ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

resonableness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *resonableness*, -resonableness-

resonableness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resonableness (n.) ความปกติ Syn. saneness, soundness, normalcy Ops. madness, insanity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า resonableness
Back to top