ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ranch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ranch*, -ranch-

ranch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ranch (n.) ฟาร์มปศุสัตว์ See also: ทุ่งเลี้ยงสัตว์ Syn. farm
ranch (vi.) ทำฟาร์มปศุสัตว์
ranch house (n.) บ้านที่อยู่บนทุ่งเลี้ยงวัว
ranch owner (n.) เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ Syn. ranchman, cattle farmer
ranch owner (n.) เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ Syn. cattle farmer
rancher (n.) เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ Syn. ranch owner, ranchman, cattle farmer
ranchland (n.) ฟาร์มปศุสัตว์ Syn. ranch
ranchman (n.) เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ Syn. ranch owner, cattle farmer
rancho (n.) ฟาร์มปศุสัตว์ Syn. ranch
ranchyard (n.) ลานนา See also: ลานที่ล้อมรอบด้วยโรงนา Syn. barnyard, farmstead
English-Thai: HOPE Dictionary
ranch(แรนชฺ) n. ฟาร์มปศุสัตว์,ทุ่งเลี้ยงปศุสัตว์,บุคคลที่ทำงานในฟาร์มปศุสัตว์ vi. ทำฟาร์มปศุสัตว์,ทำงานเลี้ยงปศุสัตว์
rancher(แรน'เชอะ) n. เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์,ผู้ทำงานในฟาร์มปศุสัตว์
English-Thai: Nontri Dictionary
ranch(n) ฟาร์มปศุสัตว์,ทุ่งเลี้ยงสัตว์
rancher(n) เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์,คนเลี้ยงสัตว์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไร่ปศุสัตว์ (n.) ranch See also: cattle farm
ก้านไม้ (n.) branch See also: twig, bough, limb Syn. แขนง, กิ่งก้าน
กิ่ง (n.) branch See also: twig, bough, limb Syn. แขนง, กิ่งไม้, กิ่งก้าน
กิ่งก้าน (n.) branch See also: twig, bough, limb Syn. กิ่ง, กิ่งไม้, แขนง
กิ่งก้านสาขา (n.) branch See also: twig, bough, limb Syn. กิ่งก้าน, แขนง, กิ่งไม้
กิ่งก้านสาขา (n.) branch See also: subdivision, division Syn. สาขา, ส่วนย่อย
กิ่งไม้ (n.) branch See also: twig, bough, limb Syn. ก้านไม้, แขนง, กิ่งก้าน
ขยายสาขา (v.) increase the number of branches
คชศาสตร์ (n.) branch of study dealing with elephant
ตะแง้ (n.) branches of the areca-nut tree See also: branches of a cluster of betel-nuts Syn. ระแง้
ประตูป่า (n.) archway adorn with branches of trees See also: arch made of leaves under which a funeral procession passes
ผู้จัดการสาขา (n.) branch manager
ระแง้ (n.) branches of the areca-nut tree See also: branches of a cluster of betel-nuts
สาขา (n.) branch Syn. ส่วนย่อย
สาขา (clas.) branch
สาขา (n.) branch See also: branch office, chain store Syn. ส่วนย่อย
สาขาย่อย (n.) branch office Syn. สาขา
สาขาสำนักงาน (n.) branch office Syn. สาขา, สาขาย่อย
สำนักงานสาขา (n.) branch office See also: branch Syn. สาขา
อนุพงศ์ (n.) collateral branch of a family See also: line or lineage that follows, subfamily
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You gotta get off here. The ranch is down the road.พวกนายต้องลงตรงนี้ ไร่อยู่บนถนนนี่
The bus driver lied to us. Just too damn lazy to stop at the ranch gate.ไอ้คนขับนั่นโกหกเรา มันขี้เกียจขับไปจอดที่ไร่
I think we'll just spend the night and go to the ranch tomorrow.ฉันว่า เราพักกันสักคืน แล้วค่อยไปที่ไร่พรุ่งนี้
I've got Cool Ranch and barbecue!แม่มีขนม กับบาร์บีคิว!
Are you from ranch people?ที่บ้านนายเลี้ยงวัวเหรอ?
Me and my brother, we... we went and got ourselves some work on a ranch up near Worland till I was 19.เรากับพี่ชาย... . ก็ไปหางานทำที่ฟาร์มใกล้ๆ กับวอร์แลนด์
You ranch stiffs, you ain't ever no good.พวกเอ็งมันไม่ทำตามคำสั่ง ไม่เคยทำงานดีเลยซะที
Kinda got this thing goin' with the ranch foreman's wife over in Childress.แล้วเราก็แอบไปสนิทสนมกับเมียของคนคุมฟาร์มใน Childress น่ะ
"I'm gonna bring him up here one of these days, and we'll lick this damn ranch into shape."มันจะพานายมาที่นี่ แล้วสักวันหนึ่ง พวกนายก็จะทำที่นี่ให้เป็นรูปเป็นร่าง
Some ranch neighbour of his from down in Texas.ก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ๆ ฟาร์มของมัน ในเท็กซัสน่ะแหล่ะ
It's just the brand of the ranch my family owned till the bank foreclosed.ตราของไร่ของครอบครัว ก่อนธนาคารจะยึดทรัพย์
The U.S. military has enough firepower pointed at your ranch that if you decide to launch within seconds, your remains will be spread over five states.กองทัพสหรัฐมีอำนาจพอ ที่จะสั่งยิงไปที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ของคุณ... ...ซึ่งถ้าคุณตัดสินใจปล่อย... ...มันอีกล่ะก็ ร่างของคุณก็จะกระจายไปถึง 5 เมือง

ranch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yè, ㄧㄝˋ, 腋] armpit; axil (bot., angle between stem and branch)
腋生[yè shēng, ㄧㄝˋ ㄕㄥ, 腋生] axillary (bot.); budding in the angle between branch and stem
分店[fēn diàn, ㄈㄣ ㄉㄧㄢˋ, 分店] branch (of a chain store); annex
分支[fēn zhī, ㄈㄣ ㄓ, 分支] branch (of company, river etc); to branch; to diverge; to ramify; to subdivide
分会[fēn huì, ㄈㄣ ㄏㄨㄟˋ, 分会 / 分會] branch
分枝[fēn zhī, ㄈㄣ ㄓ, 分枝] branch
分校[fēn xiào, ㄈㄣ ㄒㄧㄠˋ, 分校] branch of a school
分歧点[fēn qí diǎn, ㄈㄣ ㄑㄧˊ ㄉㄧㄢˇ, 分歧点 / 分歧點] branch point; division point
分行[fēn háng, ㄈㄣ ㄏㄤˊ, 分行] branch of bank or store; subsidiary bank
岔流[chà liú, ㄔㄚˋ ㄌㄧㄡˊ, 岔流] branch stream
拓拔[Tuò bá, ㄊㄨㄛˋ ㄅㄚˊ, 拓拔] branch of the Xianbei 鮮卑|鮮卑 nomadic people, founders of Wei 北魏 of the Northern Dynasties (386-534); also written 拓跋
拓跋[Tuò bá, ㄊㄨㄛˋ ㄅㄚˊ, 拓跋] branch of the Xianbei 鮮卑|鮮卑 nomadic people, founders of Wei 北魏 of the Northern Dynasties (386-534); also written 拓拔
[zǐ, ㄗˇ, 子] son; child; seed; egg; small thing; 1st earthly branch: 11 p.m.-1 a.m., midnight, 11th solar month (7th December to 5th January), year of the Rat
[chǒu, ㄔㄡˇ, 丑] clown; surname Chou; 2nd earthly branch: 1-3 a.m., 12th solar month (6th January to 3rd February), year of the Ox
联宗[lián zōng, ㄌㄧㄢˊ ㄗㄨㄥ, 联宗 / 聯宗] combined branches of a clan
[ní, ㄋㄧˊ, 鲵 / 鯢] Cryptobranchus japonicus; salamander
树突[shù tū, ㄕㄨˋ ㄊㄨ, 树突 / 樹突] dendrite (branched projection of a neuron)
部门[bù mén, ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, 部门 / 部門] department; branch; section; division
行政部门[xíng zhèng bù mén, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, 行政部门 / 行政部門] executive (government branch)
[chà, ㄔㄚˋ, 岔] fork in road; bifurcation; branch in road, river, mountain range etc; to branch off; to turn off; to diverge; to stray (from the path); to change the subject; to interrupt; to stagger (times)
[yā, ㄧㄚ, 桠 / 椏] forking branch
特许经营[tè xǔ jīng yíng, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ ㄐㄧㄥ ˊ, 特许经营 / 特許經營] franchised operation; franchising
冷门[lěng mén, ㄌㄥˇ ㄇㄣˊ, 冷门 / 冷門] a neglected branch (of arts, science, sports etc); fig. a complete unknown who wins a competition
冉冉[rǎn rǎn, ㄖㄢˇ ㄖㄢˇ, 冉冉] gradually; slowly; softly drooping (branches, hair)
[hài, ㄏㄞˋ, 亥] 12th earthly branch: 9-11 p.m., 10th solar month (7th November-6th December), year of the Boar
跨学科[kuà xué kē, ㄎㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, 跨学科 / 跨學科] interdisciplinary; spanning several branches of science
文昌鱼[wén chāng yú, ㄨㄣˊ ㄔㄤ ㄩˊ, 文昌鱼 / 文昌魚] lancelet (Branchiostoma lanceolatum), a primitive fish
头索类[tóu suǒ lèi, ㄊㄡˊ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄟˋ, 头索类 / 頭索類] lancelet (Branchiostoma)
语支[yǔ zhī, ㄩˇ ㄓ, 语支 / 語支] language branch
语族[yǔ zú, ㄩˇ ㄗㄨˊ, 语族 / 語族] language branch
[sì, ㄙˋ, 巳] 6th earthly branch: 9-11 a.m., 4th solar month (5th May-5th June), year of the Snake
[mǎo, ㄇㄠˇ, 卯] mortise (slot cut into wood to receive a tenon); 4th earthly branch: 5-7 a.m., 2nd solar month (6th March-4th April), year of the Rabbit
银苔[yín tái, ˊ ㄊㄞˊ, 银苔 / 銀苔] moss silver; silver in the form of fibers or branches
网点[wǎng diǎn, ㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˇ, 网点 / 網點] node in a network; branch; website
十二地支[shí èr dì zhī, ㄕˊ ㄦˋ ㄉㄧˋ ㄓ, 十二地支] the 12 earthly branches 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥 (used cyclically in the calendar and as ordinal numbers)
十二支[shí èr zhī, ㄕˊ ㄦˋ ㄓ, 十二支] the 12 earthly branches 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥 (used cyclically in the calendar and as ordinal number)
地支[dì zhī, ㄉㄧˋ ㄓ, 地支] the 12 earthly branches 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥 (used cyclically in the calendar and as ordinal number)
少突胶质[shǎo tū jiāo zhì, ㄕㄠˇ ㄊㄨ ㄐㄧㄠ ㄓˋ, 少突胶质 / 少突膠質] oligodendrocytes (Greek: cells with few branches), a type of cell in central nervous system; oligodendroglia
橄榄枝[gǎn lǎn zhī, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄓ, 橄榄枝 / 橄欖枝] olive branch; symbol of peace
牧场[mù chǎng, ㄇㄨˋ ㄔㄤˇ, 牧场 / 牧場] pasture; grazing land; ranch

ranch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
牧場[ぼくじょう(P);まきば(P), bokujou (P); makiba (P)] (n) (1) farm (livestock); ranch (US); station (Aus, NZ); (2) pasture land; meadow; grazing land; (P)
牧者[ぼくしゃ, bokusha] (n) herdsman; ranch hand
PBX[ピービーエックス, pi-bi-ekkusu] (n) Private Branch eXchange; PBX
アナトリア語派[アナトリアごは, anatoria goha] (n) Anatolian (branch of languages)
アルバニア語派[アルバニアごは, arubania goha] (n) Albanian (branch of languages)
アルメニア語派[アルメニアごは, arumenia goha] (n) Armenian (branch of languages)
イタリック語派[イタリックごは, itarikku goha] (n) Italic (branch of languages)
イラン語[イランご, iran go] (n) Iranian (any member language of the Iranian language branch, esp. Farsi)
イラン語派[イランごは, iran goha] (n) Iranian (branch of languages)
インドネシア語派[インドネシアごは, indoneshia goha] (n) Indonesian (branch of languages)
エドアブラザメ[, edoaburazame] (n) sharpnose sevengill shark (Heptranchias perlo, species of circumglobal cow shark)
エドアブラザメ属[エドアブラザメぞく, edoaburazame zoku] (n) Heptranchias (genus of cow shark in the family Hexanchidae containing the sharpnose seven-gill shark as its only member)
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant
クイックランチ[, kuikkuranchi] (n) quick lunch
ケルト語派[ケルトごは, keruto goha] (n) Celtic (branch of languages)
ゲルマン語派[ゲルマンごは, geruman goha] (n) Germanic (branch of languages)
セム語派[セムごは, semu goha] (n) Semitic (branch of languages)
デジタルPBX[デジタルピービーエックス, dejitarupi-bi-ekkusu] (n) {comp} digital Private Branch eXchange; DPBX
ばきっ[, bakitsu] (adv-to) snapping (i.e. branch)
バキバキ[, bakibaki] (adv) (on-mim) sound of cracking branches; sound made when cracking one's knuckles
バルト語派[バルトごは, baruto goha] (n) Baltic (branch of languages)
パワーランチ[, pawa-ranchi] (n) power lunch
ビジネスランチ[, bijinesuranchi] (n) business lunch
ビッグクランチ[, biggukuranchi] (n) big crunch (theoretical reversal of the big bang resulting in the demise of the universe)
ぶった切る;打った切る;打っ手切る[ぶったぎる, buttagiru] (v5r,vt) to chop (a branch, etc.)
ブランチ[, buranchi] (n) (1) branch; (2) brunch; (P)
フランチャイザー[, furanchaiza-] (n) franchisor; franchiser
フランチャイズ[, furanchaizu] (n) franchise; (P)
フランチャイズチェーン[, furanchaizuchie-n] (n) franchise chain; FC
ボランチ[, boranchi] (n) defensive midfielder (soccer, football) (por
モン・クメール語派;モンクメール語派[モン・クメールごは(モン・クメール語派);モンクメールごは(モンクメール語派), mon . kume-ru goha ( mon . kume-ru go ha ); monkume-ru goha ( monkume-ru go ha )] (n) Mon-Khmer (branch of languages)
ライトランチ[, raitoranchi] (n) light lunch
ランチ[, ranchi] (n,vs) (1) lunch; (2) (See ローンチ) launch; (3) ranch; (P)
ランチエ[, ranchie] (n) pensioner (fre
ランチャー[, rancha-] (n) launcher
ランチョン[, ranchon] (n) luncheon
ロケットランチャー[, rokettorancha-] (n) rocket launcher
一分野[いちぶんや, ichibunya] (n) one field; a division; a branch (e.g. of study, etc.)
乱丁[らんちょう, ranchou] (n) pages out of order
乱痴気騒ぎ[らんちきさわぎ, ranchikisawagi] (n) boisterous merrymaking; racket; spree
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トランザクション分枝[とらんざくしょんぶんし, toranzakushonbunshi] transaction branch
トランザクション分枝識別子[とらんざくしょんぶんししきべつし, toranzakushonbunshishikibetsushi] transaction branch identifier
ブランチ[ぶらんち, buranchi] branch
一覧抽象操作[いちらんちゅうしょうそうさ, ichiranchuushousousa] list abstract-operation
分局[ぶんきょく, bunkyoku] local office, branch office
分岐[ぶんき, bunki] multi-drop (a-no), forking, jump (computer), multipoint, branching
分岐構成体[ぶんぎこうせいたい, bungikouseitai] branch construct
手続き分岐文[てつづきぶんきぶん, tetsudukibunkibun] procedure branching statement
条件付きブランチ(分岐)[じょうけんつきぶんき, joukentsukibunki] conditional branch
条件分岐[じょうけんぶんき, joukenbunki] conditional branch
[えだ, eda] branch
構内交換機[こうないこうかんき, kounaikoukanki] private branch exchange (PBX)
構内電話交換機[こうないでんわこうかんき, kounaidenwakoukanki] private branch exchange (PBX)
自動式構内交換機[じどうしきこうないこうきのう, jidoushikikounaikoukinou] Private Automatic Branch eXchange, PABX

ranch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟาร์ม[n.] (fām) EN: farm ; ranch FR: ferme [f] ; exploitation agricole [f]
อนุพงศ์[n.] (anuphong) EN: collateral branch of a family FR:
ใบมีด[n. exp.] (bai mīt) EN: blade FR: lame [f] ; tranchant [m]
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; cut up ; chop ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab FR: couper ; sectionner ; trancher ; écourter ; ôter
บั่นคอ[v. exp.] (ban khø) EN: FR: trancher la tête
บอกตรง ๆ = บอกตรงๆ[v. exp.] (bøk trong-t) EN: FR: dire de vive voix ; dire franchement
บุก[v.] (buk) EN: trespass ; intrude ; penetrate FR: pénétrer ; franchir
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach FR: pénétrer ; s'introduire (sans autorisation) ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
แฉก[n.] (chaēk) EN: ray of a star FR: branche d'une étoile [f]
เชือด[v.] (cheūat) EN: cut ; carve ; slash ; slice FR: trancher ; sectionner
เชือดคอ[v. exp.] (cheūat khø) EN: cut the throat ; slit the throat FR: égorger ; trancher la gorge
เฉือน[v.] (cheūoen) EN: slice ; cut ; carve ; slash FR: couper ; trancher ; entailler
ชิ้น[n.] (chin) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classif.: pieces of items (dentures …), pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables …), pieces of cloths] FR: [classif. : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande), prothèses dentaires ...]
ชิ้นขนมปัง[n. exp.] (chin khanom) EN: slice of bread FR: tranche de pain [f]
ชิ้นเนื้อ[n. exp.] (chin neūa) EN: slice of meat FR: tranche de viande [f]
เฉาะ[v.] (chǿ) EN: chop ; chop off ; cut ; slit open ; break open ; take off FR: fendre ; ouvrir ; trancher
ชุมทาง[n. exp.] (chum thāng) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.) FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
ดาวห้าแฉก[n. exp.] (dāo hā chaē) EN: five-pointed star FR: étoile à cinq branches [f]
ดาว 14 แฉก[n. exp.] (dāo sip-sī ) EN: 14-pointed star FR: étoile à 14 branches [f]
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agency ; dealership ; distributorship ; franchise FR: agence [f]
ฝ่ายบริหาร[n. exp.] (fāi børihān) EN: administrative branch FR:
ฝาน[v.] (fān) EN: slice ; cut into pieces FR: couper ; trancher
แฟรนไชส์[n.] (fraēnchai) EN: franchise FR: franchise [f]
ให้เสรีภาพ[v. exp.] (hai sēriphā) EN: affranchise FR:
ห้าแยก[n. exp.] (hā yaēk) EN: 5-way intersection FR: carrefour à cinq branches [m]
โหนกิ่งไม้[v. exp.] (hōn kingmāi) EN: FR: se suspendre aux branches
อีโต้[n.] (ītō) EN: chopping knife ; hacking knife ; bush knife ; machete FR: couteau à découper [m] ; hachoir [m] ; tranchoir [m] ; machette [f] ; coupe-coupe [m]
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness FR: franchise [f] ; sincérité [f]
ใจจริง[adv.] (jaijing ) EN: really ; sincerily ; truly FR: franchement ; sincérement ; vraiment ; réellement
จาม[v.] (jām) EN: ax ; hew ; strike FR: trancher ; couper d'un coup
จริงใจ[adj.] (jingjai) EN: sincere ; franc ; honest ; genuine ; true to ; candid FR: sincère ; franc ; franche [f] ; honnête
ก้าน[n.] (kān) EN: stem ; stalk FR: branche [f] ; rameau [m] ; tige [f]
การพูดตรง[n. exp.] (kān phūt tr) EN: FR: franchise [f]
การปล่อยให้เป็นอิสระ[n. exp.] (kān plǿi ha) EN: FR: affranchissement [m]
การติดตั้งเครื่อง[n. exp.] (kān tittang) EN: FR: branchement de l'appareil [m]
ข้าม[v.] (khām) EN: go across ; cross ; pass through ; go through FR: traverser ; passer ; franchir
ข้าม[v.] (khām) EN: go over ; pass over ; get over ; cross over ; jump over ; skip ; overcome FR: franchir ; surmonter
ขโมยข้ามพรมแดน[v. exp.] (khamōi khām) EN: cross the border illegally ; cross a border secretly FR: franchir la frontière illégalement
คณะ[n.] (khana) EN: college ; faculty ; school ; branch of study ; department FR: faculté [f] ; fac [f] (inf.) ; département universitaire [m]

ranch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ferienranch {f}dude ranch [Am.]
Allokationsabteilung {f}allocation branch
Branchenstruktur {f}structure of the branch; structure of the specific sectors
Abzweigkasten {m}branch box; junction box
Abzweigleitung {f}branch circuit; branch line; submain
Abzweigmuffe {f}branch tee
Industriezweig {m}; Industriebranche
Nebenbahn {f}branch line
Tranchiermesser {n} | Tranchiermesser
Franchiseklausel {f}franchise clause
Franchising {n} (Vertriebsform) [econ.]franchising
Hosenrohr {n}Y-branch pipe
Nebenstellenanlage {f} (Telefon)private branch exchange
Ranch {f}ranch
Rancher {m}rancher
Sprung {m}branch
Sprungadresse {f} [comp.]branch address
Fachrichtung {f}subject area; field; branch of ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ranch
Back to top