ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ewer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ewer*, -ewer-

ewer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ewer (n.) คนโท See also: เหยือกขนาดใหญ่ Syn. jar, jug, pitcher
English-Thai: HOPE Dictionary
ewer(ยู'เออะ) n. กาน้ำปากกว้าง,คนโท
English-Thai: Nontri Dictionary
ewer(n) คนโท,กาน้ำปากกว้าง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนโท (n.) ewer See also: water pot, jug Syn. กุณโฑ
คนสัมภาษณ์ (n.) interviewer See also: investigator
ช่างเย็บ (n.) sewer See also: needlewoman, seamer, seamstress Syn. ช่างเย็บผ้า
ช่างเย็บผ้า (n.) sewer See also: needlewoman, seamer, seamstress
ผู้สัมภาษณ์ (n.) interviewer See also: investigator Syn. คนสัมภาษณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Newer and bluer Meanies have been sighted within the vicinity of this theatre.มีนีส ใหม่และสีฟ้าได้รับการมองเห็น อยู่ใกล้กับโรงละครแห่งนี้
There were fewer in the sky I decided I would fly - It's a hatไม่กี่คนบินอยู่บนฟ้า ฉันเลยคิดว่าฉันคงบินได้
Well, sir, this speck in space is a scholastic sewer.อนุภาคเล็ก ๆในอวกาศนี่ คือท่อระบายวิชาความรู้
And we're gonna get the hell out of here and leave you and your highfalutin asshole friends... to rot in this stinkin' sewer!แล้วเราก็จะไปจากที่นี่ซะ โดยทิ้งคุณกับเพื่อนสวะๆของคุณไว้ที่นี่ ให้เน่าตายกันให้หมด!
Viewers, the army has just illegall ordered us to land!ดูจากภาพกองทัพได้ออก คำสั่งให้เราออกจากพื้นที่!
He means sewer. Where is it?เขาคงหมายถึงท่อระบายน้ำ มันอยู่ตรงไหน
When we were forced to come to New York I found myself for the first time without a home wandering the sewers, scavenging for whatever I could find.เมื่อเราถูกบังคับให้มาไปนิวยอร์ก ... ... ผมพบว่าตัวเองเป็นครั้งแรกโดยไม่ต้องกลับบ้าน ... ... เดินท่อระบายน้ำไล่สิ่งที่ฉันสามารถหา
Guess it's hard to get good maid service in a sewer.คิดว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะได้รับบริการทำความสะอาดที่ดีในท่อระบายน้ำ
We're getting out through the sewers. I have to check if they're clear.เราต้องหลบออกทางท่อระบาย
Sewer rat may taste like pumpkin pie, but I'd never know... 'cause I wouldn't eat the filthy motherfuckers.ท่อน้ำทิ้งหนูจะได้ลิ้มรสเช่นพายฟักทอง แต่ฉันไม่เคยรู้ ... เพราะฉันจะไม่กิน motherfuckers สกปรก
The parole board got me into this halfway house called The Brewer, and a job bagging groceries at the Foodway.คณะกรรมการพิจารณาทัณฑ์บนมีฉันเข้าไปในบ้านครึ่งทางนี้เรียกว่าเหล้า, และงานของถุงร้านขายของชำที่ Foodway
We lose fewer lives.เราสูญเสียชีวิตน้อยลง

ewer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
啤酒厂[pí jiǔ chǎng, ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ ㄔㄤˇ, 啤酒厂 / 啤酒廠] brewery
[chǎn, ㄔㄢˇ, 丳] skewer
串烧[chuàn shāo, ㄔㄨㄢˋ ㄕㄠ, 串烧 / 串燒] to cook on a skewer; barbequed food on a skewer; shish kebab
污浊[wū zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 污浊 / 污濁] dirty; muddy; foul (sewer)
访问者[fǎng wèn zhě, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄓㄜˇ, 访问者 / 訪問者] interviewer
各位观众[gè wèi guān zhòng, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥˋ, 各位观众 / 各位觀衆] Ladies and Gentlemen (on TV); Dear Viewers...
审稿人[shěn gǎo rén, ㄕㄣˇ ㄍㄠˇ ㄖㄣˊ, 审稿人 / 審稿人] reviewer (of a paper)
下水道[xià shuǐ dào, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, 下水道] sewer
排污管[pái wū guǎn, ㄆㄞˊ ㄍㄨㄢˇ, 排污管] sewer
渗沟[shèn gōu, ㄕㄣˋ ㄍㄡ, 渗沟 / 滲溝] sewer

ewer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサヒビール[, asahibi-ru] (n) (1) Asahi beer; (2) Asahi Breweries, Ltd.
アプレットビューアー[, apurettobyu-a-] (n) {comp} applet viewer
インタビュアー;インタヴュアー;インタビューアー[, intabyua-; intavuyua-; intabyu-a-] (n) interviewer
テレビ視聴者[テレビしちょうしゃ, terebi shichousha] (n) television viewer; TV audience
ビューア[, byu-a] (n) {comp} viewer
ビューアー[, byu-a-] (n) viewer
ビューワ[, byu-wa] (n) {comp} viewer
ブリューパブ[, buryu-pabu] (n) microbrewery (wasei
ブルワリー;ブリュワリー[, buruwari-; buryuwari-] (n) brewery (esp. of beer)
プレビューア[, purebyu-a] (n) previewer
プレビュアー[, purebyua-] (n) previewer
マイクロブリュワリー[, maikuroburyuwari-] (n) microbrewery
みたらし団子;御手洗団子[みたらしだんご, mitarashidango] (n) skewered rice dumplings in a sweet soy glaze
レビューワー[, rebyu-wa-] (n) reviewer
上下水道[じょうげすいどう, jougesuidou] (n) water and sewer services
下水[したみず, shitamizu] (n) (1) drainage; ditch; gutter; sewerage; (2) sewage; black water; (P)
下水工事[げすいこうじ, gesuikouji] (n) drainage (sewerage) works
下水板[げすいいた, gesuiita] (n) wooden sewer covers
下水管[げすいかん, gesuikan] (n) sewer pipe
下水道[げすいどう, gesuidou] (n) drain; sewer; drainage system; (P)
[くし, kushi] (n) spit; skewer
串カツ[くしカツ, kushi katsu] (n) (uk) fried pork and negi on skewers
串刺し[くしざし, kushizashi] (n) skewer
串柿[くしがき, kushigaki] (n) dried persimmons on a skewer
串焼き[くしやき, kushiyaki] (n,adj-no) grilling on a skewer; spit-roasting
会見者[かいけんしゃ, kaikensha] (n) interviewer
刺し箸[さしばし, sashibashi] (n) skewering one's food with a chopstick in order to pick it up (a breach of etiquette)
合流渠[ごうりゅうきょ, gouryuukyo] (n) combined sewer
[しょう, shou] (n,n-pref) (1) smallness; small item; (2) (See 小の月) short month (i.e. having fewer than 31 days); (3) (abbr) (See 小学校) elementary school; (4) younger or inferior (of two items or people with the same name); (5) (arch) unit of field area (approx. 400 sq m)
小の月[しょうのつき, shounotsuki] (n) (See 大の月) short month (i.e. having fewer than 31 days)
引っ張りだこ;引っ張り凧;引っ張り蛸[ひっぱりだこ, hipparidako] (n) (1) being very popular; being in great demand; (2) octopus dried on skewers
[じゃく, jaku] (n,n-suf) (1) weakness; the weak; (n-suf) (2) (See 小・こ・2) little less than; fewer than; under; (P)
排液[はいえき, haieki] (n) drainage; sewerage
杉玉[すぎたま, sugitama] (n) ball-like object made of Japanese cedar which is hung by sake brewers outside their brewery in the eaves to inform people that a new brew of sake has been produced
杜氏[とうじ;とじ, touji ; toji] (n) chief brewer at a sake brewery (after name of sake's alleged inventor)
校閲者[こうえつしゃ, kouetsusha] (n) reviewer; person who checks accuracy of written work
求職係[きゅうしょくがかり, kyuushokugakari] (n) applicant interviewer
溝渠[こうきょ, koukyo] (n) ditch; sewer; canal
焼き鳥(P);焼鳥(P)[やきとり, yakitori] (n) yakitori (chicken pieces grilled on a skewer); (P)
目刺し;目刺[めざし, mezashi] (n) dried sardines (held together by a bamboo skewer or string piercing the eye sockets)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer
ビューワ[びゅーわ, byu-wa] viewer

ewer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหยือก[n.] (yeūak) EN: jug ; mug ; urn ; pitcher ; ewer FR: cruche [f] ; cruchon [m] ; pichet [m] ; urne [f]
ช่างเย็บ[n. exp.] (chang yep) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]
ด้อยโอกาส[v. exp.] (dǿi ōkāt) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance FR:
หมูสะเต๊ะ[n. exp.] (mū sate) EN: pork satay ; grilled skewered pork in turmeric FR: brochette de porc [f]
นักวิจารณ์[n. exp.] (nak wijān) EN: critic ; reviewer ; commentator FR: critique [m] ; commentateur [m]
หนูบ้าน[n. exp.] (nū bān) EN: brown rat ; common rat ; street rat ; sewer rat ; Hanover rat ; Norway rat ; brown Norway rat ; Norwegian rat ; wharf rat FR: rat brun [m] ; surmulot [m] ; rat surmulot [m] ; rat d'égout [m] ; rat de Norvège [m] ; rat gris [m]
หนูนอร์เวย์[n. exp.] (nū Nøwē) EN: brown rat ; common rat ; street rat ; sewer rat ; Hanover rat ; Norway rat ; brown Norway rat ; Norwegian rat ; wharf rat FR: rat brun [m] ; surmulot [m] ; rat surmulot [m] ; rat d'égout [m] ; rat de Norvège [m] ; rat gris [m]
หนูสีน้ำตาล[n. exp.] (nū sī nāmtā) EN: brown rat ; common rat ; street rat ; sewer rat ; Hanover rat ; Norway rat ; brown Norway rat ; Norwegian rat ; wharf rat FR: rat brun [m] ; surmulot [m] ; rat surmulot [m] ; rat d'égout [m] ; rat de Norvège [m] ; rat gris [m]
หนูท่อ[n. exp.] (nū thø) EN: brown rat ; common rat ; street rat ; sewer rat ; Hanover rat ; Norway rat ; brown Norway rat ; Norwegian rat ; wharf rat FR: rat brun [m] ; surmulot [m] ; rat surmulot [m] ; rat d'égout [m] ; rat de Norvège [m] ; rat gris [m]
ผู้ดู[n.] (phūdū) EN: spectator ; viewer FR: spectateur [m]
ผู้ผลิตเบียร์[n. exp.] (phūphalit b) EN: brewer FR: brasseur [m] ; fabricant de bière [m]
ผู้สัมภาษณ์[n. exp.] (phū samphāt) EN: interviewer FR: intervieweur [m] ; intervieweuse [f] ; interviewer [m]
ระบบระบายน้ำทิ้ง[n. exp.] (rabop rabāi) EN: sewerage system FR: système d'évacuation des eaux usées [m]
ร่อง[n.] (rǿng) EN: ditch ; drain ; sewer ; rut ; channel ; canal ; trench FR: rigole [f] ; égouttoir [m] ; canalisation [f] ; fossé [m] ; sillon [m] ; tranchée [f]
โรงเบียร์[n.] (rōngbīa) EN: brewery FR: brasserie [f]
โรงเบียร์[n. exp.] (rōng bīa) EN: brewery FR: brasserie [f]
โรงงานต้มเหล้า[n. exp.] (rōng-ngān t) EN: brewery FR: distillerie [f]
สำนักการระบายน้ำ[org.] (Samnak Kān ) EN: Department of Drainage and Sewerage (DDS) FR:
สัมภาษณ์[v.] (samphāt) EN: interview FR: s'entretenir avec ; soumettre à un(e) interview ; interviewer
สะเต๊ะ[n.] (sate) EN: satay ; sate ; baked stringed meat ; grilled meat skewers ; skewers of barbecued meat FR: brochette [f]
เสียบ[v.] (sīep) EN: stab ; prick ; pierce ; penetrate ; pin ; skewer ; impale FR: embrocher ; empaler
เสียบใส่ไม้[v. exp.] (sīep sai mā) EN: skewer FR: embrocher
ตับ[n.] (tap) EN: set ; row ; series ; bank ; row ; gang ; rack ; belt ; strip ; arrangement of ; skewer FR: chapelet [m] ; enfilade [f] ; succession [f] ; rang [m] ; file [f] ; brochette [f]
ท่อน้ำทิ้ง[n. exp.] (thø nām thi) EN: drain ; sewer FR: tuyau d'évacuation (des eaux sales) [m]
ท่อระบายน้ำ[n. exp.] (thø rabāi n) EN: drainage pipe ; drain ; sewer FR: égout [m] ; tuyau d'évacuation [m]
ยิ่งหย่อน[v. exp.] (ying yǿn) EN: be inferior to ; be fewer than ; be less than FR:

ewer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leistungsbewertung {f} | ergebnisbezogene Leistungsbewertungappraisal of results | appraisal by results
Schätzung {f}; Zollbewertung
Assessment Center {n}; Auswahlverfahren für StellenbewerberAssessment Center (AC)
Asylbewerber {m}; Asylbewerberin
Bierhefe {f}brewer's yeast
Bratspieß {m}spit; skewer
Brauerei {f} | kleine Brauerei mit Ausschankbrewery | micro-brewery
Brennwert {m}; Wärmewert
zentrale Abwasserbeseitigung {f}central sewerage provisions
Konkurrenzfähigkeit {f}; Wettbewerbsfähigkeit
Wettbewerbsfaktor {m} | entscheidender Wettbewerbsfaktorcompetitive factor | deciding competitive factor
konkurrenzfähig; wettbewerbsfähig {adj} | konkurrenzfähiger | am konkurrenzfähigsten | nicht konkurrenzfähig; nicht wettbewerbsfähigcompetitive | more competitive | most competitive | uncompetitive
Kreditgeschäft {n}; Kreditgewerbe
Schneidewerkzeug {n} | Schneidewerkzeuge
Bewerber {m}; Bewerberin
Abschätzung {f}; Bewertung
wenig {adj} | weniger | am wenigstenfew | fewer | fewest
Gutachter {m}censor; reviewer
Industrie {f}; Gewerbe
Interviewer {m}; Interviewerin
Mikrofilmbetrachter {m}microfilm viewer
Preis {m} (im Wettbewerb; Belohnung) | Preise
Abwasserbeseitigungsanlage {f}sewerage facility
Rückkaufswert {m}; Rückgabewert
Gewerbeschein {m} | Gewerbescheine
Gewerbesteuer {f} | Gewerbesteuern
Gewerkschaft {f} | Gewerkschaften
Gewerkschaftler {m} | Gewerkschaftler
Gewerbetreibende {m,f}; Gewerbetreibender | Gewerbetreibenden
Gewerbeschule {f} | Gewerbeschulen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ewer
Back to top