ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disastrous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disastrous*, -disastrous-

disastrous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disastrous (adj.) ที่เป็นหายนะ See also: ที่โชคร้ายอย่างมาก Syn. ruinous, unfortunate
disastrous (adj.) ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมาย See also: ซึ่งทำลายล้าง Syn. calamitous, desolating
disastrous (adj.) ย่อยยับ See also: ล่มจม, พินาศ Syn. pernicious, calamitous
English-Thai: HOPE Dictionary
disastrous(ดิซาส'เทริส,แซส'เทริส) adj. ซึ่งทำให้เกิด (ความหายนะ,ภัยพิบัติ,ความย่อยยับ,ความล่มจม,ความโชคร้าย), See also: disastrousness n. ดูdisastrous, Syn. ruinous
English-Thai: Nontri Dictionary
disastrous(adj) หายนะ,ซึ่งโชคร้าย,ซึ่งวิบัติ,เกี่ยวกับภัยพิบัติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ย่อยยับ (adv.) disastrously See also: ruinously, catastrophically, terribly Syn. พินาศ, ฉิบหาย, ป่นปี้, วอดวาย, สูญสิ้น
ยับ (adv.) disastrously See also: completely, severely Syn. ป่นปี้, ย่อยยับ, ยับย่อย, ยับเยิน
ยุบยับ (adv.) disastrously See also: crushingly, heavily Syn. ย่อยยับ, แหลกลาญ, แหลก, เสียหาย
เสียหาย (adv.) disastrously See also: crushingly, heavily Syn. ย่อยยับ, แหลกลาญ, แหลก
แตกทลาย (adv.) disastrously Syn. ย่อยยับ, พังทลาย
แหลกลาญ (adv.) disastrously Syn. ย่อยยับ, แตกทลาย, พังทลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The memories of our disastrous defeat in the War Between the States still linger, and with them, the defeated, uncertain men who returned lacking the vigor... we woman normally associate with your gender.การพ่ายสงครามกลางเมืองยังอยู่ใน... ...ความทรงจำของผู้แพ้ที่กลับมาโดย... ...สูญเสียความแข็งขัน ที่เพศหญิงต้องการ
It will be disastrous if he knows where it isถ้าเขารู้จะไม่ปลอดภัย
Um, that led me to a brief but disastrous affair with a sharp object.ทั้งหมดนั่นนำผมไปสู่ข้อสรุปของเืรื่องราวที่หายนะที่สุดด้วยการตัดสินที่เด็ดขาด
After suffering a series of disastrous defeats at the hands of General Grievous, the Republic's foothold in the Outer Rim is in jeopardy.หลังจากความพ่ายแพ้ยับเยินอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำมือของนายพลกรีวัส ฐานที่มั่นของสาธารณรัฐบริเวณขอบนอก กำลังตกอยู่ในอันตราย
Desperately tricky to make, disastrous should you get it wrong.ต้องใช้กลเม็ดในการทำ และมีฤทธิ์ร้ายกาจ
...and sustained an ultimately disastrous war.และยังคงสนับสนุนสงคราม ที่สร้างความหายนะ
..dont you just chocke it up as another one of your disastrous flamouts and move on.เธอไม่ไปวุ่นวายอยู่กะไอพวกปัญหาเรื่องอื่น แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไป
So if this really doesn't freak you out too much after this disastrous call, feel free to, um, give me a call.แล้วถ้านี่ไม่ทำให้คุณตกใจเสียก่อน หลังจากรับข้อความโทรนี้แล้ว โทรกลับหาฉันได้ตามที่คุณสะดวก
It's... a trip-- which is also the name of one of my disastrous choices.มันก็เหมือน.. การเดินทางอย่างหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยชื่อของเพื่อนร่วมทางมากมายที่โชคร้าย
Your hacking around could have disastrous consequences.การแฮ็คไปเรื่อยๆของเธอ ก่อให้เกิดผลร้ายแรงตามมานะ
As Krell's disastrous strategies result in increasing casualties, his men begin to turn against him.ด้วยการวางแผนแบบอันตรายของ เคลว ผลคือ ทหารล้มตายเป็นจำนวนมาก ทำให้หน่วยทหารเริ่มต่อต้านเค้า
It's a fashion prognosis of disastrous proportion.โรคแฟชั่นของความหายนะ

disastrous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惨变[cǎn biàn, ㄘㄢˇ ㄅㄧㄢˋ, 惨变 / 慘變] disastrous turn; tragic event
灾害[zāi hài, ㄗㄞ ㄏㄞˋ, 灾害 / 災害] disastrous damage; scourge
灾情[zāi qíng, ㄗㄞ ㄑㄧㄥˊ, 灾情 / 災情] disastrous situation; calamity
覆辙[fù zhé, ㄈㄨˋ ㄓㄜˊ, 覆辙 / 覆轍] disastrous policy
人民公社化[rén mín gōng shè huà, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, 人民公社化] collectivization of agriculture (disastrous policy of communist Russia around 1930 and China in the 1950s)
不得了[bù dé liǎo, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄠˇ, 不得了] desperately serious; disastrous; extremely; exceedingly
惨重[cǎn zhòng, ㄘㄢˇ ㄓㄨㄥˋ, 惨重 / 慘重] disastrous
成灾[chéng zāi, ㄔㄥˊ ㄗㄞ, 成灾 / 成災] disastrous; to turn into a disaster

disastrous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
惨たる光景[さんたるこうけい, santarukoukei] (n) disastrous scene
惨状[さんじょう, sanjou] (n) disastrous scene; terrible spectacle; (P)
水魔[すいま, suima] (n) (1) disastrous flooding; (2) kelpie; water demon that brings floods or disasters
烈震[れっしん, resshin] (n) disastrous earthquake; (P)
悲惨[ひさん, hisan] (adj-na) disastrous; tragic; miserable; wretched; pitiful; (P)
祝融[しゅくゆう, shukuyuu] (n) (1) ancient Chinese god of fire (or spring); (2) (disastrous) fire

disastrous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซวยบรรลัย[adj.] (sūay banlai) EN: calamitous ; disastrous FR:
ฮวบ[adv.] (hūap) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely ; fast ; right down FR: rapidement
แหลกลาญ[adv.] (laēklān) EN: disastrously FR:
แตกทลาย[adv.] (taēkthalāi) EN: disastrously FR:
ยับ[adv.] (yap) EN: disastrously ; completely ; totally ; severely ; to pieces ; dazzlingly FR:
ย่อยยับ[adv.] (yǿiyap) EN: to pieces ; disastrously FR: désastreusement
ยุบยับ[adv.] (yupyap) EN: disastrously ; crushingly ; heavily ; into pieces FR:

disastrous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
katastrophal; verheerend {adj} | katastrophaler | am katastrophalstendisastrous | more disastrous | most disastrous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disastrous
Back to top