ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

humour

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *humour*, -humour-

humour ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
humour (n.) ความตลกขบขัน
humour (n.) ความตลกขบขัน See also: อารมณ์ขัน
humourist (n.) ผู้ที่มีลักษณะตลก Syn. humorist, comic
humourous (adj.) เกี่ยวกับละครตลก See also: เกี่ยวกับเรื่องตลก, เกี่ยวกับหัสนาฏกรรม, เกี่ยวกับสุขนาฏกรรม Syn. humorous
humourous (adj.) ตลกขบขัน See also: ชวนหัว, น่าหัวเราะ, น่าขัน Syn. funny, humorous, ridiculous, ironic, ironical, comical, laughable, laughing
humourous (adj.) ตลกขบขัน See also: ชวนหัว, น่าขัน, น่าหัวเราะ Syn. funny, humorous, ridiculous, ironic, ironical, comic, laughable, laughing
humourously (adv.) อย่างตลกขบขัน Syn. funnily, humorously
English-Thai: HOPE Dictionary
humour(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
humourous(ฮิว'เมอรัส) adj. ตลก,ขบขัน,adj. เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย,เปียกชื้น, Syn. funny
English-Thai: Nontri Dictionary
humour(n) อารมณ์ขัน,เรื่องขบขัน,เรื่องตลก,ความตลกขบขัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
humour, aqueousสารน้ำในลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความตลก (n.) humour See also: jocularity, funniness, comicality, jest Syn. ความขบขัน
ความตลกขบขัน (n.) humour See also: jocularity, funniness, comicality, jest Syn. ความตลก, ความขบขัน
อารมณ์ขัน (n.) humour See also: humor, sense of humour Ops. เคร่งเครียด, ซีเรียส
ตลกขบขัน (adj.) humourous See also: jocular, amusing, cheerful, entertaining, funny Syn. ขบขัน, ขำขัน, โปกฮา, น่าหัวเราะ
ตรีทูต (n.) disorder of the three humours of the body, vitiation of the blood, bile, and phlegm See also: in great dander, in jeopardy, hazardous, critical ill, dying, on the verge of death Syn. ตรีโทษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your humour is getting really pathetic.มุขเธอ ทำฉันอายจริงๆนะ
Lex, I've always enjoyed your unique sense of humour but you can't be serious.เล็กซ์, ผมชอบที่คุณมีความคิดเฉลียวฉลาดแตกต่างจากคนอื่น แต่คุณคงไม่ได้เอาจริงหรอกใช่ไหม
As if the writing of women did not display the greatest powers of mind, knowledge of human nature, the liveliest effusions of wit and humour and the best-chosen language imaginable?ราวกับว่างานเขียนของผู้หญิง ไม่ได้มีอิทธิพลทางด้านจิตใจ แต่เขียนออกมาจากความรู้ น้ำท่วมทุ่งและอารมณ์ขัน ด้วยภาษาที่ดีที่สุดที่พอจะนึกออก
Tallahassee had a sixth sense of humour when it came to zombies.ทาลาฮาสซีเป็นคนที่มีอารมณ์ขัน เมื่อเป็นเรื่องของซอมบี้
Well, at least you've got your sense of humour back.ดี อย่างน้อยข้าเจ้าก็ทำให้ข้ามีอารมณ์ขัน
I see your sense of humour survived the landing.ข้าว่าอารมณ์ขันของท่าน คงรอดจากการลงจอดมาได้สินะ
Yeah, yeah, yeah. Just humour me, OK?เออๆๆ มีอารมณ์ขันหน่อย เข้าใจมั้ย?
All you have to do is humour me a bit, and remember that I'm Captain Slow.นายแค่สร้างความบันเทิงให้ฉันเท่านั้น และอย่าลืมฉันคือกัปตัน สโลว์
Humour is liked more, but wit? No.ก็คงจะน่าขันน่าดู ไม่ล่ะ
Humour me, Miss Jones.อารมณ์ขัน คูณเยอะจิงนะ.. คูณ Jones.. !
It's called humour.เขาเรียกมันว่า อารมณ์ขัน
I thought you didn't have a sense of humour.เดิมที ข้าคิดว่าเจ้าจะไม่มีอารมณ์ขันซะอีก

humour ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
機嫌を取る;機嫌をとる[きげんをとる, kigenwotoru] (exp,v5r) to curry favour; to butter up; to fawn over; to humour someone (humor); to put in a good mood (e.g. a baby)
機嫌気褄を取る[きげんきづまをとる, kigenkidumawotoru] (exp,v5r) (obsc) (See 機嫌を取る) to curry favour; to butter up; to fawn over; to humour someone (humor); to put in a good mood (e.g. a baby)
気褄を合わす[きづまをあわす, kidumawoawasu] (exp,v5s) (obsc) (See 機嫌をとる) to curry favour; to butter up; to fawn over; to humour someone (humor); to put in a good mood (e.g. a baby)
賺す[すかす, sukasu] (v5s) to coax; to cajole; to humour (humor); to wheedle
おかしみ[, okashimi] (n) humor; humour; wit
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper
ご機嫌麗しい;御機嫌麗しい[ごきげんうるわしい, gokigen'uruwashii] (adj-i) in good humor (humour)
ツボる[, tsubo ru] (v5r) to hit the bullseye (of tastes, humour, etc.)
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged
不機嫌[ふきげん, fukigen] (adj-na,n) (See 上機嫌) pout; displeasure; ill humor; ill humour; sullenness; (P)
不興[ふきょう, fukyou] (adj-na,n) displeasure; ill humour; ill humor; pique
喜怒哀楽[きどあいらく, kidoairaku] (n) human emotions (joy, anger, pathos, and humor) (humour); (P)
宥め賺す;宥めすかす[なだめすかす, nadamesukasu] (v5s,vt) to soothe and humor (humour); to coax
戯け[おどけ, odoke] (n) (uk) joke; witticism; pleasantry; attempt at humour; attempt at humor
戯評[ぎひょう, gihyou] (n) humorous comments; humourous comments; sarcastic remarks; cartoon; caricature; satire
機嫌(P);譏嫌(oK);気嫌(iK)[きげん, kigen] (n) (1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) (usu. as ご機嫌) (See ご機嫌・ごきげん・3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper; (P)
気さく[きさく, kisaku] (adj-na,n) frank; sociable; good humored; good humoured; candid; openhearted; ready; willing
気色[けしき, keshiki] (n) (1) mood; humor; humour; (2) looks; countenance
滑稽[こっけい, kokkei] (adj-na,n) (uk) funny; humorous; humourous; comical; laughable; ridiculous; joking; (P)
面白おかしい;面白可笑しい[おもしろおかしい, omoshirookashii] (adj-i) (uk) humorous; humourous; funny; amusing; laughable; hilarious; comical; jocular

humour ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ขัน[n.] (āromkhan) EN: humour ; humor (Am.) ; sense of humour FR: humour [f] ; esprit [m] ; sens de l'humour [m]
อารมณ์ไม่ดี[adj.] (ārom mai dī) EN: morose ; out of humour ; atrabilous ; grouchy FR: acariâtre ; agressif
แบบขำ ๆ[n. exp.] (baēp kham-k) EN: jokingly FR: avec humour ; par amusement
ขำขัน[v.] (khamkhan) EN: humour ; joke FR:
ความขบขัน[n.] (khwām khopk) EN: amusement ; humour ; fun FR: amusement [m] ; plaisir [m]
ไม่มีอารมณ์ขัน[v. exp.] (mai mi arom) EN: have no sense of humour ; be in no mood for jokes FR: ne pas avoir le sens de l'humour
ตามใจ[v.] (tāmjai) EN: go along with ; please ; indulge ; pamper ; spoil ; humour ; give in to FR: faire plaisir
วุ้นตา[n. exp.] (wun tā) EN: vitreous humour FR: corps vitré [m]
ไม่ขบขัน[adj.] (mai khopkha) EN: humourless = humorless (Am.) FR:
มีอารมณ์ขัน[v. exp.] (mī āromkhan) EN: FR: avoir le sens de l'humour
สำราญ[adj.] (samrān) EN: content ; happy ; joyful ; good-humoured FR: heureux ; joyeux ; de bonne humeur
ตลกขบขัน[adj.] (talok khopk) EN: humourous ; jocular ; amusing ; cheerful ; entertaining ; funny FR:
ตลกหน้าตาย[v. exp.] (talok nātāi) EN: FR: être un pince-sans-rire ; pratiquer l'humour à froid ; pratiquer l'ironie à froid
ตรีทูต[n.] (trīthūt) EN: the signs to appproaching death ; disorder of the three humours of the body FR:

humour ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Galgenhumor {m}gallows humour
missgestimmt; schlechtgelaunt; übellaunig {adj}ill-humoured
schlecht gelaunt; übel gelaunt; schlecht drauf; verstimmt {adj}ill-humoured

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า humour
Back to top