ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

analyse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *analyse*, -analyse-

analyse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
analyse (vt.) วิเคราะห์ See also: ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา, นำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ Syn. analyze, resolve into elements
English-Thai: HOPE Dictionary
analyse(แอน' นะไลซ) vt. วิเคราะห์, แยกธาตุจำแนกแยกแยะ, วิภาค, วิเคราะห์
English-Thai: Nontri Dictionary
analyse(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
analyse; analyzeวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analyseแยกแยะ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชำแหละ (v.) analyse See also: dissect, anatomize Syn. วิเคราะห์, จำแนกแยกแยะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you need to go and analyse it, quick.และนายต้องไป และวิเคระห์มัน เร็วด้วย
Analyse this fable by La Fontaine.มาเรียนวิเคราะห์นิทาน ลาฟองแตน
It captures and analyses the signaturesจากการวิเคราะห์ จุดสำคัญ
The analyses were successful.งานวิจัยก็ประสบความสำเร็จ
All right. Listen up. We've analysed the most recent anomalies and put them into the model.เอาล่ะ ทุกคนฟัง เราวิเคราะห์แล้วว่าประตูมิติจะเกิดเร็วนี้แล้ว
We had his handwriting analysed.เราวิเคราะห์ลายมือของเขา
What you're looking at are best- and worst-case analyses.ที่คุณกำลังเห็นคือสถานการณ์ ดีที่สุด และเลวร้ายที่สุด

analyse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロジックアナライザ[, rojikkuanaraiza] (n) logic analyser (analyzer)

analyse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: analyse ; scrutinize ; revise FR: analyser ; décortiquer ; examiner à la loupe
แจกแจง[v.] (jaēkjaēng) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify FR: énumérer
การใคร่ครวญ[n.] (kān khraikh) EN: consideration ; analysis FR: considération [f] ; analyse [f]
การวิเคราะห์[n.] (kān wikhrǿ) EN: analysis FR: analyse [f]
การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: functional analysis FR: analyse fonctionnelle [f]
การวิเคราะห์เชิงการจัด[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: combinatorial analysis FR: analyse combinatoire [f]
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: qualitative analysis FR: analyse qualitative [f]
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: quantitative analysis ; volumetric analysis FR: analyse quantitative [f]
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: numerical analysis FR: analyse numérique [f]
การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: vector analysis FR: analyse vectorielle [f]
การวิเคราะห์ฮาร์มอนิก[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: harmonic analysis FR: analyse harmonique [f]
การวิเคราะห์ข้อมูล[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: data analysis FR: analyse des données [f] ; analyse de données [f]
การวิเคราะห์ข้อมูลดิบ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: data analysis FR: analyse des données [f] ; analyse de données [f]
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: FR: analyse de la qualité de l'eau [f]
การวิเคราะห์พฤติกรรม[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: behavior analysis FR: analyse du comportement [f]
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: FR: analyse du comportement du consommateur [f]
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: SWOT analysis ; SWOT matrix FR: analyse SWOT [f]
การวิเคราะห์ SWOT= การวิเคราะห์สวอต[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: SWOT analysis ; SWOT matrix FR: analyse SWOT [f]
การวิเคราะห์เศรษฐกิจ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: economic analysis FR: analyse économique [f]
การวิเคราะห์สินเชื่อ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: credit analysis FR: analyse de crédit [f]
การวิเคราะห์ตลาด[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: market analysis FR: analyse de marché [f]
การวิเคราะห์ทางพันธุกรรม[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: genetic analysis FR: analyse génétique [f]
การวิเคราะห์ทางสถิติ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: statistic analysis FR: analyse statistique [f]
การวิเคราะห์ต้นทุน[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: cost analysis FR: analyse du coût [f]
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลดี[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: cost-benefit analysis FR: analyse coût-bénéfice [f] ; analyse coût-avantage [f]
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: cost-benefit analysis FR: analyse coût-bénéfice [f] ; analyse coût-avantage [f]
การแยกธาตุ[n. exp.] (kān yaēk th) EN: FR: analyse [f]
คณิตวิเคราะห์[n.] (khanittawik) EN: mathematical analysis FR: analyse mathématqiue [f]
สถิติวิเคราะห์[n. exp.] (sathiti wik) EN: statistical analysis FR: analyse statistique [f]
วิจัย[n.] (wijai) EN: research ; investigation ; examination ; inspection ; study ; probe FR: recherche [f] ; investigation [f] ; analyse [f] ; inspection [f]
วิเคราะห์[v.] (wikhrǿ) EN: analyse ; analyze (Am.) ; consider ; ponder ; contemplate ; analyze chemically FR: analyser ; considérer ; analyser chimiquement
วิเคราะห์สถานการณ์การเมือง[n. exp.] (wikhrǿ sath) EN: political situation analysis FR: analyse de la situation politique [f]
วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน[v. exp.] (wikhrǿ sath) EN: analyse the present situation FR:
เครื่องวิเคราะห์[n. exp.] (khreūang wi) EN: analyser FR: analyseur [m] ; instrument d'analyse [m]
เครื่องวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์[n. exp.] (khreūang wi) EN: differential analyser ; differential analyzer FR:
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ[n. exp.] (khreūang wi) EN: water quality analyser FR: appareil pour l'analyse de la qualité de l'eau [m]
เครื่องวิเคราะห์เสียง[n. exp.] (khreūang wi) EN: sound analyser ; voice spectrograph FR:
ผลการวิเคราะห์[n. exp.] (phon kān wi) EN: result of the analysis FR: résultats d'analyse [mpl]
ผู้วิเคราะห์[n. exp.] (phū wikhrǿ) EN: analyst ; critic FR: analyste [m] ; critique [m] ; analyseur [m] (vx)
ระบบการวิเคราะห์[n. exp.] (rabop kān w) EN: analysis system FR: système d'analyse [m]

analyse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktivitätsanalyse {f}; Prozessanalyse
Diagnosemelder {m}diagnostic analyser
Fehlereingrenzung {f}; Fehleranalyse
Absetzversuch {m}; Schlämmanalyse
Logik-Analysator {m}logic analyser
Netzwerkanalysator {m}network analyser
Psychoanalyse {f} | Psychoanalysen
Spektralanalyse {f} | Spektralanalysen
Spektrum-Analysator {m} [phys.]spectrum analyser
Projektplanung {f}; Systemanalyse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า analyse
Back to top