ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

affecting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *affecting*, -affecting-

affecting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affecting (adj.) ที่กระทบกระเทือนใจ Syn. moving, touching, pathetic
affecting everyone (adj.) ทั่วทั้งหมด Syn. universal, general
English-Thai: HOPE Dictionary
affecting(อะเฟค' ทิง) adj. กระทบกระเทือนใจ, เร้าอารมณ์. -affectation n. - affectional adj., Syn. friendship, love, goodwill)
English-Thai: Nontri Dictionary
affecting(adj) น่าสงสาร,น่าเอ็นดู,สะเทือนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My God, just look at her affecting everyone around her.พระเจ้า ดูเธอช่าง... ..สะดุดตาผู้คนรอบข้าง
Jack, it's affecting your nervous system.แจ๊ค มันมีผลกระทบต่อระบบประสาทของเธอนะ
I got a neuroanatomic lesion affecting my reticular activating system.ฉันมีแผลฟกช้ำที่ประสาท ส่งผลถึงระบบสมองของฉัน
So the same phenomena of changing all these patterns is also affecting the seasons.ปรากฏการณ์เดียวกันกับที่เปลี่ยนแปลงแบบแผนเหล่านี้ ก็ส่งผลกับฤดูกาลด้วย
It's affecting my job. My boss found my works.มันกระทบงานผม พอหัวหน้าเห็นผลงานผม เขาไล่ผมออก
Yes, so I chose a time well before human history to minimize the chances of adversely affecting the present.ใช่. ผมเลยเลือกเวลาก่อนประวัติศาสตร์ เพื่อให้มีผลกระทบกับปัจจุบันน้อยที่สุด
Ishigaki Tooru is a swindler who has been affecting the Japanese economy for 10 years.อิชิกาคิ โทโอรุเป็นนักต้มตุ๋นที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมากเป็นสิบปี
Touching and affecting everything.สัมผัสและส่งผลกระทบต่อทุกสิ่ง
We haven't been able to identify the substance that's affecting him.เรายังไม่สามารถบอกได้ว่า สารเคมีที่เขาสัมผัสเป็นอะไร
The compound affecting agent scott.สารเคมีที่ นักสืบสก๊อตต์โดนน่ะ
But if it's affecting you like this,แต่ถ้ามันกระทบคุณถึงขนาดนี้
Rule out diffuse processes, you're stuck with a single process affecting just the pancreas.ปกคลุมไปทั่ว คุณทำsingle process affecting เฉพาะที่ตับอ่อน

affecting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊风[jīng fēng, ㄐㄧㄥ ㄈㄥ, 惊风 / 驚風] infantile convulsion (illness affecting children esp. under the age of five, marked by muscular spasms)

affecting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストロフルス[, sutorofurusu] (n) strophulus; red gum (skin condition primarily affecting children)
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า affecting
Back to top