ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

analyze

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *analyze*, -analyze-

analyze ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
analyze (vt.) วิเคราะห์ See also: ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา Syn. analyse, examine, resolve into elements
English-Thai: HOPE Dictionary
analyze(แอน' นะไนซ) vt. =analyse (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
analyze(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
analyzeวิเคราะห์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analyzersตัววิเคราะห์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พินิจพิจารณา (v.) analyze See also: contemplate, consider
วิเคราะห์ (v.) analyze See also: contemplate, consider Syn. พินิจพิจารณา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can you analyze the image on monitor circuit two?คุณสามารถวิเคราะห์ภาพ ในการตรวจสอบวงจร 2? ใช่.
I'll go there to analyze and collate the fluid samples.ฉันจะได้วิเคราะห์ และเปรียบเทียบตัวอย่างของเหลวได้
They were assigned to analyze every aspect in detail of our criminal.พวกเขามีหน้าที่วิเคราะห์รูปแบบ และรายละเอียดของอาชญากร
I want you to analyze and interpret all the events... surrounding Derek's incarceration.ฉันต้องการวิเคราะห์ และแปลผล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น... ที่เกี่ยวกับ การจำคุกของ เดเร็ค
I've decided to analyze it, logically, with a scientific method.ฉันตัดสินใจที่จะวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ
They're, like, 30, and they work up little codes together, and they analyze Greek mythology and make up secret societies where other guys who never had girlfriends before can join in.พวกเขาอายุ 30 ทำงานกับรหัสอะไรสักอย่าง พวกเขาวิเคราะห์เทพนิยายกรีก ก่อตั้งสมาคมลับ ให้พวกบ๊องไม่มีแฟนด้วยกันมาเข้าร่วม
To determine the kind of personality that drives the corporation to behave like an externalizing machine we can analyze it like a psychiatrist would a patient.เพื่อชี้ให้เห็นบุคลิกภาพ ที่ผลักดันให้บรรษัท ประพฤติตัวเป็นเครื่องจักรผลักภาระ
... butnowherenearenoughcomputer power to analyze it. Can you help us?แต่ไม่มีคอมพิวเตอร์ประมวลผล คุณช่วยเราได้มั้ย
I've asked a psycholinguist at M.I.T. to analyze our manifesto.ผมขอให้นักภาษาศาสตร์ ที่เอ็มไอที ช่วยวิเคราะห์แถลงการณ์ของเราให้
What happens now is we need you to analyze and match these slides immediately.- ตอนนี้ เราต้องการให้คุณ วิเคราะห์และจับคู่สไลด์เลือด กับเหยื่อโดยด่วน
We should get it to the police so they can analyze it, find out whose blood it is.เราควรเอาไปให้ตำรวจ เพื่อวิเคราะห์ว่าเป็นเลือดของใคร
NSA's working at full capacity to analyze it and intercept further communications, but we need your help to find out who did this.หน่วยความมั่นคงกำลังพยายาม วิเคราะห์กันอย่างเต็มที่ เพื่อเครียมการสกัดสัญญาณครั้งหน้า แต่เราอยากให้พวกคุณช่วยหา ว่าพวกมันเป็นใคร

analyze ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分析器[fēn xī qì, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄑㄧˋ, 分析器] analyzer
辨析[biàn xī, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧ, 辨析] differentiate and analyze; discriminate
六家[liù jiā, ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄚ, 六家] Six schools of pre-Han philosophy (as analyzed by Sima Tan 司馬談|司马谈), namely Confucians 儒家, Mohists 墨家, Yin-Yang 陰陽|阴阳, Logicians 名家, Legalists 法家, Daoists 道家
[bò, ㄅㄛˋ, 擘] thumb; break; tear; pierce; split; to analyze

analyze ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナライザ;アナライザー[, anaraiza ; anaraiza-] (n) analyzer
スニッファ[, suniffa] (n) {comp} packet analyzer; packet sniffer
スペアナ[, supeana] (n) (abbr) spectrum analyzer
ネットワークプロトコルアナライザ[, nettowa-kupurotokoruanaraiza] (n) {comp} network protocol analyzer
パケットアナライザ[, pakettoanaraiza] (n) {comp} packet analyzer
プログラムアナライザー[, puroguramuanaraiza-] (n) program analyzer; programme analyzer
プロトコルアナライザ[, purotokoruanaraiza] (n) {comp} protocol analyzer
マイクロアナライザ;マイクロアナライザー[, maikuroanaraiza ; maikuroanaraiza-] (n) microanalyzer
ロジアナ[, rojiana] (n) (abbr) logic analyzer; (P)
ロジックアナライザ[, rojikkuanaraiza] (n) logic analyser (analyzer)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プロトコルアナライザ[ぷろとこるあならいざ, purotokoruanaraiza] protocol analyzer

analyze ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พิเคราะห์[v.] (phikhrǿ) EN: consider ; analyze ; ponder ; deliberate ; cogitate ; reflect ; think over FR: considérer ; examiner
วิเคราะห์[v.] (wikhrǿ) EN: analyse ; analyze (Am.) ; consider ; ponder ; contemplate ; analyze chemically FR: analyser ; considérer ; analyser chimiquement
เครื่องวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์[n. exp.] (khreūang wi) EN: differential analyser ; differential analyzer FR:

analyze ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Analyseprogramm {n}analyzer
Analyseroutine {f}analyzer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า analyze
Back to top