ; fathom another's game/course of action ; know exactly what the sqituation is ; be equal to another's trickery ; be up on another's tricks FR:
หยั่งถึง[v.] (yang theung) EN: fathom ; understand FR:

fathom ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faden {m} (Maßeinheit, 6 Fuß)fathom (unit of measurement, 6 feet)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fathom
Back to top