ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-resolve-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น resolve, *resolve*,

-resolve- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They teach kids how to resolve their conflicts peacefully.ไว้สอนเด็กให้แก้ปัญหาด้วยความสันติ
I have to resolve some problems before presenting my work.ฉันต้องแก้ไขปัญหา ที่เกิดจากงานของฉัน
It will resolve itself in time.มันจะแก้ไขตัวมันเองเมื่อถึงเวลา
She's got clutter issues. I'm trying to help resolve them.น้าฉันก็แค่มีเรื่องยุ่งนิดหน่อย แล้วฉันก็แค่ช่วยจัดการเท่านั้นน่ะ
I can feel your resolve stiffening.ฉันรู้สึกได้ถึงความปั้นปึ่งที่เริ่มละลายของคุณแล้วล่ะ
That's right. So we can figure out your situation and resolve your crisis.เพื่อเราจะได้รู้สถานการณ์ และแก้วิกฤตของคุณ
Do you have a plan to resolve this fucking situation or not?คุณเตรียมแผนรองรับ เรื่องบ้าๆนี้ไว้บ้างรึเปล่า
I'm hoping we can resolve this peacefully.ผมหวังว่าเราจะแก้ปัญหาได้อย่างสันติ
I've told you how to resolve this peacefully.ผมบอกคุณไปแล้วว่าจะแก้ปัญหาอย่าสันติได้ยังไง
I implore you to resolve this without further killing.ผมขอร้องให้คุณแก้ปัญหาโดยอย่าฆ่าใครเพิ่มอีกเลย
Kang Taewook's resolve is stronger than ever, and to find out more about his expectations, we've come to meet him personally,คัง เทวุก แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้รู้ถึงความพร้อมของเค้า เราจึงมาพบเค้าเป็นการส่วนตัว
You and Dexter resolve your issues?คุณกับเด็กซ์เตอร์เคลียร์ปัญหากันรึยัง

-resolve- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心を決める[こころをきめる, kokorowokimeru] (exp,v1) to resolve to do; to make up one's mind to do; to set one's heart on; to have one's heart set on
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P)
臍を固める;ほぞを固める[ほぞをかためる, hozowokatameru] (exp,v1) to make up one's mind (to do something); to resolve firmly (to do something)
覚悟を決める[かくごをきめる, kakugowokimeru] (exp,v1) (See 腹を括る) to prepare oneself (for the worst); to resolve oneself

-resolve- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮึด[v.] (heut) EN: fight back ; put up a fight ; do sth with determination ; stand up (to) ; resolve to proceed ; make up one's mind to fight FR:
ฮึดสู้[v.] (heutsū) EN: fight back ; put up a fight ; do sth with determination ; stand up (to) ; resolve to proceed FR:
แก้[v.] (kaē) EN: solve ; resolve ; settle ; remedy ; cure FR: résoudre ; solutionner ; régler ; remédier
แก้ปัญหา[v. exp.] (kaē panhā) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with ; find a solution ; get over a difficulty (by) FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; régler un problème ; solutionner un problème ; rechercher une solution ; trouver une solution (à/aux)
ไขปัญหา[v. exp.] (khai panhā) EN: resolve a problem ; solve a problrm ; answer FR: résoudre un problème
คิดตก[v.] (khittok) EN: solve ; resolve ; find a solution ; unravel ; figure out FR: résoudre ; solutionner ; trouver une solution ; obtenir une solution
ลงมติ[v. exp.] (long mati) EN: vote ; cast one's vote ; decide ( by vote) ; resolve ; pass a resolution ; come to a decision FR: approuver une résolution
มีมติว่า[v. exp.] (mī mati wā) EN: decide that ; resolve that FR: décider que
ปณิธาน[n.] (panithān) EN: determination ; resolution ; wish ; aspiration ; hope ; dedication ; resolve FR: résolution [f] ; engagement [m]
ปลงใจ[v.] (plongjai) EN: come to the conclusion ; conclude ; be resolved ; be determined ; be resigned ; make up one's mind ; make a decision ; decide ; resolve FR: conclure
ประณิธาน[n.] (pranithān) EN: determination ; resolution ; wish ; aspiration ; hope ; dedication ; resolve FR:
ตัดสินใจ[v.] (tatsinjai) EN: decide ; make up one's mind ; determine ; resolve ; believe on firmly ; have decided FR: décider (de) ; se décider (à) ; se résoudre à ; se déterminer à ; prendre une décision ; trancher ; arrêter une décision ; prendre position

-resolve- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschluss {m} | den Beschluss fassen, etw. zu tunresolve | to make a resolve to do sth.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -resolve-
Back to top