ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wrinkle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wrinkle*, -wrinkle-

wrinkle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wrinkle (n.) รอยย่นบนใบหน้า See also: รอยยับ, รอยตีนกา Syn. crease, fold, furrow
wrinkle (n.) ปัญหา
wrinkle (vi.) ย่น See also: ยับ, ยู่ยี่ Syn. crease, crumple
wrinkle (vt.) ทำให้เป็นรอยย่น See also: ทำให้เป็นยบยู่ยี่ Syn. crease, crumple
wrinkle (adj.) ซึ่งมีรอยย่น See also: ซึ่งเป็นริ้วรอย
wrinkle (adj.) ไร้รอยย่น See also: ไม่มีรอยย่น, ไม่เป็นริ้วรอย
wrinkle up (phrv.) ย่น See also: ทำให้ย่น, ทำให้จีบ Syn. pucker up, purse up
wrinkled (adj.) ซึ่งมีรอยย่น Syn. furrowed, twisted, unpressed Ops. smooth, ironed, pressed
English-Thai: HOPE Dictionary
wrinkle(ริง'เคิล) n. รอยย่น,รอยยับ,ร่อง,สัน vt. ทำให้ย่น,ทำให้ยับ,เพทุบาย,เล่ห์เหลี่ยม,เครื่องมือยอดเยี่ยม vi. ย่น,ยับ, Syn. crumple,crease
English-Thai: Nontri Dictionary
wrinkle(n) รอยย่น,รอยยับ,ร่อง,ข้อคิด,เคล็ดลับ,เล่ห์เหลี่ยม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wrinkled tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcatedลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีนกา (n.) wrinkle See also: crow´s-feet Syn. รอยตีนกา
ย่น (v.) wrinkle See also: pucker, crumple, crease, furrow, rumple Syn. ยู่ยี่, ย่นยู่, ยับ
ย่น (v.) wrinkle See also: crumple, crease, furrow Syn. เหี่ยวย่น
ย่นยู่ (v.) wrinkle See also: pucker, crumple, crease, furrow, rumple Syn. ยู่ยี่, ยับ
ยู่ยี่ (v.) wrinkle See also: pucker, crumple, crease, furrow, rumple Syn. ย่นยู่, ยับ
รอยตีนกา (n.) wrinkle See also: crow´s-feet
ริ้วรอย (n.) wrinkle See also: furrow, line
เหี่ยวย่น (v.) wrinkle See also: crumple, crease, furrow
ยับยู่ยี่ (adj.) wrinkled See also: crinkled Ops. เรียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There must be a wrinkle in time because he can't be in 2 places at one time.ผมว่าสงสัยจะเกิดรอยย่นในเวลาแล้วล่ะ... ..เพราะโคล่าจะอยู่ทั้ง 2 ที่ในเวลาเดียวกันได้ยังไง
Slight wrinkle in the plan, got to improvise.มีปัญหานิดหน่อยในแผน ที่เราไม่ได้เตรียมการมาก่อน
And this wrinkle here, that's when--แล้วรอยย่นตรงนี้ เกิดขึ้นเมื่อ
Did you get my wrinkle cream?โอเค แล้วเจอกันนะ ลูกรัก เรามีออดิชั่นล่ะ
I'm coming to you with the latest wrinkle in a story that sent shockwaves through the financial world of Gotham.ฉันมาพร้อมกับข่าวฉาวล่าสุด เรื่องที่ช๊อคต่อ โลกการเงินของก๊อตแธม
Is it the wrinkle in your trousers?มันเป็นริ้วรอยในกางเกงของคุณ?
You know, the one thing your people have is not one wrinkle on that colored skin of yours.สิ่งหนึ่งที่พวกคุณมี ไม่ใช่รอยย่นบนผิวใส ๆ ของคุณแน่
The old man was gray and wrinkled, with deep furrows in the back of his neck... ... and his hands had the deep, creased scars from handling heavy fish on the cords.ชายชราเป็นสีเทาและรอยย่น ร่องลึกในด้านหลังของคอของ เขา และมือของเขามีความลึกรอย แผลเป็นรอยพับ
Wow, what a fit, and no wrinkles.พอดีเลย ไม่มีรอยย่นเลย
Things like wrinkles, less-than-perfect teeth.อย่างเช่น รอยเหี่ยวย่น ฟันที่ไม่สมบูรณ์...
She's got some wrinkles around her eyes.เธอมีตีนกาขึ้นรอบดวงตา
When I was young and successful, I was greedy and foolish and now I'm left with no one, wrinkled and alone.ตอนที่ยังหนุ่ม ผมประสบความสำเร็จ เลยโลภแถมยังโง่มากด้วย ตอนนี้เลยไม่มีใคร ต้องหง่าวอยู่คนเดียว

wrinkle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhòu, ㄓㄡˋ, 绉 / 縐] crepe; wrinkle
折皱[zhé zhòu, ㄓㄜˊ ㄓㄡˋ, 折皱 / 摺皺] fold; crease; wrinkle; pucker
纹缕[wén lǚ, ㄨㄣˊ ㄌㄩˇ, 纹缕 / 紋縷] veined pattern; wrinkles; vein lines (in marble or fingerprint); grain (in wood etc)
纹路[wén lù, ㄨㄣˊ ㄌㄨˋ, 纹路 / 紋路] veined pattern; wrinkles; vein lines (in marble or fingerprint); grain (in wood etc)
皱纹[zhòu wén, ㄓㄡˋ ㄨㄣˊ, 皱纹 / 皺紋] wrinkle
[gǒu, ㄍㄡˇ, 耇] wrinkled face of the elderly
鱼尾纹[yú wěi wén, ㄩˊ ㄨㄟˇ ㄨㄣˊ, 鱼尾纹 / 魚尾紋] wrinkles of the skin; crow's feet

wrinkle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しわ加工;皺加工[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect
括れ[くびれ, kubire] (n) constriction; narrow part; wrinkle
皴を寄せる;しわを寄せる[しわをよせる, shiwawoyoseru] (exp,v1,vt) to wrinkle up (one's eyebrows, one's nose); to furrow; to crimple
皺が寄る[しわがよる, shiwagayoru] (exp,v5r) to crumple; to wrinkle
ぴん札;ピン札[ぴんさつ(ぴん札);ピンさつ(ピン札), pinsatsu ( pin satsu ); pin satsu ( pin satsu )] (n) (col) crisp, unwrinkled banknote
よれよれ[, yoreyore] (adj-na,n) worn-out; shabby; seedy; wrinkled-up
土蛙[つちがえる;ツチガエル, tsuchigaeru ; tsuchigaeru] (n) (uk) wrinkled frog (Rana rugosa)
小皺[こじわ, kojiwa] (n,adj-no) fine wrinkles; crow's feet
揉む[もむ, momu] (v5m,vt) to rub; to crumple (up); to wrinkle; to massage; to be troubled about; to worry over; to train; to coach; (P)
漂母皮形成[ひょうぼかわけいせい, hyoubokawakeisei] (n) wrinkled hands from being in water; washerwoman's hands
疣蛙[いぼがえる;イボガエル, ibogaeru ; ibogaeru] (n) (col) toad with wart-covered skin (esp. the Japanese toad or the wrinkled frog)
[くせ(P);へき, kuse (P); heki] (n) (1) habit (often a bad habit, i.e. vice); (2) peculiarity; idiosyncrasy; mannerism; (3) crease; wrinkle; curl; kink; (P)
皺くちゃ;皺苦茶(ateji)[しわくちゃ, shiwakucha] (adj-na,n) (uk) crumpled; wrinkled
皺だらけ[しわだらけ, shiwadarake] (adj-no,adj-na) wrinkled
皺皺;皺々[しわしわ;シワシワ, shiwashiwa ; shiwashiwa] (adv) (uk) (See 皺くちゃ) crumpled; wrinkled
縮緬皺(oK)[ちりめんじわ, chirimenjiwa] (n) (uk) fine wrinkles
老いの波[おいのなみ, oinonami] (n) wrinkles

wrinkle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหี่ยวแห้ง[v.] (hīohaēng) EN: wither ; wilt ; wrinkle ; fade ; dry out FR: se faner ; se dessécher
ริ้วรอย[n.] (riurøi) EN: wrinkle ; sign ; trace ; evidence FR: ride [f] ; rides [fpl]
รอย[n.] (røi) EN: wrinkle ; scratch ; mark ; trace : sign ; crack ; split ; breach ; flaw FR: marque [f] ; trace [f] ; vestige [m]
รอยตีนกา[n. exp.] (røi tīnkā) EN: wrinkle ; crow's feet FR: ride [f]
รอยยับ[n. exp.] (røi yap) EN: crease ; wrinkle FR:
รอยย่น[n. exp.] (røi yon) EN: crease ; wrinkle FR:
ตีนกา[n.] (tīnkā) EN: wrinkle ; crow's-feet FR: ride [f]
ย่น[v.] (yon) EN: crumple ; wrinkle ; pucker ; buckle FR: rider ; froisser
เหี่ยว[adj.] (hīo) EN: wilted ; withered ; wrinkled ; faded ; drooped ; shrivelled ; shriveled (Am.) ; dried out ; languished ; deteriorated FR: fané ; desséché ; flétri ; ratatiné ; affaibli
นกเงือกปากย่น[n. exp.] (nok ngeūak ) EN: Wrinkled Hornbill ; Sunda Wrinkled Hornbill FR: Calao à casque rouge [m]
โรคกลัวรอยตีนกา[n. exp.] (rōk klūa rø) EN: rhytiphobia ; irrational fear of wrinkles FR:
ยับ[adj.] (yap) EN: crumpled ; crinkled ; wrinkled ; crushed FR: froissé ; plissé
ยู่ยี่[adj.] (yūyī) EN: wrinkled FR: froissé ; plissé ; ridé

wrinkle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antifaltencreme {f}anti-wrinkle cream

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wrinkle
Back to top