ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

explorer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *explorer*, -explorer-

explorer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
explorer (n.) นักเดินทางสำรวจทะเล See also: นักเดินเรือ, นักบุกเบิกทางทะเล Syn. seaman
explorer (n.) นักบุกเบิก See also: ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม, ผู้หักร้างถางพง Syn. guide, pathfinder
explorer (n.) ทหารพราน See also: หน่วยสอดแนม, หน่วยสังเกตการณ์ Syn. advance guard, spy
explorer (n.) ผู้แสวงหา See also: ผู้เสาะหา, ผู้ไปหา, ผู้สำรวจ Syn. inquirer, searcher
English-Thai: HOPE Dictionary
explorer(เอคซฺพลอ'เรอะ) n. ผู้สำรวจ,นักสำรวจ,ผู้สำรวจตรวจค้น,ผู้วินิจฉัย,ผู้สอบสวน,เครื่องตรวจ
English-Thai: Nontri Dictionary
explorer(n) นักสำรวจ,ผู้สอบสวน,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องตรวจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Explorerนักสำรวจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ann, I want you to imagine... a handsome explorer bound for the Far East.และการได้มาพบกัน ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป เชื่อมั่นปักใจ แม้จะขัดกับความคิด
My explorer friend whose name escapes me.My explorer friend whose name escapes me.
But the legend grew, and every explorer came to the New World in search of it.ตำนานเป็นที่ล่ำลือจน นักสำรวจทุกคน แห่มาโลกใหม่ค้นหาเมืองนี้
I think, Bruno, if you ever found a nice Jew, you would be the best explorer in the world.ครูว่านะ บรูโน่ ถ้าเธอเจอ ยิว ดีๆซักคนนึงได้นะ เธอคงจะเป็น นักสำรวจที่เก่งที่สุดในโลกเลยล่ะ
The beloved explorer lands his dirigible the Spirit of Adventure, in New Hampshire this week, completing a yearlong expedition to the lost world.นักสำรวจผู้น่ารัก ได้นำยาน "เธอะ สปิริต ออฟ แอดเวนเจอร์"ลงจอด ที่แฮมเชียร์ สัปดาห์นี้ สิ้นสุดการเดินทางที่ยาวนาน สู่โลกที่สาบสูญ
"And I am a Wilderness Explorer in Tribe 54, Sweat Lodge 12.ผมเป็นลูกเสือนักสำรวจ ของหมู่ที่ 54ค่ายลูกเสือที่ 12
See these? These are my Wilderness Explorer badges.เห็นนี่มั้ยครับ เครื่องหมายของนักสำรวจ
It was a cinch with my Wilderness Explorer GPS.ผมอ่านพิกัดจากอุปกรณ์สำรวจจีพีเอส
Oh, Mr. Fredricksen, if we happen to get separated, use the Wilderness Explorer call.คุณเฟรดริคเซ่น ถ้าเราเกิดพลัดหลงกันล่ะ ใช้เสียงเรียกของลูกเสือดีมั่ย
"An Explorer is a friend to all, be it plants or fish or tiny mole.""นักสำรวจคือมิตรของทุกคน ไม่ว่าพืชหรือสัตว์"
But he promised he'd come to my Explorer ceremony to pin on my Assisting the Elderly badge.แต่เขาสัญญาว่าจะมาร่วมงานฉลอง มาติดสัญลักษณ์การช่วยเหลือผู้ชราให้ผม
I'll unleash all my Wilderness Explorer training!ฉันจะงัดตำราลูกเสือรุ่นใหญ่ มาสู้กับพวกแก

explorer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斯坦因[Sī tǎn yīn, ㄙ ㄊㄢˇ , 斯坦因] Stein (name); Marc Aurel Stein (1862-1943), British adventurer and archeologist who explorer Xinjiang in early 20th century
马可波罗[Mǎ kě Bō luó, ㄇㄚˇ ㄎㄜˇ ㄅㄛ ㄌㄨㄛˊ, 马可波罗 / 馬可波羅] Marco Polo (1254-c. 1324), Venetian trader and explorer who traveled the Silk road to China, author of Il Milione (Travels of Marco Polo)
库克船长[Kù kè chuán zhǎng, ㄎㄨˋ ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, 库克船长 / 庫克船長] Captain James Cook (1728-1779), British navigator and explorer
库克[Kù kè, ㄎㄨˋ ㄎㄜˋ, 库克 / 庫克] Cook (name); Captain James Cook (1728-1779), British navigator and explorer
探险家[tàn xiǎn jiā, ㄊㄢˋ ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧㄚ, 探险家 / 探險家] explorer
探险者[tàn xiǎn zhě, ㄊㄢˋ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄜˇ, 探险者 / 探險者] explorer
麦哲伦[Mài zhé lún, ㄇㄞˋ ㄓㄜˊ ㄌㄨㄣˊ, 麦哲伦 / 麥哲倫] Magellan (1480-1521), Portuguese explorer

explorer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネットエクスプローラ[, inta-nettoekusupuro-ra] (n) {comp} Internet Explorer
ウェブエクスプローラ[, uebuekusupuro-ra] (n) {comp} Web Explorer
エクスプローラ[, ekusupuro-ra] (n) explorer
探検家[たんけんか, tankenka] (n) explorer
探検者;探険者[たんけんしゃ, tankensha] (n) explorer
オスパー[, osupa-] (n) ocean space explorer; OSPER
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウェブエクスプローラ[うえぶえくすぷろーら, uebuekusupuro-ra] Web Explorer
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer

explorer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์[TM] (Inthoēnet E) EN: Internet Explorer FR: Internet Explorer [m]
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look searchingly for ; monitor ; sift FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
นักผจญภัย[n.] (nak phajonp) EN: adventurer ; adventurist ; explorer ; adventure seeker FR: aventurier [m]
นักสำรวจ[n. exp.] (nak samrūat) EN: explorer ; surveyor FR: explorateur [m]
สำรวจ[v. exp.] (samrūat) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue ; vérifier
เสาะ[v.] (sǿ) EN: explore ; seek ; search ; look searchingly for ; scout for ; be after FR: sonder ; explorer ; approfondir
ตรวจค้น[v. exp.] (trūat khon) EN: search FR: explorer ; fouiller
ตรวจสอบ[v.] (trūatsøp) EN: check ; inspect ; verify ; test ; audit ; monitor ; oversee ; review ; approve FR: vérifier ; examiner ; contrôler ; inspecter ; explorer ; réviser ; superviser ; tester ; approuver
แสวงหา[v. exp.] (sawaēng hā) EN: seek for ; search for ; look for ; explore FR: rechercher ; viser ; explorer
เสาะหา[v. exp.] (sǿ hā) EN: grope FR: rechercher ; explorer
หยั่ง[v.] (yang) EN: explore ; probe ; research ; sound out ; feel out FR: sonder ; explorer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า explorer
Back to top