ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

riches

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *riches*, -riches-

riches ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
riches (n.) ความร่ำรวย See also: ทรัพย์สิน Syn. assets, plenty, wealth
English-Thai: HOPE Dictionary
riches(ริช'ชิซ) n.,pl. ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์,ทรัพย์สิน -Id. (Riches have wings มีทรัพย์สินมักหมดไปได้ง่าย), Syn. wealth
English-Thai: Nontri Dictionary
riches(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อวดรวย (v.) show off one´s riches See also: flaunt one´s riches
อวดรวย (v.) show off one´s riches See also: flaunt one´s riches
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Two steamer trunks full of money, all the riches of the world.""สองตู้... อัดแน่นด้วยเงิน" "ร่ำรวยมหาศาล"
And to qualify for Europe in the Champions League. And all the riches that go with that.เพื่อชิงชัยไปแชมเปี้ยนลีก
Good. Then riches and glory will be yours.ดี ความร่ำรวยและชื่อเสียงจะเป็นของเจ้า
There's strength in numbers and great riches to be had.จำนวนช่วยจะให้เราแข็งแกร่ง และมีโอกาสมากขึ้น
Don't you realize bestowing them your head... would only mean power and riches for me?ท่านคิดจะก้มหัวให้พวกมันอย่างนั้นรึ
You can gain a subject giving him power and riches any day.ไม่มีวันที่ท่านจะได้สิ่งที่ท่านต้องการจากเขาหรอก
Promising untold riches to us all look!นำความมั่งคั่งเหลือคณานับ มาสู่เราทุกคน ...ดูสิ !
You imagine the riches and influence that would give us?ลองคิดถึงความร่ำรวยและอำนาจที่เราจะได้มาสิ
I have seen fishermen who take care what they catch and care for the riches of the ocean.ฉันเคยเห็นชาวประมงที่ จับปลาด้วยความระมัดระวัง และสนใจความสมบูรณ์ทางทะเล
You never know when great riches are going to turn up unexpectedly.เมื่อความร่ำรวย กำลังจะเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่ได้คาดไว้
No wonder the riches are so great.ไม่แปลกใจเลยที่จะร่ำรวยขนาดนั้น
Then Camelot and all its riches will soon be mine.ในอีกไม่ช้าคาเมลอตและสมบัติทั้งหมด ก็จะเป็นของข้า

riches ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
富贵[fù guì, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄟˋ, 富贵 / 富貴] riches and honor
见财起意[jiàn cái qǐ yì, ㄐㄧㄢˋ ㄘㄞˊ ㄑㄧˇ ㄧˋ, 见财起意 / 見財起意] seeing riches provokes evil designs
招财进宝[zhāo cái jìn bǎo, ㄓㄠ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄠˇ, 招财进宝 / 招財進寶] ushering in wealth and prosperity; We wish you riches and treasures (traditional expression of good will, esp. at New Year)
灰姑娘[Huī gū niang, ㄏㄨㄟ ㄍㄨ ㄋㄧㄤ˙, 灰姑娘] Cinderella; a sudden rags-to-riches celebrity
千金[qiān jīn, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 千金] thousand jin 斤 (pounds) of gold; money and riches; (honorific) invaluable (support); (honorific) your daughter
[cái, ㄘㄞˊ, 财 / 財] money; wealth; riches; property; valuables
首富[shǒu fù, ㄕㄡˇ ㄈㄨˋ, 首富] richest individual; top millionaire
财利[cái lì, ㄘㄞˊ ㄌㄧˋ, 财利 / 財利] wealth and profit; riches
财富[cái fù, ㄘㄞˊ ㄈㄨˋ, 财富 / 財富] wealth; riches

riches ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
金に目が眩む[かねにめがくらむ, kanenimegakuramu] (exp,v5m) (See 目が眩む・3) to be lost in lust for riches; to throw all caution and conscience away in pursuit of riches
宝の山に入りながら手を空しくして帰る[たからのやまにいりながらてをむなしくしてかえる, takaranoyamaniirinagaratewomunashikushitekaeru] (exp,v5r) though sitting on a pile of riches, one comes back empty handed; to have a good opportunity only to let it slip from your grasp
富裕[ふゆう, fuyuu] (adj-na,n) wealth; riches; opulence; (P)
持てる[もてる, moteru] (v1,vi) (1) (See 持つ) to be able to possess (hold, get, etc.); (2) (See モテる) to be well liked; to be popular; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed; (3) to endure (the tests of time, the elements, etc.); to last; (adj-pn) (4) possessed; (5) possessing riches; having wealth; (P)
長者番付[ちょうじゃばんづけ, choujabanduke] (n) list of the richest people; list of the very highest income earners; billionaire's list

riches ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พิภพ[n.] (phiphop) EN: treasure ; assets ; riches ; wealth FR:
โภค[n.] (phōk) EN: property ; riches ; wealth ; goods FR: biens [mpl]
โภคะ[n.] (phōkha) EN: property ; riches ; wealth ; goods FR: biens [mpl]
โภค-[pref.] (phōkha- = p) EN: property ; riches ; wealth ; goods FR: biens [mpl]
โภค-[pref.] (phōkkha- = ) EN: property ; riches ; wealth ; goods FR: biens [mpl]
ทรัพย์[n.] (sap) EN: property ; wealth ; assets ; possessions ; treasures ; riches ; ressources ; possessions ; money FR: biens [mpl] ; richesse [f] ; fortune [f] ; trésor [m] ; galette [f] (fam. - vx) ; propriété [f] ; possessions [fpl] ; ressources [fpl] ; patrimoine [m]
สมบัติ[n.] (sombat) EN: property ; wealth ; asset ; fortune ; treasure ; possession ; riches ; estate FR: avoirs [mpl] ; richesse [f] ; trésor [m] ; propriété [f]
สมบัติพัสถาน[n. exp.] (sombatphats) EN: wealth ; riches ; possessions ; property FR: richesse [f]
อวดรวย[v. exp.] (ūat rūay) EN: show off one's riches FR:
การกระจายความมั่งคั่ง[n. exp.] (kān krajāi ) EN: division of wealth ; distribution of wealth FR: répartition de la richesse [f]
คุณภาพ[n.] (khunnaphāp) EN: quality ; value ; worth FR: qualité [f] ; valeur [f] ; richesse [f]
ความมั่งคั่ง[n.] (khwām mangk) EN: wealth ; prosperity ; affluence FR: richesse [f] ; prospérité [f]
ความร่ำรวย[n.] (khwām ramrū) EN: wealth ; affluence FR: richesse [f]
ความรวย[n.] (khwām rūay) EN: wealthiness ; richness ; opulence FR: richesse [f] ; opulence [f] ; aisance [f]
นิธิ[n.] (nithi) EN: treasure FR: richesse [f] ; trésor [m]
ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ[n. exp.] (sap nai din) EN: natural wealth FR: richesses naturelles [fpl]
ทรัพย์สิน[n.] (sapsin) EN: assets ; capital ; property ; possessions ; wealth FR: actif [m] ; biens [mpl] ; propriété [f] ; richesse [f]
สิน[n.] (sin) EN: property ; belongings ; money ; wealth FR: richesse [f] ; biens [mpl] ; propriété [f] ; argent [m]
สินทรัพย์[n.] (sinsap) EN: assets FR: fortune [f] ; richesse [f]

riches ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vitaminreich {adj} | vitaminreicher | am vitaminreichstenrich in vitamins | richer in vitamins | richest in vitamins

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า riches
Back to top