ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

periodically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *periodically*, -periodically-

periodically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
periodically (adv.) อย่างเป็นไปตามกำหนดเวลา
periodically (adv.) อย่างเป็นช่วงๆ Syn. rhythmically
English-Thai: Nontri Dictionary
periodically(adv) เป็นบางคราว,เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นช่วงๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
periodicallyเป็นคราว ๆ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นช่วงๆ (adv.) periodically See also: intermittently Syn. เป็นพักๆ, เป็นระยะๆ, เป็นจังหวะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One of the questions that comes up periodically is to what extent could corporation be considered to be psychopathic.คำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวก็คือ เราควรถือว่าบรรษัทมีอาการทางจิต มากน้อยแค่ไหน
They periodically move to the perimeter, but those 2 exit points are monitored.พวกเขาเป็นระยะ ๆ ย้ายไปยังปริมณฑล แต่ผู้ที่ออกจากจุดที่ 2 มีการตรวจสอบ
Let me just tell you, while I do not currently have a scathing retort, you check your e-mail periodically for a doozy.จะบอกอะไรให้ ถึงตอนนี้ฉันไม่มีคำโต้ตอบที่เผ็ดร้อน ไว้เช็คอีเมลอ่านคำที่แสบสันต์ เป็นระยะแล้วกัน
Scan for viruses regularly, and periodically update the software.นี้ได้ update anti-virus เป็นประจำรึเปล่า?
Yeah, they'd come in here periodically but it was always in a group setting.พวกเขาเข้ามาที่นี่เป็นบางครั้ง ต่อเมื่อต้องการ จะมีการ จัดกลุ่มอะไรพวกนั้น
This periodically altered the amount of sunlight falling on the edge of the northern ice cap.นี้การเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ ปริมาณแสงแดด ตกลงมาบนขอบของ น้ำแข็งทางตอนเหนือ
Periodically in and around this town for the past 75 years.มันเกิดเป็นช่วงๆ แถวๆเมืองนี้ ในช่วง 75 ปีที่ผ่านมา
Uh, we're gonna drop in periodically... and just, uh, fill in the gaps for those clowns.อ้า.. เราจะต้องหยุดเป็นระยะ ระยะ.. และเพื่อ, อ้า, เติมแก๊ป ให้กับพวกตัวตลกพวกนั้น
Look, we'll check ourselves periodically, and if I start having any hallucinations, then...ฟังน่ะ เราตรวจตัวเองเป็นประจำ และถ้าฉันเริ่มเห็นภาพหลอน เมื่อนั้น
Okay, so, the injections are administered periodically.โอเค งั้นก็กระบวนการฉีดสารจะเป็นไปตามกำหนดเวลา

periodically ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散见[sǎn jiàn, ㄙㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 散见 / 散見] seen periodically

periodically ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
周期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] (n) cyclically; periodically
鹿追[しかおい, shikaoi] (n) hinged bamboo water cup or trough, which makes a percussive sound periodically as it tips over
Japanese-English: COMDICT Dictionary
周期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] cyclically, periodically

periodically ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นช่วง[adv.] (pen chūang) EN: ntermittently ; periodically ; sporadically ; occasionally ; spasmodically FR: par intermittence ; sporadiquement
เป็นจังหวะ[adv.] (pen jangwa) EN: intermittently ; periodically FR:
เป็นครั้งคราว[adv.] (pen khrang ) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time ; once in a while FR: occasionnellement
เป็นครั้งเป็นคราว[adv.] (pen khrang ) EN: sometimes ; now and then ; occasionally ; in times ; from time to time ; periodically ; once in a while FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; de temps en temps ; de temps à autre
เป็นคราว ๆ[adv.] (pen khrāo-k) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time FR: de temps à autre ; de temps en temps ; occasionnellement ; à l'occasion ; périodiquement
ยันเต[adv.] (yantē) EN: always ; constantly ; invariably ; continuously ; periodically ; continually ; incessantly FR:
เป็นช่วง ๆ[adv.] (pen chūang-) EN: periodically; intermittently FR: par intermittence ; périodiquement

periodically ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
periodisch {adv} | periodisch erneuert; periodisch verlängertperiodically | periodically renewed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า periodically
Back to top