ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unimpaired

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unimpaired*, -unimpaired-

unimpaired ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unimpaired (adj.) ซึ่งไม่เสียหาย See also: ซึ่งไม่บาดเจ็บ, สมบูรณ์ Syn. entire, sound Ops. damaged, impaired
unimpaired (adj.) ที่ไม่เสียหาย See also: ซึ่งไม่บุบสลาย, ซึ่งอยู่ในสภาพดี Syn. flawless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unimpaired
Back to top