ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rhythmically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rhythmically*, -rhythmically-

rhythmically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rhythmically (adv.) อย่างเป็นช่วงๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามจังหวะ (adv.) rhythmically
มีลีลา (adv.) rhythmically Syn. มีสัมผัส, คล้องจอง
มีสัมผัส (adv.) rhythmically Syn. มีลีลา, คล้องจอง
เข้าจังหวะ (adv.) rhythmically Syn. ตามจังหวะ
เป็นจังหวะ (adv.) rhythmically Syn. มีลีลา, มีสัมผัส, คล้องจอง

rhythmically ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搏动[bó dòng, ㄅㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, 搏动 / 搏動] beat rhythmically; throb; pulsate

rhythmically ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
撃壌[げきじょう, gekijou] (n) (1) (See 鼓腹撃壌) to stamp on the ground rhythmically while singing; (2) ancient Chinese game of wooden clog throwing
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)

rhythmically ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นจังหวะ[adv.] (pen jangwa) EN: rhythmically FR:
เยิบ[adv.] (yoēp) EN: slowly and rhythmically FR:
เยิบ ๆ = เยิบๆ[adv.] (yoēp-yoēp) EN: slowly and rhythmically FR:

rhythmically ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rhythmisch {adv}rhythmically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rhythmically
Back to top