ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bankruptcy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bankruptcy*, -bankruptcy-

bankruptcy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bankruptcy (n.) การล้มละลาย Syn. insolvency
English-Thai: HOPE Dictionary
bankruptcy(แบงคฺ'รัพซี) n. ภาวะล้มละลาย,ภาวะสิ้นเนื้อประดาตัว,ความล้มเหลว, Syn. failure
English-Thai: Nontri Dictionary
bankruptcy(n) การล้มละลาย,การหมดตัว,การสิ้นเนื้อประดาตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bankruptcyการล้มละลาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bankruptcyการล้มละลาย [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การล้มละลาย (n.) bankruptcy See also: insolvency, destitution Syn. ความสิ้นเนื้อประดาตัว, การหมดเนื้อหมดตัว, การหมดตัว
การหมดตัว (n.) bankruptcy See also: insolvency, destitution Syn. ความสิ้นเนื้อประดาตัว, การหมดเนื้อหมดตัว
การหมดเนื้อหมดตัว (n.) bankruptcy See also: insolvency, destitution Syn. ความสิ้นเนื้อประดาตัว, การหมดตัว
ความสิ้นเนื้อประดาตัว (n.) bankruptcy See also: insolvency, destitution Syn. การหมดเนื้อหมดตัว, การหมดตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He declared bankruptcy last January.เขาถูกฟ้องล้มละลาย เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
He was stuck on Ishigaki and stopping his bankruptcy scheme.เขาหยุดความยโสของอิชิกาคิกับแผนการล้มละลาย
He just wanted information about the bankruptcy scheme.เขาก็แค่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแผนการล้มละลายเท่านั้น
He was the wire-puller behind Ishigaki and was the man who ordered the bankruptcy swindling scheme which Katsuragi planned 15 years ago.เขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังอิชิกาคิและเป็นคนที่คิดแผนการทำให้บริษัทล้มละลาย เหมือนที่คัทซึรากิทำเมื่อสิบห้าปีก่อน
The federal government announced it will declare bankruptcy in the next 90...รัฐบาลกลางแถลงว่า จะประกาศภาวะล้มละลายในอีก 90 วัน
Had been in steep decline, hovering on the verge of bankruptcy earlier this year.โฉบอยู่บนปากเหวของการล้มละลายเมื่อต้นปีนี้
The Shin family will go into bankruptcy and Haemido will be mine!อุตสาหกรรมของครอบครัวนี้จุดท้ายจะต้องล้ม,ซีซู๊ดไอซ์จะตกมาอยู่ในมือฉัน
Angelica was scheduled for a bankruptcy hearing a week ago, but it was canceled because she made a $2-million payment to herreditors.แอนเจลิก้าถูกกำหนดให้เป็น บุคคลล้มละลายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ถูกยกเลิกเพราะเธอ หาเงิน 2 ล้านเหรียญมาจ่าย ให้กับเจ้าหนี้ของเธอ
I have to summarize all those cases in bankruptcy over there.ฉันทำสรุปทุกคดีที่เกี่ยวกับการล้มละลาย วางอยู่นั้นไง
He needs to declare bankruptcy and he doesn't wanna hear that.เขาจำเป็นต้องประกาศภาวะล้มละลาย และเขาไม่ต้องจะฟัง
Harvey, I may have been knocked down to the 46th floor, but bankruptcy is on the rise.ฮาร์วีย์ ผมอาจจะเคยถูกโค่นให้ไปอยู่ชั้น 46 นะ แต่การล้มละลาย ที่เพิ่มขึ้น
And yet the experts, the people I pay to know bankruptcy feel that Paul's client... oh, yes, Harvey, Paul's client... stands to put more money at risk when he can get out now and move on.และนั้นคือมืออาชีพ คนที่ผมจ่ายเงินเพื่อให้รู้เรื่องล้มละลาย รู้สึกว่าลูกค้าของพอล

bankruptcy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カード破産[カードはさん, ka-do hasan] (n) personal bankruptcy caused by excessive card-loan borrowing
企業倒産[きぎょうとうさん, kigyoutousan] (n) corporate bankruptcy
破産を申請する[はさんをしんせいする, hasanwoshinseisuru] (exp,vs-i) to file for bankruptcy
破産申請[はさんしんせい, hasanshinsei] (n) petition for bankruptcy
破産管財人[はさんかんざいにん, hasankanzainin] (n) trustee or administrator in bankruptcy
経済破綻[けいざいはたん, keizaihatan] (n) economic collapse; financial failure; bankruptcy
計画倒産[けいかくとうさん, keikakutousan] (n) planned bankruptcy
倒産[とうさん, tousan] (n,vs) (corporate) bankruptcy; insolvency; commercial failure; failed business; (P)
共倒れ[ともだおれ, tomodaore] (n,vs) falling together; mutual destruction; joint bankruptcy; (P)
破産[はさん, hasan] (n,vs) bankruptcy; insolvency; (P)
破産寸前[はさんすんぜん, hasansunzen] (n) near bankruptcy; edge of bankruptcy; bumper-to-bumper
追いやる;追い遣る[おいやる, oiyaru] (v5r,vt) (1) to drive away; to order off; to chase away; (2) to force into an unpleasant situation (bankruptcy, prostitution, suicide, etc.)

bankruptcy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การล้มละลาย[n.] (kān lomlalā) EN: bankruptcy ; failure FR: faillite [f]
กฎหมายลักษณะล้มละลาย[n. exp.] (kotmāi laks) EN: bankruptcy law FR:
กฎหมายล้มละลาย[n. exp.] (kotmāi loml) EN: bankruptcy law FR:
ผู้พิทักษ์ทรัพย์[n. exp.] (phūphithak ) EN: official receiver ; receiver in bankruptcy ; receiver ; liquidator ; trustee ; custodian FR: liquidateur [m]

bankruptcy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konkursgrund {m}act of bankruptcy
Abwendung des Konkurses {f}avoidance of bankruptcy
Konkursverfahren {n} | Konkursverfahren eröffnen | Antrag auf Konkurseröffnung stellenbankruptcy proceedings | to institute bankruptcy proceedings | to apply for bankruptcy proceedings
Bankrotterklärung {f}declaration of bankruptcy
Konkursrichter {m}registrar in bankruptcy [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bankruptcy
Back to top