ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

horn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *horn*, -horn-

horn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
horn (n.) เขา See also: เขาสัตว์
horn (n.) เครื่องเป่าในดนตรีแจ๊ส
horn (n.) แตร (รถยนต์)
horn (vt.) แทง (ด้วยเขา) See also: ขวิด (ด้วยเขา)
horn in (phrv.) ขัดจังหวะ See also: พูดแทรก, เข้าร่วมโดยไม่ได้รับเชิญ Syn. muscle in
horn in (vi.) บุกรุก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ก้าวก่าย Syn. interfere, intrude
hornbill (n.) นกเงือก (เป็นนกในตระกูล Bucerotidae)
horned (adj.) ซึ่งมีเขา
hornet (n.) แตน (เป็นแมลงในตระกูล Vespidae) See also: ต่อ
hornpipe (n.) การเต้นรำที่สนุกสนานของชาวอังกฤษของชาวอังกฤษซึ่งแต่เดิมเป็นการเต้นรำของพวกกะลาสี
horny (adj.) คล้ายเขาสัตว์
horny (adj.) ซึ่งมีความต้องการทางเพศ See also: ซึ่งเต็มไปด้วยราคะ Syn. concupiscent, libidinous, lustful
horny (adj.) ที่ทำมาจากเขาสัตว์ See also: ที่ทำด้วยเขาสัตว์
horny (adj.) หยาบคล้ายเขาสัตว์ See also: กระด้างคล้ายเขาสัตว์
English-Thai: HOPE Dictionary
horn(ฮอร์น) n. เขาสัตว์,แตรรูปเขา,แตรทรัมเป็ต (trumpet) ,ยอดเขาแหลม vt. แทงด้วยเขา,ทิ่มด้วยเขา. -Phr. (horn in บุกรุก) . adj. ทำด้วยเขา, Syn. outgrowth,
hornbilln. นกขนาดใหญ่ มีจะงอยปากใหญ่ที่มีหนาม
hornbookn. หนังสือเรียนเบื้องต้น
horned(ฮอร์นด) adj. ซึ่งมีเขา,ซึ่งมีส่วนที่เป็นหงอน., See also: hornedness n.
hornet(ฮอร์'เนท) n. แตน
hornswogglevt. โกง,หลอกลวง
horntailn. แมลงคล้ายแตน
horny(ฮอร์'นี) adj. คล้ายเขาสัตว์,ประกอบด้วยเขาสัตว์,เต็มไปด้วยราคะ., See also: hornily adv. horniness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
horn(n) แตรรถยนต์,เขาสัตว์
hornet(n) ตัวต่อ
hornpipe(n) ปี่ชนิดหนึ่ง,แตรเขาสัตว์
horny(adj) มีเขา,แข็งเหมือนเขาสัตว์,เป็นเขาสัตว์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hornแตร [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hornbillsนกเงือก [TU Subject Heading]
Hornbookหนังสือเรียนเบื้องต้นHornbook หมายถึง หนังสือเรียนเบื้องต้น เป็นหนังสือสำหรับเด็กเริ่มเรียน จัดทำขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1440 เนื่องจากการจัดพิมพ์หนังสือในระยะแรก ๆ มีราคาค่อนข้างแพงเกินกว่าจะนำมาให้เด็กใช้เริ่มเรียน Horn Book ไม่ได้มีลักษณะเป็นหนังสือเล่มๆ อย่างในปัจจุบัน แต่เป็นแผ่นไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆ มีขนาดประมาณ 2 ¾ นิ้ว x 5 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นไม้ปิดทับด้วยแผ่นหนัง และปิดประกบทับอีกชั้นหนึ่งด้วยแผ่นเขาสัตว์บางใสตรึงด้วยแถบทองเหลืองรอบขอบทั้งสี่ด้าน มีด้ามถือและที่ด้ามเจาะรูร้อยเชือกสำหรับคล้องคอ หรือแขวนที่เอว หรือที่ข้อมือ เนื้อหาบนแผ่นหนังเป็นตัวพยัญชนะแบบต่างๆ การสะกดคำแบบง่าย ๆ และบทสวด แต่มักจะเน้นสอนการเขียนอ่าน และเรื่องราวทางศาสนา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กวัด (v.) horn See also: butt, gore Syn. ขวิด, ขัด
ขวัด (v.) horn See also: butt, gore Syn. ขวิด, กวัด, ขัด
นอ (n.) horn
เขนง (n.) horn See also: bugle Syn. เขาสัตว์
เขา (n.) horn Syn. เขาสัตว์
เขาสัตว์ (n.) horn
เขาสัตว์ (n.) horn See also: bugle
แตร (n.) horn See also: brass wind instrument, bugle, trumpet, clarion, klaxon
แตรรถยนต์ (n.) horn See also: hooter, klaxon Syn. แตร
ปากกระจับ (n.) horn chestnut-shaped lips See also: caltrop-shaped mouth
รังแตน (n.) hornet´s nest See also: wasp´s nest
water hyacinth (n.) ผักตบชวา ชื่อละตินคือ Eichhornia crassipes
คนอ่อนหัด (n.) greenhorn Syn. ไก่อ่อน
ช้อนรองเท้า (n.) shoehorn
ดอกดั้ว (n.) fireproof horn Syn. เขาดอกดั้ว
ผาก (n.) species of thornless bamboo See also: Oxytenanthera nigrociliata Syn. ไผ่ผาก
หนาม (n.) thorn See also: prickle, barb, prick, spine, sting
เขาดอกดั้ว (n.) fireproof horn
เป่าแตร (v.) blow the horn See also: to play on a trumpet, blow the trumpet
เรียวหนาม (n.) thorny bamboo branch See also: thorny tip of a bamboo stalk
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, your horn works. Now try your lights.ดีฮอร์นของคุณทำงาน ตอนนี้ลองไฟของคุณ
Get on the horn and talk that guy down.ไปช่วยเขาให้นำเครื่องนั่นลงมาได้แล้ว
We'd like to do a favorite of the horn section. We hope it's one of yours.พวกเราชอบทำกลุ่มแตรที่สุด เราหวังมันเป็นของคุณด้วย
Well, hell, you might have blown that sweet horn a bit out of shape.เอาละ นายเป่าแตรนั่นเพี้ยนไปหน่อย
[ Car Horn Playing "La Cucaracha" ][รถยนต์ฮอร์นเล่น "ลาคูคาราชา"]
It had one long horn and one big eyeมันมีหนึ่งแตรยาวและ ตาข้างหนึ่งใหญ่
'Cause the Big Horn Mountains ain't in Texas.ก็เพราะว่าภูเขาสูงใหญ่ไม่ได้อยู่ในเท็กซัสไง
Hey, horn dog, let's go get some more of these before they run out.เฮ้ ฮอร์นด็อก ไปเร็วก่อนพวกเขาจะวิ่งหนีเรา
( train horn blows )( train horn blows )
I gave your dad hell four putting that horn on it.แล้วฉันก็ภาวนาให้พ่อเธอตกนรกที่ติดแตรให้เธอ
All right, get on the horn with Northern Command.เอาล่ะ ,รายงานหน่วยเหนือว่า
You old horn dog. How's tricks?คุณสุนัขฮอร์นเก่า เทคนิคได้อย่างไร

horn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方釳[fāng xì, ㄈㄤ ㄒㄧˋ, 方釳] (arch.) metal horn attached as shield to horse or to the axle of a chariot
螺号[luó hào, ㄌㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, 螺号 / 螺號] conch; shell as horn for signaling
非洲之角[Fēi zhōu Zhī jiǎo, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄓ ㄐㄧㄠˇ, 非洲之角] Horn of Africa
钻牛角尖[zuān niú jiǎo jiān, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄢ, 钻牛角尖 / 鑽牛角尖] lit. to hone a bull's horn (成语 saw); fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs
[xì, ㄒㄧˋ, 釳] (arch.) metal horn attached as shield to horse or to the axle of a chariot
[sī, ㄙ, 虒] amphibious animal with one horn
普通角闪石[pǔ tōng jiǎo shǎn shí, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄠˇ ㄕㄢˇ ㄕˊ, 普通角闪石 / 普通角閃石] hornblende (rock-forming mineral, type of amphibole)
角闪石[jiǎo shǎn shí, ㄐㄧㄠˇ ㄕㄢˇ ㄕˊ, 角闪石 / 角閃石] hornblende (rock-forming mineral, type of amphibole)
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 角] angle; horn; horn-shaped; unit of money equal to 0.1 yuan
[féng, ㄈㄥˊ, 夆] to butt (as horned animals)
号角[hào jiǎo, ㄏㄠˋ ㄐㄧㄠˇ, 号角 / 號角] bugle horn
好色[hào sè, ㄏㄠˋ ㄙㄜˋ, 好色] to want sex; given to lust; lecherous; lascivious; horny
色色迷迷[sè sè mí mí, ㄙㄜˋ ㄙㄜˋ ㄇㄧˊ ㄇㄧˊ, 色色迷迷] crazy about sex; lecherous; horny
色迷[sè mí, ㄙㄜˋ ㄇㄧˊ, 色迷] crazy about sex; lecherous; horny
[bì, ㄅㄧˋ, 觱] fever; tartar horn
法国号[Fǎ guó hào, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, 法国号 / 法國號] French horn
山楂[shān zhā, ㄕㄢ ㄓㄚ, 山楂] hawthorn tree (rose family, genus Crataegus); rose hip (hawthorn fruit)
犀鸟[xī niǎo, ㄒㄧ ㄋㄧㄠˇ, 犀鸟 / 犀鳥] hornbill
犄角[jī jiǎo, ㄐㄧ ㄐㄧㄠˇ, 犄角] horn
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 蚧] horned toad
[chī, ㄔ, 螭] hornless dragon
[gé, ㄍㄜˊ, 觡] horns; antlers
[jūn, ㄐㄩㄣ, 麇] hornless deer
钻牛角[zuān niú jiǎo, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, 钻牛角 / 鑽牛角] lit. honing a bull's horn; fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs; same as 成语 saw 鑽牛角尖|钻牛角尖
一窝蜂[yī wō fēng, ㄧ ㄨㄛ ㄈㄥ, 一窝蜂 / 一窩蜂] like a swarm of bees; everyone swarms around pushing and shouting; a hornet's nest
天牛[tiān niú, ㄊㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ, 天牛] Longhorn beetle
[bì, ㄅㄧˋ, 楅] ox yoke placed on the horns
[cì, ㄘˋ, 刺] thorn; sting; prick; pierce; stab; thrust; assassinate; murder
带刺[dài cì, ㄉㄞˋ ㄘˋ, 带刺 / 帶刺] thorn; to be barbed; sarcastic
[jí, ㄐㄧˊ, 棘] thorns
棘手[jí shǒu, ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ, 棘手] thorny (problem); intractable
[jīng, ㄐㄧㄥ, 荆 / 荊] thorns; brambles; surname Jing
荆山[Jīng shān, ㄐㄧㄥ ㄕㄢ, 荆山 / 荊山] Thorny mountain (several); Mt Jingshan in Hubei

horn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフリカの角[アフリカのつの, afurika notsuno] (n) horn of Africa
イングリッシュホルン;イングリッシュホーン[, ingurisshuhorun ; ingurisshuho-n] (n) English horn (music); cor anglais
フレンチホルン[, furenchihorun] (n) French horn
ラッパ吹き;らっぱ吹き;喇叭吹き[ラッパふき(ラッパ吹き);らっぱふき(らっぱ吹き;喇叭吹き), rappa fuki ( rappa fuki ); rappafuki ( rappa fuki ; rappa fuki )] (n) (1) (See 喇叭手) bugler; trumpeter; (2) blowing one's own horn
大ぼらを吹く;大法螺を吹く[おおぼらをふく, ooborawofuku] (exp,v5k) to talk through one's hat; to blow one's own horn
暁角[ぎょうかく, gyoukaku] (n) (arch) (obsc) sound of a horn announcing daybreak
烏犀帯[うさいたい, usaitai] (n) (obsc) type of leather belt worn with ceremonial court dress and decorated with a rhinoceros horn
角笛[つのぶえ, tsunobue] (n) horn; hunting horn
角細工[つのざいく, tsunozaiku] (n) horn carving
アークティックスタッグホーンスカルピン;シベリアツマグロカジカ[, a-kuteikkusutagguho-nsukarupin ; shiberiatsumagurokajika] (n) Arctic staghorn sculpin (Gymnocanthus tricuspis)
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor
あさだ;アサダ[, asada ; asada] (n) Japanese hop hornbeam; ostrya japonica
アメリカ鷲木菟[アメリカわしみみずく;アメリカワシミミズク, amerika washimimizuku ; amerikawashimimizuku] (n) (uk) great horned owl (Bubo virginianus)
アルペンホルン[, arupenhorun] (n) alpenhorn (ger
いばら姫;茨姫[いばらひめ, ibarahime] (n) Sleeping Beauty; Thorn Princess; Briar Rose
インド犀[インドさい;インドサイ, indo sai ; indosai] (n) Indian rhinoceros; great one-horned rhinoceros (Rhinoceros unicornis)
エロ上戸[エロじょうご, ero jougo] (n) (derog) (sl) horny drunkard
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir)
クラクション[, kurakushon] (n) Klaxon; car horn; (P)
クルムホルン[, kurumuhorun] (n) krummhorn (ger
クロウメモドキ科[クロウメモドキか, kuroumemodoki ka] (n) Rhamnaceae (buckthorn family of plants)
コケ植物;苔植物[コケしょくぶつ(コケ植物);こけしょくぶつ(苔植物), koke shokubutsu ( koke shokubutsu ); kokeshokubutsu ( koke shokubutsu )] (n) bryophyte (any of three groups of non-vascular land plants, inc. mosses, hornworts and liverworts)
サクソルン;サクスホルン[, sakusorun ; sakusuhorun] (n) saxhorn
シーバックソーン;サジー[, shi-bakkuso-n ; saji-] (n) sea buckthorn (Hippophae rhamnoides)
シューホーン[, shu-ho-n] (n) shoehorn
ツノゴケ類;角苔類[ツノゴケるい(ツノゴケ類);つのごけるい(角苔類), tsunogoke rui ( tsunogoke rui ); tsunogokerui ( kaku koke rui )] (n) hornworts (non-vascular plants of order Anthocerotopsida)
ツノハタタテダイ[, tsunohatatatedai] (n) horned bannerfish (Heniochus varius); hunchbacked coralfish
テングハギモドキ[, tenguhagimodoki] (n) sleek unicornfish (Naso hexacanthus, species of Indo-Pacific tang); sleek unicorn; blacktongue unicorn; blacktounge unicornfish; Thorpe's unicornfish; nohorn unicorn
ビッグホーン[, bigguho-n] (n) bighorn sheep (Ovis canadensis)
フリューゲルホルン;フリューゲルホーン[, furyu-geruhorun ; furyu-geruho-n] (n) flugelhorn (ger
プロングホーン[, puronguho-n] (n) pronghorn (Antilocapra americana); pronghorn antelope
へぼ[, hebo] (adj-na,n) (See 下手・へた,平凡) bungler; greenhorn; clumsy; poor hand
ホーン[, ho-n] (n) (1) horn; (2) phon (unit of loudness level of sound); (P)
ホルンフェルス[, horunferusu] (n) hornfels (ger
ミイラ取りがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy
ミナミハタタテダイ[, minamihatatatedai] (n) threeband pennantfish (Heniochus chrysostomus); pennant bannerfish; horned coralfish
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest
乳臭児[にゅうしゅうじ, nyuushuuji] (n) greenhorn; fledgling
亀毛兎角[きもうとかく, kimoutokaku] (exp) (obsc) {Buddh} fur on turtles and horns on rabbits (used as a metaphor for things that do not exist)
刺々しい;刺刺しい[とげとげしい, togetogeshii] (adj-i) sharp; harsh; stinging; thorny; snappy

horn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บีบแตร[v. exp.] (bīp traē) EN: sound the horn ; honk ; honk a horn ; blow a horn ; hoot FR: klaxonner
ดอร์ซัลฮอร์น[n. exp.] (døsan høn) EN: dorsal horn FR:
เฟรนช์ฮอร์น[n. exp.] (Frēn høn) EN: French horn FR: cor français [m]
เห็ดนางรมหลวง[n. exp.] (het nāngrom) EN: king trumpet mushroom ; French horn mushroom ; king oyster mushroom ; king brown mushroom ; boletus of the steppes ; trumpet royale ; Pleurotus eryngii FR: Pleurotus eryngii
ฮอร์น[n.] (høn) EN: horn FR:
กาหล[n.] (kāhon) EN: old Thai horn FR:
เขนง[n.] (khanēng) EN: horn FR: corne [f]
เขา[n.] (khao) EN: horn ; animal horn ; antler FR: corne [f]
เขาควาย[n. exp.] (khao khwāi) EN: buffalo horn FR: corne de buffle [f]
เขาสัตว์[n.] (khao sat) EN: horn ; animal horn FR: corne d'animal [f] ; corne [f]
ขวัด[v.] (khwat) EN: horn ; gore FR:
ขวิด[v.] (khwit) EN: butt ; gore ; horn ; ram FR:
กระจับ[n.] (krajap) EN: water chestnut ; horn chestnut ; water caltrop FR: chataîgne d''eau [f]
กรวยแห่งความอุดมสมบูรณ์[n. exp.] (krūay haeng) EN: Cornucopia ; Horn of plenty FR: corne d'abondance [f]
กูด[n.] (kūt) EN: horn fern ; pod fern ; oak fern ; Diplazium ; Pteridium ; Stenochlaena FR:
โม้[v.] (mō) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits
นอ[n.] (nø) EN: horn of a rhinoceros FR: corne de rhinocéros [f]
นอแรด[n. exp.] (nø raēt) EN: rhinoceros horn FR: corne de rhinocéros [f]
ปากกระจับ[n.] (pāk krajap) EN: horn chestnut-shaped lips ; caltrop-shaped mouth FR:
เป่าแตร[v. exp.] (pao traē) EN: blow the horn ; to play on a trumpet ; blow the trumpet FR: jouer de la trompette
สิงค์[n.] (sing) EN: horn FR:
แตร[n.] (traē) EN: horn ; klaxon FR: klaxon [m] ; avertisseur [m]
แตรฝรั่ง[n.] (traēfarang) EN: French horn FR:
แตรงอน[n. exp.] (traē-ngøn) EN: old Thai horn FR:
แตรรถ[n. exp.] (traē rot) EN: horn (of a vehicle) FR: klaxon [m] ; avertisseur [m]
เวนทรัลฮอร์น[n. exp.] (wēnthral hø) EN: ventral horn FR:
วิษาณ[n.] (wisān) EN: horn ; elephant tusk FR: corne [f]
ยกหางตัวเอง[v. (loc.)] (yokhāngtūa-) EN: blow one's own horn FR:
บ่งหนาม[v. exp.] (bong nām) EN: extract a thorn with a needle FR:
ชายผ้าสีดา[n.] (chāiphāsīdā) EN: horned stag fern ; queen staghorn ; Platycerium coronarium FR:
ช้อนรองเท้า[n. exp.] (chøn røngth) EN: shoehorn FR: chausse-pied [m]
ช้อนใส่รองเท้า[n. exp.] (chøn sai rø) EN: shoehorn FR: chausse-pied [m]
ดิสธร วัชโรทัย[n. prop.] (Ditsathon W) EN: Disthorn Vajarodaya FR: Disthorn Vajarodaya
ด้วงกว่างห้าเขา[n. exp.] (dūang kwāng) EN: five horned dung beetle ; Five-Horned Rhinoceros Beetle FR:
ด้วงม่วง[n. exp.] (dūang muang) EN: Long-horned Beetle ? FR:
ด้วงหนวดปม[n. exp.] (dūang nūat ) EN: Tuft-bearing Longhorn FR:
ด้วงหนวดปมจุดเหลืองดำ[n. exp.] (dūang nūat ) EN: Common Tuft-bearing Longhorn FR:
ด้วงหนวดปมสีตาลไหม้[n. exp.] (dūang nūat ) EN: Hairy Tuft-bearing Longhorn FR:
ด้วงหนวดพู่[n.] (dūang nūat ) EN: long-horned beetle FR:
ด้วงหนวดยาว[n. exp.] (dūang nūat ) EN: Long-horned beetle ? FR:

horn ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hornsignal {n}blast on a horn
Fanfare {f}fanfare; flourish of trumpets; multitone horn
Aceraceae {pl}; Ahorngewächse
Alphorn {n}alphorn
Polarbirkenzeisig {m} [ornith.]Arctic Redpoll (Carduelis hornemanni)
Hornist {m} [mil.] | Hornisten
Celebeshornvogel {m} [ornith.]Temminck's Hornbill
Schornsteinfeger {m}; Schornsteinfegerin
Kupferelfe {f} [ornith.]Coppery Thorntail
Dornigkeit {f}thorniness
Waldhorn {n} [mus.] | Waldhörner
Horn {n}horn
Helmhornvogel {m} [ornith.]Sulawesi Hornbill
Horn {n} [mus.] | Hörner
Hornblende {f}hornblende
Horner-Schema {n} [math.]Horner scheme
Hornfels {m}hornfels; hornfelz
Hornhaut {f}horny skin
Hornist {m} [mus.] | Hornisten
Hornwehrvogel {m} [ornith.]Horned Screamer
Hornhokko {m} [ornith.]Horned Curassow
Zapfenguan {m} [ornith.]Horned Guan
Rüsselbläßhuhn {n} [ornith.]Horned Coot
Hornlund {m} [ornith.]Horned Puffin
Hornsittich {m} [ornith.]Horned Parakeet
Sonnenstrahlelfe {f} [ornith.]Horned Sungem
Dornschwanzelfe {f} [ornith.]Green Thorntail
Langsdorffelfe {f} [ornith.]Black-bellied Thorntail
Fadenschopfelfe {f} [ornith.]Wire-crested Thorntail
Jagdhorn {n}; Waldhorn
Keratitis {f}; Hornhautentzündung
Mindanaohornvogel {m} [ornith.]White-headed Hornbill
Narcondamhornvogel {m} [ornith.]Narcondam Hornbill
Nebelhorn {n} | Nebelhörner
Nepalhornvogel {m} [ornith.]Rufous-necked Hornbill
Orienthornvogel {m} [ornith.]Indian Pied Hornbill
Papuahornvogel {m} [ornith.]Blyth's Hornbill
Rotdorn {m} [bot.]pink hawthorn; red haw
Schreihornvogel {m} [ornith.]Piping Hornbill
Rhinozeroshornvogel {m} [ornith.]Rhinoceros Hornbill

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า horn
Back to top