ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

revolving

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *revolving*, -revolving-

revolving ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
revolving (adj.) ซึ่งหมุนรอบ Syn. turning, spinning, whirling, rolling
revolving door (n.) ประตูหมุน
revolving platform (n.) ม้าหมุน Syn. roundabout, carousel
English-Thai: HOPE Dictionary
revolving(รีวอล'วิง) adj. หมุนรอบ,สามารถหมุนรอบ,หมุนเวียน,เป็นวัฎจักร,
revolving credit n.เงินกู้หมุนเวียน
revolving doorn. ประตูหมุนรอบ
revolving fundn. เงินทุนหมุนเวียน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
revolving fundเงินทุนหมุนเวียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Revolving funds เงินทุนหมุนเวียน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โคมเวียน (n.) revolving light
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know that revolving restaurant thing? - Yeah.- ขอร้อง นายรู้จักห้องอาหารใช่มั้ย?
SIS has got a revolving tail and hung a wire on the house phone.มีรถสลับกันตามและดักฟังโทรศัพท์เขา
I need two eyes on the revolving wieners. Hear me?ฉันให้ไปเฝ้าไส้กรอก ได้ยินรึเปล่า
Cardio has been a revolving door around here, and no one's got my back.เรื่องหัวใจมันเป็น ประตูหมุนของที่นี่ และไม่มีใครดูแลฉันเลย
Dollar Bill got his cape stuck in a revolving door where he got gunned down.ดอลล่าร์ บิล ก็ซุ่มซ่าม ผ้าคลุมเข้าไปติดในประตูหมุน... ... เลยโดนยิงตาย
Galileo laid out his theories about the earth revolving around the sun. It said the earth was not the center of some universe with heaven above, hell below, as the church had said it was."เดี๋ยวนี้ว่างบัลลังก์.
This class will be a revolving door.ช้นเรียนนี้มันเปรียบเสมือนการเปิดประตูไปสู่เป้าหมาย
And in fact all lifestyles revolving around the open road do.แต่ในความเป็นจริง พวกเขาไม่มีใคร ให้ปกป้องหรือตายแทนได้
Look, you know usually I can do this kind of thing in no time, but this office is a revolving door of people bugging me, and I cannot do two jobs at once!ฟังนะ รู้ใช่มั้ยว่าปกติแล้ว ฉันทำเรื่องพวกนี้ได้ไวมาก แต่สำนักงานนี้คือประตูหมุนของตัวป่วน และฉันไม่สามารถทำงานสองงานพร้อมๆกันได้!
You know, Moe Greene gets it in the eye, and Don Cuneo gets it in the revolving door?รู้ไหม โมล กรีนเนอร์ โดนที่ตาเข้าไปเต็มๆเลย และดอน คูนีโอถูกเชือดที่ ประตูหมุน
A 4-sided, boy's love relationship revolving around Haruhi-kun!เธอจะกลายเป็นสิ่งที่งดงามที่สุด
Just another one of the nameless, faceless revolving door of boyfriends who adore you?อีกหนึ่งคนในบรรดาพวกไร้ชื่อไร้หน้าตา ที่ชื่นชอบเธอล่ะสิ

revolving ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
转铃[zhuàn líng, ㄓㄨㄢˋ ㄌㄧㄥˊ, 转铃 / 轉鈴] bicycle bell (with revolving cap)
旋转餐厅[xuán zhuǎn cān tīng, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄘㄢ ㄊㄧㄥ, 旋转餐厅 / 旋轉餐廳] revolving restaurant
转门[zhuàn mén, ㄓㄨㄢˋ ㄇㄣˊ, 转门 / 轉門] revolving door

revolving ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リボルビングシステム[, riborubingushisutemu] (n) revolving (credit payment) system
リボルビング払い[リボルビングばらい, riborubingu barai] (n) revolving payments
リボ払い[リボばらい, ribo barai] (n) (abbr) revolving payments; payment via multiple installments
回り燈籠;回り灯籠;まわり灯篭[まわりどうろう, mawaridourou] (n) revolving lantern
回転信用払い[かいてんしんようばらい, kaitenshinyoubarai] (n) revolving payments
回転灯[かいてんとう, kaitentou] (n) flashing lights; revolving lights; lights used on the top of emergency vehicles
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P)

revolving ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก้าอี้หมุน[n. exp.] (kao-ī mun) EN: revolving chair ; swivel chair FR: chaise tournante [f]
โคมเวียน[n.] (khōmwīen) EN: revolving light FR:
เคว้ง[adj.] (khwēng) EN: revolving slowly ; revolving loosely ; adrift ; floating ; swaying FR:
กองทุนหมุนเวียน[n. exp.] (køngthun mu) EN: revolving fund FR:
เงินทุนหมุนเวียน[n. exp.] (ngoen thunm) EN: revolving fund ; working capital FR: fonds de roulement [m]
พายหมุนเขตร้อน [n. exp.] (phāyu mun k) EN: tropical cyclone ; tropical revolving storm FR:
ประตูหมุน[n. exp.] (pratū mun) EN: revolving door FR:
ทุนหมุนเวียน[n.] (thunmunwīen) EN: working capital ; circulating fund ; circulating capital ; working fund ; revolving fund FR: fonds de roulement [m]

revolving ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehtür {f}revolving door
Drehbühne {f}revolving stage
Drehkran {m} | fahbarer Drehkranrevolving crane; slewing crane | travelling slewing crane

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า revolving
Back to top