ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ruin-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ruin, *ruin*,

-ruin- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's gonna ruin your reputationมันกำลังจะทำลายชื่อเสียงคุณนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He could ruin me with a jump.เขาสามารถทำลายฉันด้วยการ กระโดด
And no sidewinder, bushwhacking, hornswoggling cracker croaker, is going to ruin my biscuit-cutter!ไม่มีทางที่ไอ้วายร้าย ไอ้หมาลอบกัด ไอ้ขี้โกง... จะมาพังหม้อข้าวหม้อแกงข้า
If they don't ruin him at Cambridge-- Wave, wave!เสียดายที่เสียอนาคตที่เคมบริดจ์ โบกมือสิ
Or bad habits will become difficult to change, and ultimately ruin his life.นิสัยที่ไม่ดีจะเปลี่ยนแปลงได้ยาก และท้ายที่สุดจะทำลายชีวิตเขา.
I'd do anything for Illustra but these pictures could kind of ruin his life.บี เจ.. ให้ฉันทำอะไรก็ได้ เพื่ออิลลัสทรา... ...แต่กับรูปพวกนี้ มันถึงกับ ทำลายอนาคตของเขาเลยนะ
Roxie, I'd never ruin anyone's life.ร็อกซี่, ผมไม่ได้อยากทำลายอนาคตของใครเลย
Anyway, I don't want to ruin his life I just want to hire him.ยังไงก็ตาม,ผมจะไม่ทำลายเขาหรอก... ...ผมต้องการจ้างเขา
And you're gonna ruin his life?แกกำลังจะทำลายชีวิตเขา ทั้งๆ ที่เขาช่วยชีวิตแก
"How sweet it is to hate one's native land, to desire its ruin, and in its ruin to discern the dawn of universal rebirth.""วิธีหวานก็คือการเกลียดแผ่นดินแม่ของคน ๆ หนึ่งจะต้องการทำลายมัน และในการทำลายของตนที่จะมองเห็นรุ่งอรุณของการเกิดใหม่สากล ".
Grey men ruined my beautiful profession, and take care, or they will ruin you too.ผู้ชายสีเทาทำลายอาชีพของฉันที่สวยงามและดูแลหรือพวกเขาจะทำลายคุณมากเกินไป
He's about to ruin my presentation.เขากำลังจะทำลายงานแสดงฉัน
Let's not ruin it.อย่าทำให้เสียอารมณ์เลย

-ruin- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾城[qīng chéng, ㄑㄧㄥ ㄔㄥˊ, 倾城 / 傾城] coming from everywhere; from all over the place; gorgeous (of woman); to ruin and overturn the state

-ruin- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
傾国傾城[けいこくけいせい, keikokukeisei] (n) (See 傾城傾国) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale
傾城傾国[けいせいけいこく, keiseikeikoku] (n) (See 傾国傾城) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale
悪妻は百年の不作[あくさいはひゃくねんのふさく, akusaihahyakunennofusaku] (exp) a bad wife spells the ruin of her husband; a bad wife means a hundred years of bad luck to her husband
持ち崩す;持崩す(io)[もちくずす, mochikuzusu] (v5s,vt) to ruin oneself; to degrade oneself
落ちぶれる[おちぶれる, ochibureru] (v1) to be ruined; to fall low; to go under; to come to ruin
零落[れいらく, reiraku] (n,vs) falling into straitened circumstances; downfall; ruin
食い倒れ[くいだおれ, kuidaore] (n) (See 大阪の食い倒れ) bringing ruin upon oneself by extravagance in food

-ruin- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อบาย[n.] (abāi) EN: place of suffering ; ruin ; destruction FR:
อบาย-[adj.] (abāiya-) EN: ruin ; destruction FR:
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; path to ruin ; evil path ; ruination FR: vice [m] ; perversité [f]
บังวาย[v.] (bangwāi) EN: ruin ; damage FR:
บรรลัยจักร[v.] (banlaijak =) EN: ruin FR:
บั่นทอนสุขภาพ[v. exp.] (banthøn suk) EN: ruin one's health FR: détruire la santé
ฉิบหาย[v.] (chip-hāi) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin FR: détruire ; ruiner ; anéantir
ฉิบหายบรรลัยจักร[v. exp.] (chip-hāi ba) EN: ruin FR:
หายนะ[n.] (hāyana = hā) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; havoc ; ruin FR: désastre [m] ; catastrophe [f] ; calamité [f]
คว่ำ[v.] (khwam) EN: overturn ; overthrow ; upset ; destroy ; ruin ; defeat FR: renverser ; défaire
ความหายนะ[n.] (khwām hāyan) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; cataclysm ; ruin FR: catastrophe [f] ; désastre [m]
ความย่อยยับ[n.] (khwām yǿiya) EN: ruin FR:
ล่มจม[X] (lomjom) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse FR: être ruiné ; être insolvable
ล่มสลาย[v. exp.] (lom salāi) EN: collapse ; ruin ; fall down ; disintegrate FR: s'effondrer
มลาย[v.] (malāi) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die FR: détruire ; anéantir ; ruiner
นาศ[n.] (nāt) EN: decline ; ruin FR: déclin [m]
ผลาญ[v.] (phlān) EN: destroy ; ravage ; despoil ; ruin ; demolish ; wreck FR: dévaster ; ravager
ประลัย[n.] (pralai) EN: disaster ; calamity ; ruin ; destruction ; catastrophe FR:
สลักหักพัง[v. exp.] (salak hak p) EN: be ruined ; go to ruin ; lie in ruins FR:
เสียบุคลิก[v. exp.] (sīa bukkhal) EN: spoil one's effect ; ruin the impression one makes FR:
เสียหาย[v.] (sīahāi) EN: ruin ; screw up (vulg.) FR: bousiller (fam.)
เสียคน[v.] (sīakhon) EN: go bad ; go to ruin ; become a wreck ; degenerate; deteriorate ; go down the drain FR: partir en ruines ; devenir une épave
เสียสุขภาพ[v. exp.] (sīa sukkhap) EN: ruin one's health FR: ruiner sa santé
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack ; ravage ; wreak havoc ; damage ; sabotage FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser ; ravager ; saccager ; bousiller (fam.)
ทำลายเศรษฐกิจ[v. exp.] (thamlāi sēt) EN: ruin the economy FR:
ทำเสีย[v. exp.] (tham sīa) EN: spoil ; ruin ; break FR:
วิบัติ[n.] (wibat) EN: disaster ; destruction ; calamity ; catastrophe ; ruin ; misfortune FR: désastre [m] ; catastrophe [f]
วิลัย[n.] (wilai) EN: ruin FR:
วินาศ[n.] (wināt) EN: destruction ; ruin ; disaster ; calamity ; annihilation FR: destruction [f] ; ruine [f]
วินาศ-[pref.] (winātsa-) EN: destruction ; ruin ; disaster ; calamity ; annihilation FR: destruction [f] ; ruine [f]
วอดวาย[v.] (wøtwāi) EN: burn down ; raze ; ruin ; destroy FR:
ย่อยยับ[v.] (yǿiyap) EN: be totally destroyed ; go to ruin ; fall to pieces ; go to the dogs FR:

-ruin- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verderben {n}; Ruin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ruin-
Back to top