ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lane

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lane*, -lane-

lane ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lane (n.) ช่องทางเดินรถ See also: ทาง, เลน, ช่องทาง Syn. way, passage
lane (n.) ซอย See also: ตรอก, ทางเดิน
English-Thai: HOPE Dictionary
lane(เลน) n. ซอย,ตรอก,ทางแคบ ๆ ,ช่องถนนที่ให้รถผ่านได้หนึ่งคันต่อครั้ง,ทางวิ่งแข่งของนักกรีฑาแต่ละคน,ทางวิ่งของลูกบิลเลียด adj. เดี่ยว,โดด,สันโดษ
English-Thai: Nontri Dictionary
lane(n) ตรอก,ช่องเดินรถ,ทางแคบ,ลู่วิ่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่องการจราจร (n.) lane Syn. ช่องเดินรถ, ช่องทางจราจร
ช่องจราจร (n.) lane Syn. ช่องการจราจร, ช่องเดินรถ, ช่องทางจราจร
ช่องถนน (n.) lane See also: road way
ช่องทางจราจร (n.) lane Syn. ช่องการจราจร, ช่องเดินรถ
ช่องเดินรถ (n.) lane Syn. ช่องการจราจร, ช่องทางจราจร
ซอกซอย (n.) lane See also: alley, footway Syn. ตรอก, ซอย
ซอย (n.) lane See also: alley, by-road, side-street, footway Syn. ตรอก, ซอกซอย
ตรอก (n.) lane See also: alley, narrow path Syn. ซอย, ทางผ่าน, ทางเดิน, เส้นทาง, ทาง, ทางแคบ
misc. (abbr.) คำย่อจาก micellaneous หรือ miscellany
กบ (n.) plane See also: carpenter´s plane, planning machine, planer Syn. กบไสไม้
กบไสไม้ (n.) plane See also: carpenter´s plane, planer Syn. กบ
กระจุบกระจิบ (adv.) miscellaneously See also: daintily, betweentimes Syn. จุบจิบ
คราวดี (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวมงคล, โอกาสดี
คราวมงคล (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวดี, โอกาสดี
ความราบ (n.) plane See also: flat, level, even, smoothness Syn. ความเรียบ, ความราบเรียบ
คาบ (n.) plane See also: plain Syn. พื้นหน้าเรียบ
จับฉ่าย (adj.) miscellaneous Syn. ปะปน
ดาวนพเคราะห์ (n.) planet Syn. ดาวพระเคราะห์, ดาวเคราะห์
ดาวพระเคราะห์ (n.) planet Syn. ดาวเคราะห์, ดาวนพเคราะห์
ดาวเคราะห์ (n.) planet Syn. ดาวพระเคราะห์, ดาวนพเคราะห์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I got there by planeฉันไปที่นั่นโดยเครื่องบิน
We got on the airplane just a minute or two earlyพวกเราขึ้นเครื่องก่อนเวลา 1 หรือ 2 นาทีเท่านั้น
It takes about 40 minutes by planeใช้เวลาประมาณ 40 นาที โดยเครื่องบิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How far is Park Hill Lane from here?ไกลแค่ไหนที่พาคิลเลนจากที่นี่
And he said that's the only Caroline Lane staying in the Park Suite.That's the only Caroline Lane staying in the Park Suite.
Also... ..the new bridge, they have the centre lane closed...Also... ..the new bridge, they have the centre lane closed...
Parkington Lane has to be here somewhere.พาร์คิงสตัน เลนน์ ต้องอยู่แถวนี้.
I have missed Wisteria lane so much, and I wanna do something special for my dear,old friends.ฉันคิดถึงวิสเทอเรียเลนมาก เลยอยากทำอะไรพิเศษๆให้เพื่อนเก่า
(Mary alice) the great crime wave hit wisteria lane on a tuesday afternoon.สัญญาณของเรื่องที่เลวร้ายที่สุด ได้เข้าโจมตีวิสทีเรียเลน ในบ่ายวันอังคาร
RETURNED TO WISTERIA LANE ON A SATURDAY.กลับมาถึงวิสทีเรียเลนในวันเสาร์
Wisteria lane has a...วิสเทอเรีย เลนมีรูปแบบ...
Yes, art came to Wisteria Lane on a tuesday morning,ใช่แล้ว ศิลปะได้เข้ามาถึงวิสเทอเรีย เลนในเช้าวันอังคารหนึ่ง
Close down the road until the ambulance crew arrives, whereupon we should open a single lane of traffic and ease congestion.ปิดถนนจนกว่ารถพยาบาลจะมาถึง เปิดไว้หนึ่งเลนให้รถวิ่งได้สะดวก
I live at 55 Neck Lane in the head of the harbor.ชั้นอยู่ที่ 55 Nake lane อยู่ทางต้นของท่าเรือ
My car's parked in the center lane of the parking lot, far end.รถผมจอดอยู่เลนส์ท้ายสุดนะ

lane ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
班机[bān jī, ㄅㄢ ㄐㄧ, 班机 / 班機] airliner; airplane; plane
坠机[zhuì jī, ㄓㄨㄟˋ ㄐㄧ, 坠机 / 墜機] airplane crash
飞机[fēi jī, ㄈㄟ ㄐㄧ, 飞机 / 飛機] airplane
飞机舱门[fēi jī cāng mén, ㄈㄟ ㄐㄧ ㄘㄤ ㄇㄣˊ, 飞机舱门 / 飛機艙門] airplane cabin door
飞机餐[fēi jī cān, ㄈㄟ ㄐㄧ ㄘㄢ, 飞机餐 / 飛機餐] airplane meal (GM)
对顶角[duì dǐng jiǎo, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄠˇ, 对顶角 / 對頂角] angle to the vertical; angle (between two lines or two planes)
[jiān, ㄐㄧㄢ, 歼 / 殲] annihilate; abbr. for 殲擊機|歼击机, fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型
小行星[xiǎo xíng xīng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, 小行星] asteroid; minor planet
乘务员[chéng wù yuán, ㄔㄥˊ ˋ ㄩㄢˊ, 乘务员 / 乘務員] attendant on an airplane, train, boat etc
基本多文种平面[jī běn duō wén zhǒng píng miàn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄨㄣˊ ㄓㄨㄥˇ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, 基本多文种平面 / 基本多文種平面] basic multilingual plane BMP
机身[jī shēn, ㄐㄧ ㄕㄣ, 机身 / 機身] body of a vehicle or machine; fuselage of a plane
[cāng, ㄘㄤ, 舱 / 艙] cabin; the hold of a ship or airplane
货机[huò jī, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧ, 货机 / 貨機] cargo plane
星球[xīng qiú, ㄒㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ, 星球] celestial body (e.g. planet, satellite etc); heavenly body
星体[xīng tǐ, ㄒㄧㄥ ㄊㄧˇ, 星体 / 星體] celestial body (planet, satellite etc)
包机[bāo jī, ㄅㄠ ㄐㄧ, 包机 / 包機] chartered plane; to charter a plane
航向[háng xiàng, ㄏㄤˊ ㄒㄧㄤˋ, 航向] course; direction (a ship or plane is heading in)
倾角[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, 倾角 / 傾角] dip; angle of dip (inclination of a geological plane down from horizontal); tilt (inclination of ship from vertical)
矮行星[ǎi xíng xīng, ㄞˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, 矮行星] dwarf planet
尾翼[wěi yì, ㄨㄟˇ ㄧˋ, 尾翼] tail wing; empennage (arrow feathers or tail assembly of plane); tail unit
九面体[jiǔ miàn tǐ, ㄐㄧㄡˇ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, 九面体 / 九面體] enneahedron (solid figure having nine plane faces)
快行道[kuài xíng dào, ㄎㄨㄞˋ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄠˋ, 快行道] fast lane; express lane
快车道[kuài chē dào, ㄎㄨㄞˋ ㄔㄜ ㄉㄠˋ, 快车道 / 快車道] fast lane
歼击机[jiān jī jī, ㄐㄧㄢ ㄐㄧ ㄐㄧ, 歼击机 / 殲擊機] fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型
机组[jī zǔ, ㄐㄧ ㄗㄨˇ, 机组 / 機組] flight crew (on a plane)
琐记[suǒ jì, ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, 琐记 / 瑣記] fragmentary recollections; miscellaneous notes
前部[qián bù, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, 前部] front part; front section; nose (of a plane)
舷梯[xián tī, ㄒㄧㄢˊ ㄊㄧ, 舷梯] gangway; ramp (to board a ship or plane)
杂货[zá huò, ㄗㄚˊ ㄏㄨㄛˋ, 杂货 / 雜貨] groceries; miscellaneous goods
基面[jī miàn, ㄐㄧ ㄇㄧㄢˋ, 基面] ground plane (in perspective drawing)
星曜[xīng yào, ㄒㄧㄥ ㄧㄠˋ, 星曜] heavenly bodies (esp. the sun, moon or five visible planets)
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, 夹 / 夾] hold between; lined; narrow lane
斜面[xié miàn, ㄒㄧㄝˊ ㄇㄧㄢˋ, 斜面] inclined plane
行星际[xíng xīng jì, ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄐㄧˋ, 行星际 / 行星際] interplanetary
星际[xīng jì, ㄒㄧㄥ ㄐㄧˋ, 星际 / 星際] interstellar; interplanetary
木星[Mù xīng, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄥ, 木星] Jupiter (planet)
小路[xiǎo lù, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨˋ, 小路] lane
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 巷] lane; alley
[lòng, ㄌㄨㄥˋ, 弄] lane; alley
[tòng, ㄊㄨㄥˋ, 衕] lane

lane ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コースロープ[, ko-suro-pu] (n) lane marks (wasei
横丁;横町[よこちょう, yokochou] (n) bystreet; side street; back street; alley; lane
遠洋航路[えんようこうろ, enyoukouro] (n) sea lane
MiG[ミグ, migu] (n) (uk) Mig (Russian aeroplane, airplane); MIG; (P)
アクアプレーン[, akuapure-n] (n) aquaplane
アメリカ草[アメリカそう;アメリカソウ, amerika sou ; amerikasou] (n) (uk) (obsc) (See 松葉牡丹) moss-rose purslane (Portulaca grandiflora)
インピーダンス管理グラウンド層[インピーダンスかんりグラウンドそう, inpi-dansu kanri guraundo sou] (n) {comp} impedance-controlling ground plane
エリス[, erisu] (n) (1) (See 準惑星) Eris (dwarf planet); (2) Eris (Greek goddess of strife)
カーゴカルト[, ka-gokaruto] (n) cargo cult (Melanesian belief system)
ガス状惑星[ガスじょうわくせい, gasu jouwakusei] (n) gas giant (e.g. Jupiter, Saturn); gas planet
ケレス;セレス[, keresu ; seresu] (n) (1) (See 準惑星) Ceres (dwarf planet); (2) Ceres (Roman goddess of agriculture)
シーレン(P);シーレーン[, shi-ren (P); shi-re-n] (n) sea-lane; (P)
ジェット機[ジェットき, jietto ki] (n) jet aeroplane; jet airplane; (P)
スペースプレーン[, supe-supure-n] (n) space plane
ソーラープレーン[, so-ra-pure-n] (n) solar plane
ソアラ;ソアラー[, soara ; soara-] (n) soarer; sailplane
チャーター機[チャーターき, cha-ta-ki] (n) chartered aircraft (airplane, jet, etc.)
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] (n) {comp} view plane normal
フェザープレーン[, feza-pure-n] (n) feather plane
フォーカルプレーン[, fo-karupure-n] (n) focal plane
フォーカルプレーンシャッター[, fo-karupure-nshatta-] (n) focal-plane shutter
プラネタリウム[, puranetariumu] (n) planetarium; (P)
プラネット[, puranetto] (n) planet
プレーナー[, pure-na-] (n) planer
プロペラ機[プロペラき, puropera ki] (n) propeller-driven aircraft; prop plane
ヨーロッパスナヤツメ;ヨーロピアンブルックランプリ[, yo-roppasunayatsume ; yo-ropianburukkuranpuri] (n) European brook lamprey (Lampetra planeri)
ラジコン[, rajikon] (n) (abbr) radio controlled models (car, plane, etc.)
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces)
一人乗り[いちにんのり, ichininnori] (n,adj-no) single seater (e.g. boat, aeroplane, airplane)
一機[いっき, ikki] (n) (1) one machine; (2) an aircraft (airplane); one aircraft; (3) one player (in video games)
下駄履き[げたばき, getabaki] (n) (1) wearing wooden clogs; (2) (col) floatplane
両用機[りょうようき, ryouyouki] (n) amphibian plane
中心核[ちゅうしんかく, chuushinkaku] (n) (See コア) core (of planets, stars, galaxies, etc.); nucleus (of comets, galaxies, etc.)
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P)
側路[そくろ, sokuro] (n) access lanes (e.g. on a freeway); service road; bypass
内回り[うちまわり, uchimawari] (n) inner tracks or lanes; going around an inner circle; indoors
円鉋[まるがんな, maruganna] (n) round carpenter's plane
[さく, saku] (n) plane; sharpen; whittle; pare; shave (leather); scrape off; crossout; reduce; curtail
削り落とす[けずりおとす, kezuriotosu] (v5s) to scrape off; to plane off
削る(P);梳る[けずる, kezuru] (v5r,vt) (1) to shave (wood or leather); to sharpen; to plane; to whittle; to pare; to scrape off; (2) to shave off (e.g. a budget, expenses, a salary, etc.); to curtail; to cut down; (3) to cross out; to reduce; to curtail; to remove; to erase; to delete; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
テキスト平面[テキストへいめん, tekisuto heimen] text plane
バックプレーン[ばっくぷれーん, bakkupure-n] backplane
ビットプレーン[びっとぷれーん, bittopure-n] bit plane
ビュー平面[ビューへいめん, byu-heimen] view plane
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal
光基準面[ひかりきじゅんめん, hikarikijunmen] optical reference plane
前方境界面[ぜんぽうきょうかいめん, zenpoukyoukaimen] front plane
基本多言語面[きほんたげんごめん, kihontagengomen] basic multi-lingual plane (BMP)
後方境界面[こうほうきょうかいめん, kouhoukyoukaimen] back plane
雑時間[ざつじかん, zatsujikan] miscellaneous time, incidental time
面オクテット[めんオクテット, men okutetto] plane octet
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
飛行機[ひこうき, hikouki] Thai: เครื่องบิน English: aeroplane

lane ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่องเดินรถ[n. exp.] (chǿng doēnr) EN: lane FR:
ช่องจราจร[n. exp.] (chǿng jarāj) EN: lane FR: bande de circulation [f] ; bande [f]
ช่องการจราจร[n. exp.] (chǿng kān j) EN: lane FR:
ช่องทางจราจร[n. exp.] (chǿngthāng ) EN: lane FR: bande de circulation [f] ; bande [f] ; voie de circulation [f]
ช่องถนน[n. exp.] (chǿng thano) EN: lane FR:
ช่องวิ่ง[n.] (chǿngwing) EN: lane FR: couloir [m]
ช่องวิ่งด้านใน[n. exp.] (chǿngwing d) EN: inside lane FR: couloir intérieur [m]
ช่องวิ่งด้านนอก[n. exp.] (chǿngwing d) EN: outside lane FR: couloir extérieur [m]
จรอก[n.] (jarøk) EN: way ; path ; lane FR: sentier [m]
กินทาง[v.] (kinthāng) EN: cross the white line ; stride over other people's driving lane FR: mordre la ligne blanche ; déborder sur la bande de circulation inverse
เลน[n.] (lēn) EN: lane FR: bande [f]
ลู่[n.] (lū) EN: track ; path ; lane ; course ; route ; way FR: chemin [m] ; piste [f] ; couloir [m]
ปากตรอก[n. exp.] (pāk trøk) EN: mouth of a lane ; entrance to a lane FR:
สายการเดินเรือ[n. exp.] (sāi kān doē) EN: sea lane ; shipping route ; shipping line ; sea route FR:
ซอย[n.] (søi) EN: soi ; street ; lane ; alleyway ; footway ; byway ; alley ; back street ; side street FR: soi [m] ; rue transversale [f] ; allée [f] ; ruelle [f] ; petite rue [f]
ทางเฉพาะจักรยาน[n. exp.] (thāng chaph) EN: cycle lanes ; bike lane (Am.) FR: piste cyclable [f]
ทางรถจักรยาน[n. exp.] (thāng rot j) EN: bicycle lane ; bike lane FR: piste cyclable [f]
ตรอก[n.] (trøk) EN: lane ; alley ; alleyway ; very small narrow alley FR: allée [f] ; sentier [m] ; passage [m]
ตรอกคดเคี้ยว[n. exp.] (trøk khotkh) EN: winding lane FR:
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship FR: avion [m] ; aéronef [m] (vx)
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous FR:
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary FR: divers
บิน[v.] (bin) EN: fly FR: voler ; planer
ชลเนตร[n.] (chonlanēt) EN: tear FR:
ไดโนเสาร์แพลนเน็ต[TM] (Dainōsao Ph) EN: Dinosaur Planet FR: Dinosaur Planet
ดาวแคระ[n.] (dāo khrae) EN: dwarf FR: planète naine [f] ; naine [f]
ดาวเคราะห์[n.] (dāokhrǿ) EN: planet FR: planète [f]
ดาวเคราะห์ชั้นใน [n. exp.] (dāokhrǿ cha) EN: inner planet FR: planète intérieure [f]
ดาวเคราะห์ชั้นนอก[n. exp.] (dāokhrǿ cha) EN: outer planet FR: planète extérieure [f]
ดาวเคราะห์หิน[n. exp.] (dāokhrǿ hin) EN: FR: planète rocheuse [f]
ดาวเคราะห์แก๊ส[n. exp.] (dāokhrǿ kaē) EN: gas planet FR: planète gazeuse [f]
ดาวเคราะห์แก๊สยักษ์[n. exp.] (dāokhrǿ kaē) EN: gas giant FR: géante gazeuse [f] ; planète jovienne [f]
ดาวเคราะก๊าซ[n. exp.] (dāokhrǿ kāt) EN: gas planet FR: planète gazeuse [f]
ดาวเคราะห์แคระ[n. exp.] (dāokhrǿ khr) EN: dwarf planet FR: planète naine [f]
ดาวเคราะห์ในแถบไคเปอร์[n. exp.] (dāokhrǿ nai) EN: Kuiper belt planet FR: planète de le ceinture de Kuiper [f]
ดาวเคราะห์น้อย[n. exp.] (dāokhrǿ nøi) EN: asteroid ; minor planet FR: astéroïde [m]
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ = ดาวเคราะห์นอกระบบสุริย[n. exp.] (dāokhrǿ nøk) EN: extrasolar planet ; exoplanet FR: planète extrasolaire [f]
ดาวเคราะห์สีน้ำเงิน[n. exp.] (dāokhrǿ sī ) EN: Blue Planet FR: Planète Bleue [f]
ดาวเคราะห์ย่อย[n. exp.] (dāokhrǿ yøi) EN: minor planet FR:
ดาวนพเคราะห์[n.] (dāonopphakh) EN: planet FR: planète [f]

lane ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boxenausfahrt {f}pit lane exit
Boxengasse {f}pit lane
Linksabbiegerspur {f}left-hand turn lane
Überholspur {f}passing lane
Rechtsabbiegerspur {f}right-hand turn lane
Flugzeugreifen {m}aeroplane tyre; aircraft tyre
Angolaner {m}; Angolanerin
Bismarckerddrossel {f} [ornith.]Melanesian Ground Thrush
Blasenanemone {f}; Knubbelanemone
Mittelebene {f}centre plane
Charterflugzeug {n}charter plane
Chartermaschine {f}charter plane
Kontenplan {m} | Kontenpläne
Lehrplan {m} | Lehrpläne
Fahrzeug {n} (Schiff; Flugzeug)craft (ship; airplane)
Fräsbahn {f} [techn.]cutting lane; cutting path
Studienplan {m} | Studienpläne
divers {adj}various; miscellaneous; diverse
Jagdflugzeug {n} [mil.]fighter (plane)
Brennebene {f}focal plane
Terminplan {m} | Terminpläne
Hobel {m}plane
Hobelmaschine {f}planer; planing machine
Hyperebene {f} [math.]hyperplane
Einlassebene {f}inlet plane
Lageplan {m} | Lagepläne
Fahrgestell {n} (Flugzeug)landing gear (airplane)
ausgereift {adj} (Pläne; Wein) | ausgereifter Planmature | mature plan
Gehrungshobel {m}miter plane; mitre plane
Beobachtungsflugzeug {n}observer plane
Passagierflugzeug {n} | großes Passagierflugzeugpassenger plane | airliner
Planer {m}; Planerin
Planet {m} | Planeten
Planetarium {n}planetarium
Planetengetriebe {n} [techn.]planetary gear
Planetenrad {n} [techn.]planetary wheel
Zukunftsplan {m} | Zukunftspläne
Projektionsebene {f}plane of projection
Schrittgerät {n}planetary camera
Spielplan {m} | Spielpläne

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lane
Back to top