ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rubble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rubble*, -rubble-

rubble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rubble (n.) เศษหินเศษปูน See also: เศษอิฐ, เศษเหล็ก, เศษเล็กเศษน้อย Syn. debris, leavings
English-Thai: HOPE Dictionary
rubble(รับ'เบิล) n. เศษหิน,เศษอิฐ,เศษเหล็ก,เศษหัก,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย
English-Thai: Nontri Dictionary
rubble(n) เศษอิฐ,เศษหิน,เศษหัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get that rubble cleared!เก็บกวาดพวกเศษหินออกไป!
With nothing but rubble at my feet, can I still call myself a businessman?ถ้าไม่มีอะไรนอกจากซากหินแล้ว ผมยังเรียกตัวเองว่านักธุรกิจได้ไหมล่ะ?
The Persians will not stop until the only shelter we will find is rubble and chaos.แล้วบทเรียนใดเล่า ที่เจ้าจักหลีกหนี ? ข้าควรเริ่มแจกแจง ทั้งหมดหรือไม่ ?
I'm more in the barney rubble category.ผมน่าจะเป็นบาร์นนี่ รับเบิ้ลมากกว่า
Twenty-six year old female, gas main exploded under her building, she was pulled out of the rubble after six hours.ท่อแก๊สระเบิดที่ใต้ตึกของเธอ เธอถูกดึงออกมาจากซากเศษหิน หลังจาก 6 ชั่วโมง
I've watched you kill each other over race and greed waging war over dust and rubble and the words in old books.ฉันเฝ้าดูเหล่ามนุษย์ฆ่าฟันกันด้วยโลภะ สงครามทำทุกอย่างเป็นผุยผง
And they've searched through the remains of the rubble and still no Morgana?พวกเขาค้นหาทั่วทั้งบริเวณเศษอิฐ แต่ไม่พบมอนกาน่า
I combed that rubble for a long time, but they were gone.ฉันค้นหาพวกเขา ตามเศษซากบ้านอยู่นาน แต่ก็หาไม่เจอ
Derek, there's no more burying the world in rubble today.Derek วันนี้ไม่มีวันทำให้โลกแหลกเป็นเสี่ยงแล้ว
I dug out remains from the rubble of the Towers.ฉันใช้เวลาขุดซากศพ ออกจากเศษปรักหักพังของหอคอย
But in the rubble that day was a book.แต่ว่าในวันนั้น ท่ามกลางซากปรังหักพัง หนังสือเล่มนั้น
There's a man pinned under some rubble that we're still trying to free.เขาติดอยู่ใต้หิน และยังพยายามหนีออกมา

rubble ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瓦砾[wǎ lì, ㄨㄚˇ ㄌㄧˋ, 瓦砾 / 瓦礫] rubble; debris

rubble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オキナワベニハゼ[, okinawabenihaze] (n) Okinawa rubble goby (Trimma okinawae); red-spotted dwarfgoby; orange-red goby; Okinawa pygmy-goby
チゴベニハゼ[, chigobenihaze] (n) Naude's rubble goby (Trimma naudei, an Indo-West Pacific fish species); rubble dwarfgoby; red pygmy-goby
割り石;割石[わりいし, wariishi] (n) broken stones; rubble
割り栗[わりぐり, wariguri] (n) rubble; broken stone
砕石[さいせき, saiseki] (n,vs) broken stone; rubble; (P)

rubble ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trümmerfeld {n}expanse of rubble
Trümmerhaufen {m}heap of ruins; heap of rubble
Bruchsteinschüttung {f}quarrystone rubble
Bauschutt {m}rubble; building rubble; construction waste

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rubble
Back to top