ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pitch-black

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pitch-black*, -pitch-black-

pitch-black ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pitch-black (n.) สีดำสนิท See also: สีดำปื๋อ Syn. black
pitch-black (adj.) ที่ดำสนิท See also: ดำปื๋อ Syn. black
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Like I was falling down a pitch-black hole.เหมือนผมกำลังตกลงไปสู่หลุมดำ
A snow white dove in the pitch-black nightพิราบสีขาวในคืนที่มืดมิด

pitch-black ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黢黑[qū hēi, ㄑㄩ ㄏㄟ, 黢黑] pitch-black; pitch-dark

pitch-black ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
射干玉;野干玉;烏玉;烏珠[ぬばたま, nubatama] (n,adj-no) pitch-black; darkness

pitch-black ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำปื๋อ[adj.] (dam peū) EN: pitch-black FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pitch-black
Back to top