ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coal-black

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coal-black*, -coal-black-

coal-black ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
coal-blackadj. ดำมาก,มืด

coal-black ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grauschulter-Hakenschnabel {m} [ornith.]Coal-black Flowerpiercer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coal-black
Back to top