ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pitiableness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pitiableness*, -pitiableness-

pitiableness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pitiableness (n.) พลังกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเศร้าใจหรือสงสาร (ทางวรรณกรรมหรือคำปราศรัย) Syn. poignancy, sadness, sentimentality Ops. amusement, fun, humour

pitiableness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unbarmherzigkeit {f}pitiableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pitiableness
Back to top