ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misrepresent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misrepresent*, -misrepresent-

misrepresent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misrepresent (vt.) บอกผิด See also: ตีความผิด, ให้ข้อมูลผิด Syn. distort, disguise, misinterpret
misrepresent (vt.) ทำเป็นตัวอย่างที่ผิด See also: แทนอย่างไม่เหมาะสม
misrepresentation (n.) การเป็นตัวอย่างที่ผิด Syn. belie
English-Thai: HOPE Dictionary
misrepresent(มิสเรพริเซนทฺ') vt. แทนผิด,เป็นตัวอย่างที่ผิด., See also: misrepresentation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
misrepresent(vt) แสดงผิด,ใส่ความ,บิดเบือน,หลอกลวง
misrepresentation(n) การแสดงผิด,การใส่ความ,การบิดเบือนความจริง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
misrepresentationการแถลงข้อความเป็นเท็จ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You get someone to type for you, get on the Internet and misrepresent yourself.คนอื่นช่วยพิมพ์ให้ แล้วต่อเข้าอินเตอร์เน็ต หลอกให้เข้าใจผิด
Did she misrepresent the bureau?เธอทำให้หน่วยเสื่อมเสียหรือเปล่า?
But it'd be bothersome for them to misrepresent me, or fill in the blanks in my story themselves.ยฟร‰รŠร‡รŽร’? ยฑยปรŒร—ร‰ร ยฟรŒยฐรฅร“ยกรรณยบรร‰รง?
When I agreed to come with you, did I misrepresent my intentions?ตอนที่ข้าบอกว่าจะมาด้วย ข้านำเสนอความตั้งใจผิดไปห
Uh-uh. No, no, no, biscuit. You misrepresented yourself.อ๊ะๆ ผิดแล้วงี่เง่า คุณหลอกให้คนอื่นเข้าใจผิด
She misrepresented herself.เธอทำให้ตัวเองเสื่อมเสีย
You are misrepresenting the dimensions of short peoples.คุณใช้คำเรียกสัดส่วน ของคนตัวเล็กอย่างไม่ถูกต้อง
Alcide, I've been listening in and she ain't exactly misrepresenting herself.อัลซิด ฉันได้ยิน และเธอไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง
I received an anonymous tip that Chang had misrepresented certain aspects of his qualifications.ฉันได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวนิรนาม แจ้งว่าแชงมีคุณสมบัติไม่เพียงพอ
And because you misrepresented yourself... it is within our legal right to take back these gifts.และเพราะคุณโกงใส่ชื่อตัวคุณเองลงไป เราจึงมีสิทธิ์ที่จะเอาของขวัญพวกนี้คืน
He claims you've been misrepresenting yourself.กล่าวหาว่า คุณให้ข้อมูลผิด

misrepresent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
歪曲[wāi qū, ㄨㄞ ㄑㄩ, 歪曲] distort; misrepresent
指鹿为马[zhǐ lù wéi mǎ, ㄓˇ ㄌㄨˋ ㄨㄟˊ ㄇㄚˇ, 指鹿为马 / 指鹿為馬] making a deer out to be a horse (成语 saw); deliberate misrepresentation
[chán, ㄔㄢˊ, 谗 / 讒] slander; defame; misrepresent; to speak maliciously

misrepresent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冤罪;えん罪;寃罪(iK)[えんざい, enzai] (n) false charge; false accusation; misrepresentation
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s,vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P)

misrepresent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บิดผัน[v.] (bitphan) EN: distort ; go awry ; misrepresent ; twist FR: déformer
การหลอกลวง[n.] (kān løklūan) EN: deceit ; fraud ; fraudulent misrepresentation ; hoax FR: fraude [f] ; tromperie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misrepresent
Back to top