ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-praise-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น praise, *praise*,

-praise- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิษณุมนตร์ (n.) chant in praise of Vishnu See also: glorifying prayer for Vishnu
วิษณุเวท (n.) chant in praise of Vishnu See also: glorifying prayer for Vishnu Syn. วิษณุมนตร์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have heard father praise your skillsฉันได้ยินมาว่าพ่อยกย่องทักษะของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I praise such courage.ผมยกย่องความกล้าหาญของท่าน
Stand up and make yourselves clean. Praise Jesus.ลุกขึ้นมา แล้วทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ซะ สรรเสริญพระเยซู
Mistress Thins. Friends and neighbors, our honored guest, Master Van Ruijven... not only are we gathered tonight to celebrate the safe delivery into this world, praise be to God, of little Franciscus,คุณนายทินส์ เหล่าสหายและเพื่อนบ้าน
Let us lift up our hearts and voices together to give Him thanks and praise for our safe passage...ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของพระผู้เป็นเจ้า ปล่อยให้เสียงเพลงยกระดับจิตใจของท่านให้สูงขึ้น เพื่อการสวดและขอบคุณพระเจ้า...
And eventually he must have got it perfect and it must have been beautiful... with all the praise and adoration he had coming.ท้ายที่สุด เหตุการณ์คงออกมาหมดจดงดงาม เขาคงได้รับคำสรรเสริญ
* Praise them* ร่วมกันอวยพรให้พวกเขา
And few there be that find it. Praise the lord.แล้วจะมีสักกี่อย่างที่ค้นหมันเจอ ขอสรรเสริญพระเยซูพระผู้เป็นเจ้า
I praise your name, Jesus.เดชะพระนาม พระเยซูเจ้า
All the officials praise Dae-So.เหล่าขุนนางต่างพากันสรรเสริญแดโซ
Although Japan has lost... one day... our people will praise your dedication.ถึงแม้ญี่ปุ่นจะพ่ายแพ้... วันหนึ่ง... พวกเราจะได้รับการสดุดี ในวีรกรรม
Ji-hwan, the reason I called you was not to praise your screenplay.จีฮวาน เหตุผลที่ผมเรียกคุณมา ไม่ใช่ให้มายกย่องบทภาพยนต์ของคุณ
Look, it had a permanent bend in it but praise God, at the end of that year we had a bumper crop of seed mealies.มันหักไปแล้ว แต่พระเจ้า ปลายปีนั้น เรามีพืชผลจำนวนมาก

-praise- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盛称[shèng chēng, ㄕㄥˋ ㄔㄥ, 盛称 / 盛稱] enthusiastic praise; to praise highly
圣神[Shèng shén, ㄕㄥˋ ㄕㄣˊ, 圣神 / 聖神] feudal term of praise for ruler, king or emperor; general term for saint in former times; term for God during the Taiping Heavenly Kingdom 太平天國|太平天国; Holy Spirit (in Christian Trinity)
点名[diǎn míng, ㄉㄧㄢˇ ㄇㄧㄥˊ, 点名 / 點名] roll call; to mention sb by name; (to call or praise or criticize sb) by name

-praise- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable
佳賞[かしょう, kashou] (n,vs) praise
勧賞[かんしょう, kanshou] (n,vs) praise and encouragement
惚気る[のろける, norokeru] (v1,vi) to play up; to speak fondly of; to praise one's spouse
持ち上げる;持上げる[もちあげる, mochiageru] (v1,vt) (1) to elevate; to raise; to lift up; (2) to flatter; to extol; to praise to the sky
持てはやす;もて囃す;持て囃す;持て栄す;もて栄やす;もて映やす[もてはやす, motehayasu] (v5s,vt) (uk) to praise extravagantly; to lionize; to lionise; to make much of
激賞[げきしょう, gekishou] (n,vs) enthusiastic praise
称える;讃える[たたえる, tataeru] (v1,vt) to extol; to give praise
褒めちぎる;誉めちぎる[ほめちぎる, homechigiru] (v5r,vt) to praise (to the skies); to sing the praises (of); to extol
褒め上げる[ほめあげる, homeageru] (v1) to praise to the skies; extol
褒貶[ほうへん, houhen] (n,vs) praise and censure; criticism
謙る;遜る[へりくだる, herikudaru] (v5r,vi) to deprecate oneself and praise the listener; to abase oneself
過称;過賞[かしょう, kashou] (n,vs) undeserved praise

-praise- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud FR: admirer ; apprécier ; louanger ; adorer ; se réjouir
เชิดชู[v.] (choētchū) EN: praise ; honour ; honor (Am.) ; extol FR: rendre hommage ; exalter
ชม[v.] (chom) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment ; praise FR: admirer ; louer ; louanger (litt.) ; complimenter ; s'extasier
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud ; extol ; honour ; honor (Am.) FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; complimenter ; louanger (litt.)
ชมเปาะ[v. exp.] (chompǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration FR: amadouer
การยกย่องชมเชย[n. exp.] (kān yokyǿng) EN: praise FR:
กรรดิ[v.] (kat) EN: praise FR:
คำชมเชย[n.] (kham chomch) EN: praise ; compliment ; appreciation ; commendation FR: compliment [m] ; mention [f]
คำนิยม[n. exp.] (kham niyom) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium ; foreword FR: appréciation [f]
คำสดุดี[n. exp.] (kham sadudī) EN: word of praise ; tribute ; encomium ; eulogy ; panegyric FR: louange [f]
เคารพบูชา[v. exp.] (khaorop būc) EN: worship ; praise ; adore ; pray to ; glorify ; venerate FR: adorer ; vénérer ; glorifier
คารวะ[n.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; reverence ; veneration ; compliment ; praise FR: respect [m] ; déférence [f] ; vénération [f]
เขียนด้วยมือลบด้วยตีน[v. (loc.)] (khīendūayme) EN: first praise and then destroy FR:
เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า[v. exp.] (khīen dūay ) EN: first praise and then destroy FR:
กิตติศัพท์[n.] (kittisap) EN: renown ; reputation ; fame ; prestige ; praise FR: réputation [f]
กล่าวชม[v.] (klāochom) EN: praise (sb) ; express admiration for (sb) FR: exprimer son admiration pour (qqn)
นุต[v.] (nut) EN: praise FR:
เพลงสวด[n. exp.] (phlēng sūat) EN: hymn ode ; song of praise ; panegyric FR:
เปิดหมวกให้[v. exp.] (poēt mūak h) EN: praise FR:
สดุดี[v.] (sadudī) EN: praise ; laud FR:
สาม-[pref.] (sāma- ; sām) EN: praise FR:
สรรเสริญ[v.] (sanrasoēn =) EN: praise ; laud ; admire ; eulogize ; extol FR: célébrerr ; glorifier ; louer ; admirer ; louanger (litt.)
สรรเสริญ[v.] (sansoēn = s) EN: praise ; laud ; admire ; eulogize ; extol ; flatter FR: célébrer ; glorifier ; louer ; admirer ; louanger (litt.)
วิษณุเวท[n.] (witsanuwēt) EN: chant in praise of Vishnu FR:
ยำยาม[v.] (yamyām) EN: praise FR:
ยอ[v.] (yø) EN: praise ; hold in high estime ; eulogize ; extol ; laud ; flater ; toady FR: célébrer ; glorifier ; louer ; tenir en haute estime ; exalter ; louanger ; flatter ; enjôler
เยอ[v.] (yoē) EN: praise FR:
เยินยอ[v.] (yoēnyø) EN: praise ; laud ; glorify ; flatter ; extol ; adulate FR: encenser ; flatter
ยก[v.] (yok) EN: praise ; eulogize ; laud ; grant ; extol FR: louer ; rendre hommage
ยกตัว[v. exp.] (yok tūa) EN: praise oneself ; swell with pride ; exalt oneself and scorn others FR: se glorifier
ยกยอ[v.] (yokyø) EN: praise ; flatter ; adulate ; compliment ; eulogize ; overpraise ; laud ; glorify FR: flatter ; enjôler ; aduler
ยกย่อง[v.] (yokyǿng) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem ; recongnise ; extol ; honour FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter
ยกย่องชมเชย[v. exp.] (yokyǿng cho) EN: praise FR:
ยกย่องนับถือ[v. exp.] (yokyǿng nap) EN: praise FR:
ยกย่องสรรเสริญ[v. exp.] (yokyǿng san) EN: praise FR:
ยกยอปอปั้น[v.] (yokyøpøpan) EN: praise ; glorify ; flatter ; laud FR:

-praise- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Himmel {m} | sich wie im siebten Himmel fühlen | in den Himmel hebensky | to walk on air | to praise to the skies
Lob {n} | mit Lob sparenpraise | to be sparing with praise
Vorschusslorbeeren {pl}premature praise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -praise-
Back to top