ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impassive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impassive*, -impassive-

impassive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impassive (adj.) ซึ่งไม่แสดงอารมณ์ See also: เฉยๆ, ซึ่งตีหน้าตาย, ซึ่งสงบนิ่ง Syn. calm, expressionless
English-Thai: HOPE Dictionary
impassive(อิมแพส'ซิฟว) adj. ไม่มีอารมณ์,ใจเย็น,เมินเฉย,สงบใจ,ไม่มีความรู้สึก,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน., See also: impassiveness, impassivity n., Syn. insensitive,
English-Thai: Nontri Dictionary
impassive(adj) ไม่ยินดียินร้าย,ไม่สะดุ้งสะเทือน,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน

impassive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉื่อย[adj.] (cheūay) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson ; passif
เฉย ๆ = เฉยๆ[adj.] (choēi-choēi) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so ; quiet ; inactive ; placid ; easygoing FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
หน้าตาย[adj.] (nātāi) EN: impassive ; expressionless ; stony-faced FR:
ตีหน้าตาย[v.] (tīnātāi) EN: look blank ; make a deadpan face ; be impassive FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impassive
Back to top