ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

echo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *echo*, -echo-

echo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
echo (n.) การซ้ำ See also: การเลียนแบบ Syn. copy, imitation
echo (vt.) ทำให้ก้อง See also: ทำให้สะท้อน, ทำให้กังวาน
echo (vi.) สะท้อน See also: ก้อง, กังวาน Syn. resound
echo (n.) เสียงสะท้อน See also: เสียงก้อง, เสียงกังวาน Syn. repetition, reverberation
echo back (phrv.) สะท้อนกลับ (ความคิด)
echo with (phrv.) ก้องไปด้วย Syn. resound with, reverberate with, ring with
echoic (adj.) คล้ายเสียงสะท้อน See also: เกี่ยวกับการเลียนเสียง
echoing (adj.) ซึ่งดังกึกก้อง See also: กึกก้องไปด้วยเสียง Syn. resonant
echolocation (n.) การหาตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุโดยคิดจากเวลาและทิศทางของการสะท้อนกลับ เช่น เรดาร์และโซนาร์
English-Thai: HOPE Dictionary
echo(เอค'โค) n. เสียงสะท้อน,เสียงก้อง,การซ้ำ,การเลียนแบบ,การหวนกลับ,ผู้เลียนแบบ,การสะท้อนกลับของคลื่นวิทยุ. -v. สะท้อน,หวนกลับ,เลียนแบบ,ทำซ้ำ, See also: echoer n. ดูecho, Syn. reverberation,imitation,imitate -pl. echoes
English-Thai: Nontri Dictionary
echo(n) เสียงก้อง,เสียงสะท้อน,เสียงกึกก้อง,การสะท้อนกลับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
echoสะท้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Echoการสะท้อนการทำงานให้เห็น [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก้อง (v.) echo See also: resound, reverberate Syn. ดังสนั่น
ก้องกังวาน (v.) echo See also: reverberate, resound Syn. สะท้อน
ดังสนั่น (v.) echo See also: resound, reverberate Syn. อึกทึก Ops. เงียบเชียบ
สะท้อน (v.) echo See also: resound
เสียงสะท้อน (n.) echo See also: reverberation, sound reflection Syn. เสียงสะท้อนกลับ
เสียงสะท้อนกลับ (n.) echo See also: reverberation, sound reflection
เสียงกังวาน (n.) long lasting echo See also: reverberation Syn. เสียงก้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Will echo in your perfect ears.เสียงเหล่านี้จะสะท้อนอยู่ในหูของเจ้าอย่างชัดเจน
And I will build that mound as a humble echo of the great mountains the Lord has given us.และพ่อจะสร้างกองดินนั้น เป็นสัญลักษณ์ยิ่งใหญ่ ของภูเขาอันยิ่งใหญ่
Permit me to echo your praise.โปรดอนุญาติให้ข้าได้กล่าวคำสรรเสริญต่อท่าน
Ghost Two, this is Echo One.Ghost Two, this is Echo One.
For what happens on sunday night, Will echo through eternity.กับสิ่งที่เกิดขึ้นคืนวันอาทิตย์ จะสะท้อนไปตลอดกาล
What, is there an echo in here? Yes, we're still on the dinosaur thing.อะไร มีเสียงสะท้อนในนี้ด้วยเหรอ ใช่เรายังทำเรื่องไดโนเสาร์อยู่
But I finally understood the strange echo I'd been hearing--แต่สุดท้ายผมก็เข้าใจแล้วว่าเสียงสะท้อนแปลกๆ ที่ผมได้ยินมาตลอด
Yeah,yeah-- we're going to go grab some chinese food and then maybe hit the echo after that.อืมๆ คงไปทานอาหารจีนแล้วไม่แน่อาจจะไป Echo ต่อ
I got this echo unit and I brought it back to rehearsal.ผมได้อุปกรณ์ทำเสียงสะท้อนมา ผมเอามันไปใช้ตอนซ้อม
And just got totally into playing, but listening to the return echo filling in notes that I'm not playing, like two guitar players rather than one.แล้วผมก็เอาแต่เล่นไม่หยุดเลย แต่ผมฟังเสียงสะท้อนนะ มันช่วยเติมโน้ตที่ผมไม่ได้เล่นอยู่ มันทำให้เหมือนกับมีมือกีตาร์สองคน
Move Echo One to the roof, as soon as he's out of surgery. Air-Vac him out of here. The rest of us, we'll take the elevators.บินพาเขาออกไปจากที่นี่ พวกเราที่เหลือ เราจะไปลิฟต์
I want mike's latest echo and angio before he goes to the cath lab.ฉันอยากได้ผลechoกับangioของไมค์ก่อนที่เริ่มกระบวนการ - เธอกลัวเหรอ?

echo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伴唱[bàn chàng, ㄅㄢˋ ㄔㄤˋ, 伴唱] vocal accompaniment; accompany a singer; support of sb; echo sb; chime in with sb
回波[huí bō, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄛ, 回波] echo (e.g. radar); returning wave
连声[lián shēng, ㄌㄧㄢˊ ㄕㄥ, 连声 / 連聲] coherent; successive voices agree with one another; to echo
伊科病毒[yī kē bìng dú, ㄧ ㄎㄜ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 伊科病毒] echovirus (RNA virus in genus Enterovirus)
呼应[hū yìng, ㄏㄨ ˋ, 呼应 / 呼應] echoed; echo
回声[huí shēng, ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, 回声 / 回聲] echo
回声定位[huí shēng dìng wèi, ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ, 回声定位 / 回聲定位] echolocation
超声波检查[chāo shēng bō jiǎn chá, ㄔㄠ ㄕㄥ ㄅㄛ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ, 超声波检查 / 超聲波檢查] echography; ultrasound scan
反响[fǎn xiǎng, ㄈㄢˇ ㄒㄧㄤˇ, 反响 / 反響] repercussions; reaction; echo
[dá, ㄉㄚˊ, 答] reply; answer; return; respond; echo
捷克斯洛伐克[Jié kè sī luò fá kè, ㄐㄧㄝˊ ㄎㄜˋ ㄙ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄚˊ ㄎㄜˋ, 捷克斯洛伐克] Republic of Czechoslovakia

echo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコーキャンセラ[, eko-kyansera] (n) {comp} echo canceller
エコーキャンセル[, eko-kyanseru] (n) {comp} echo cancellation
エコーチェック[, eko-chiekku] (n) {comp} echo check
エコーチェンバー[, eko-chienba-] (n) echo chamber
エコーバック[, eko-bakku] (n) {comp} echo back
エコールーム[, eko-ru-mu] (n) (See エコーチェンバー) echo room
エコー減衰器[エコーげんすいき, eko-gensuiki] (n) {comp} echo suppressor
エコー立体[エコーりったい, eko-rittai] (n) {comp} echo area; echo volume
エコー領域[エコーりょういき, eko-ryouiki] (n) {comp} echo area; echo volume
音響測深[おんきょうそくしん, onkyousokushin] (n) echo sounding
音響測深儀[おんきょうそくしんぎ, onkyousokushingi] (n) echo sounder
音響測深機[おんきょうそくしんき, onkyousokushinki] (n) echo sounder
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related)
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish
エコー[, eko-] (n,vs) echo; (P)
エコロケーション;エコーロケーション[, ekoroke-shon ; eko-roke-shon] (n) echolocation
カテコール[, kateko-ru] (n) catechol
クラカケチョウチョウウオ;アイパッチドバタフライフィッシュ[, kurakakechouchouuo ; aipacchidobatafuraifisshu] (n) Philippine butterflyfish (Chaetodon adiergastos); panda butterflyfish
システム手帳[システムてちょう, shisutemu techou] (n) personal organiser (e.g. Filofax)
スダレチョウチョウウオ[, sudarechouchouuo] (n) Pacific double-saddle butterflyfish (Chaetodon ulietensis); sickle butterflyfish
チェコスロバキア[, chiekosurobakia] (n) Czechoslovakia; (P)
テレチョイス[, terechoisu] (n) {comp} Telechoice
ペブルドバタフライフィッシュ;コガネチョウチョウウオ;マルチバンドバタフライフィッシュ[, peburudobatafuraifisshu ; koganechouchouuo ; maruchibandobatafuraifisshu] (n) pebbled butterflyfish (Chaetodon multicinctus); multiband butterflyfish
ワンワン;わんわん[, wanwan ; wanwan] (adv-to,adv) (1) (on-mim) bow-wow (barking sound); arf arf; woof; bark; (2) (on-mim) waah-waah (crying sound); (3) (on-mim) clamouring; clamoring; echoing; (n) (4) (chn) a bow-wow (i.e. a dog); doggy
切手帳[きってちょう, kittechou] (n) stamp album; stamp booklet
反響定位[はんきょうていい, hankyouteii] (n) (See エコロケーション) echolocation
怪鳥;化鳥[けちょう;かいちょう(怪鳥), kechou ; kaichou ( kaichou )] (n) (See 鵺・1) suspicious bird; strange bird; eerie bird; ominous bird; apparition transformed into a bird
控え帳[ひかえちょう, hikaechou] (n) notebook
月掛け貯金[つきがけちょきん, tsukigakechokin] (n) monthly installment deposit; monthly instalment deposit; monthly savings
母子手帳[ぼしてちょう, boshitechou] (n) maternal and child health handbook
無響室[むきょうしつ, mukyoushitsu] (n) anechoic chamber; anechoic room
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.)
蛇の目蝶;蛇目蝶[じゃのめちょう;ジャノメチョウ, janomechou ; janomechou] (n) (uk) satyrid (any butterfly of subfamily Satyrinae, esp. the dryad, Minois dryas); grayling
身体障害者手帳[しんたいしょうがいしゃてちょう, shintaishougaishatechou] (n) physical disability certificate
電子手帳[でんしてちょう, denshitechou] (n) {comp} electronic organizer
音響[おんきょう, onkyou] (n,adj-no) sound; noise; echo; acoustics; (P)
音響定位[おんきょうていい, onkyouteii] (n) (See 反響定位) echolocation
響き(P);響(io)(P)[ひびき, hibiki] (n) (1) echo; reverberation; (2) sound (esp. the distinctive sound of an object or activity, e.g. rain, gun, gallop, drum); noise; (3) quality of a sound (e.g. a fine phrase, clear voice, resonant bell); feeling of a sound; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エコー[えこー, eko-] echo
エコーキャンセラ[えこーきゃんせら, eko-kyansera] echo canceller
エコーキャンセル[えこーきゃんせる, eko-kyanseru] echo cancellation
エコーチェック[えこーちえっく, eko-chiekku] echo check
エコー立体[エコーりったい, eko-rittai] echo area, echo volume
エコー領域[エコーりょういき, eko-ryouiki] echo area, echo volume
リモートエコー[りもーとえこー, rimo-toeko-] remote echo
ローカルエコー[ろーかるえこー, ro-karueko-] local echo
入力促進エコー種別[にゅうりょくそくしんエコーしゅべつ, nyuuryokusokushin eko-shubetsu] prompt and echo type
テレチョイス[てれちょいす, terechoisu] Telechoice

echo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันลือ[v.] (banleū) EN: celebrate ; spread ; echo ; make a sensation FR: résonner ; retentir ; célébrer
ดังสนั่น[v. exp.] (dang sanan) EN: echo ; reverberate FR:
ก้อง[X] (kǿng) EN: echo ; resound ; reverberate FR:
สะท้อน[v.] (sathøn) EN: reflect ; mirror ; reverberate ; echo ; resound FR: réfléchir ; réverbérer ; répercuter ; refléter ; rebondir ; résonner
สะท้อนปัญหา[v. exp.] (sathøn panh) EN: reflect on ; to be an echo of FR:
เสียงก้อง[n. exp.] (sīeng køng) EN: roar ; loud sound ; loud voice ; clamor ; bellow FR: écho [m]
เสียงสะท้อน[n.] (sīengsathøn) EN: echo FR: écho [m]
บีธานีคอลคลอไรด์[n. exp.] (bīthānikhøl) EN: bethanechol chloride ; Urecholine (TM) FR:
ชนกัน[v. exp.] (chon kan) EN: collide ; bump into ; confront FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer ; se télescoper
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through ; miss an opportunity FR: échouer ; tomber à l'eau
เดโช[n.] (dēchō) EN: power ; might ; authority FR: pouvoir [m] ; puissance [f]
เดโชชัย[n.] (dēchōchai) EN: conquest by might and power ; victory by might and power FR:
ห้างร้าน[n.] (hāngrān) EN: shops ; stores FR: boutique [f] ; échoppe [f]
จับแพะชนแกะ[v.] (japphaechon) EN: use alternative means to achieve success ; do whatever is necessary FR:
กันชน[n.] (kanchon) EN: bumper ; buffer FR: pare-chocs [m] ; parechoc [m]
กันชนหลัง[n. exp.] (kanchon lan) EN: FR: pare-chocs arrière [m] ; parechoc arrière [m]
กันชนหน้า[n. exp.] (kanchon nā) EN: front bumper ; bumper FR: pare-chocs avant [m] ; parechoc avant [m]
กันชนรถยนต์[n. exp.] (kanchon rot) EN: FR: pare-chocs de voiture [m] ; parechoc de voiture [m] ; pare-chocs [m] ; parechoc [m]
กันชนท้าย[n. exp.] (kanchon thā) EN: rear bumper FR: pare-chocs arrière [m] ; parechoc arrière [m]
คะคึง[adj.] (khakheung) EN: echoing FR:
ขัดขวาง[v.] (khatkhwāng) EN: obstruct ; stop ; impede ; block ; thwart ; hinder ; prevent ; deter FR: empêcher ; entraver ; obstruer ; bloquer ; stopper ; arrêter ; faire échouer ; torpiller (fig.) ; prévenir
ขัดขวางโครงการ[v. exp.] (khatkhwāng ) EN: FR: faire échouer un projet
เครื่องอบผ้า[n. exp.] (khreūang op) EN: dryer FR: séchoir à linge [m] ; séchoir [m]
กลัวสอบตก[v. exp.] (klūa søp to) EN: be afraid of failing an examination ; be afraid of flunking FR: craindre d'échouer à un examen ; craindre d'être collé à un examen ; être hanté par la peur de l'échec
เกย[v.] (koēi) EN: run aground ; ground ; be stranded ; beach FR: s'échouer ; s'ensabler ; échouer ; s'engraver ; s'envaser
เกยหินโสโครก[v. exp.] (koēi hinsōk) EN: run on the rocks FR: s'échouer sur les rochers
เกยตื้น[v. exp.] (koēi teūn) EN: run aground ; strand FR: s'échouer
กระหึ่ม[v.] (kraheum) EN: reverberate ; reecho ; resound ; roar ; thunder ; roll ; boom FR:
กระหึ่ม[adj.] (kraheum) EN: resounding , reverberating ; echoing ; roaring ; rumbling ; frightfully loud ; pealed ; humming FR:
กระทบกัน[v. exp.] (krathop kan) EN: FR: s'entrechoquer
เลอโฉม[adj.] (loēchōm) EN: indescribably beautiful ; surpassingly beautiful ; superlative beauty FR:
ล้มเหลว[v. exp.] (lom lēo) EN: fail to come off ; fail ; go bankrupt ; come to naught ; fall through FR: échouer ; avorter ; capoter ; s'effondrer ; faire faillite
ล้มไม่เป็นท่า[v. exp.] (lom mai pen) EN: FR: échouer lamentablement
เมเชอร์[n.] (mēchoē) EN: measure FR: mesure [f]
เมเชอร์ภายใน[n. exp.] (mēchoē phāi) EN: inner measure ; interior measure FR:
เมเชอร์ภายนอก[n. exp.] (mēchoē phāi) EN: outer measure ; exterior measure FR:
ปะทะกัน[v. exp.] (patha kan) EN: confront FR: entrer en collision ; s'entrechoquer ; s'affronter
พลาด[v.] (phlāt) EN: fail ; make a mistake ; err ; be inaccurate ; blunder FR: rater ; échouer ; louper (fam.) ; commettre une erreur ; gaffer (fam.)
ร้าน[n.] (rān) EN: shop ; store (Am.) ; stall FR: magasin [m] ; boutique [f] ; échoppe [f]
ร้านเล็ก ๆ[n. exp.] (rān lek-lek) EN: boutique FR: échoppe [f] (vx)

echo ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
echofrei; schalltot {adj} | schalltoter Raumanechoic | anechoic room; anechoic chamber
Schokolade {f} | eine Tafel Schokoladechocolate | a bar of chocolate
Echofunktion {f}echo feature
Echograf {m}; Echograph
Echografie {f}; Echographie
Echolot {n}echo-sounder; sounding
Echolotung {f}echolocation
Echoprüfung {f}echo check

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า echo
Back to top