ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

goblet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *goblet*, -goblet-

goblet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
goblet (n.) แก้วเหล้าทำด้วยแก้วหรือโลหะ
English-Thai: HOPE Dictionary
goblet(กอบ'ลิท) n. ถ้วยแก้ว เหล้าที่มีขาสูง,โถ
English-Thai: Nontri Dictionary
goblet(n) ถ้วยแก้ว,จอกเหล้า,โถ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goblet Cellsต่อมสร้างเมือก, [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you the sort of man who would put the poison into his own goblet or his enemy's?ว่านายเป็นคนแบบที่... จะเอายาพิษใส่ไว้ที่ถ้วยของตัวเองหรือศัตรู?
Now, a clever man would put the poison into his own goblet because he would know that only a great fool would reach for what he was given.คนฉลาดจะใส่ยาพิษไว้... ในถ้วยของตัวเอง... เพราะเขาจะรู้ว่าคนโง่เท่านั้น...
Servants have touched the goblet of the king, therefore... he will touch it as little as possible.กษัตริย์จะต้อง... แตะมันให้น้อยที่สุด ลองใหม่
Hold your goblet with two fingers.คีบก้านแก้วด้วยนิ้วนะ
The Goblet of Fire constitute... magical contracts.ถ้วยอัคนีประกอบไปด้วย สัญญาแห่งเวทมนต์
Everyone said you threw your name into the goblet of fireทุกคนพูดว่านายใส่ชื่อตัวเองลงไปในถ้วยอัคคี
You put my name on Goblet of Fireคุณเอาชื่อของผมใส่ในถ้วยอัคนี
What if I drink from my goblet first?จะเป็นไงถ้าข้าดื่มจากถ้วยข้าก่อน
We have to find a way to determine which goblet has the poison.เราต้องหาให้ได้ว่าถ้วยไหนมียาพิษ
We pour all the liquid into one goblet and then we can be sure it is poisoned.เราเอาของเหลวมาเทผสมกัน จากนั้นเราก็แน่ใจว่ามันมีพิษ
Some people like to look at the goblet as... as half empty.บางคนชอบมองแก้ว แล้วคิดว่ายังขาดอยู่ตั้งครึ่งหนึ่ง
I like to look at the goblet as half full.ฉันชอบมองแก้วน้ำแบบเต็มไปครึ่งนึง

goblet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shāng, ㄕㄤ, 觞 / 觴] feast; goblet
[zhī, ㄓ, 卮] goblet
[zūn, ㄗㄨㄣ, 墫] goblet; bottle; wine-jar
[zūn, ㄗㄨㄣ, 壿] goblet; bottle; wine-jar
[zūn, ㄗㄨㄣ, 樽] goblet; bottle; wine-jar
[gū, ㄍㄨ, 觚] goblet; rule; law
[zhì, ㄓˋ, 觯 / 觶] goblet
高脚杯[gāo jiǎo bēi, ㄍㄠ ㄐㄧㄠˇ ㄅㄟ, 高脚杯 / 高腳杯] goblet
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 坫] stand for goblets

goblet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴブレット[, goburetto] (n) goblet
金杯;金盃[きんぱい, kinpai] (n) gold cup; gilded cup; goblet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า goblet
Back to top