ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

finally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *finally*, -finally-

finally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
finally (adv.) ในที่สุด See also: จนแล้วจนรอด, ในท้ายที่สุด, ท้ายที่สุด Syn. at last, eventually, ultimately Ops. first, initially
English-Thai: HOPE Dictionary
finally(ไฟ'เนิลลี) adv. ในที่สุด,ในบั้นปลาย,โดยสรุป,โดยเด็ดขาด, Syn. ultimately
English-Thai: Nontri Dictionary
finally(adv) ในที่สุด,เด็ดขาด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครั้งสุดท้าย (adv.) finally See also: ultimately Syn. คราวสุดท้าย, หนสุดท้าย Ops. ครั้งแรก
คราวสุดท้าย (adv.) finally See also: ultimately Syn. หนสุดท้าย Ops. ครั้งแรก
ท้ายสุด (adv.) finally See also: at last, ultimately Syn. ในที่สุด
ทิ้งท้าย (adv.) finally See also: in conclude
ผลที่สุด (n.) finally See also: at last, in conclusion, in the end Syn. ผลสุดท้าย, ในที่สุด
ลงท้าย (adv.) finally See also: at last Syn. ในที่สุด, สุดท้าย Ops. เริ่มแรก
สุดท้าย (adv.) finally See also: lastly, at last, last Syn. ในที่สุด, ลงท้าย Ops. เริ่มแรก
สุดท้ายนี้ (adv.) finally See also: at last, ultimately, eventually, lastly, in the end Syn. ท้ายที่สุด, สุดท้าย Ops. เริ่มต้น, ก่อนอื่น
หนสุดท้าย (adv.) finally See also: ultimately Syn. คราวสุดท้าย Ops. ครั้งแรก
ในที่สุด (adv.) finally See also: at last, eventually, lastly, ultimately Syn. ลงท้าย, สุดท้าย Ops. เริ่มแรก
ไปๆ มาๆ (adv.) finally See also: at last, ultimately, lastly, eventually, in the end Syn. ในที่สุด, ผลสุดท้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I finally found the answer!ในที่สุดฉันก็พบคำตอบ
I am glad I finally reached youฉันดีใจที่ในที่สุดก็ได้เจอคุณ
It is so nice to finally meet you in personดีจริงๆ ที่ในที่สุดก็ได้พบคุณเป็นการส่วนตัว
I'm finally ready to get to know you betterในที่สุดฉันก็พร้อมที่จะรู้จักคุณมากขึ้น
It is so nice to finally meet you in personดีเหลือเกินที่ในที่สุดก็ได้พบกับคุณเป็นการส่วนตัว
You finally showed your true self!ในที่สุดเธอก็เผยตัวตนที่แท้จริงออกมา
Finally, you have decided to tie the knot after 7 long yearsในที่สุดคุณก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานซะที หลังจากที่คบกันมายาวนาน 7 ปี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The convoys lose their way, stop, then start again, are bombed, and finally arrive.รถที่ใช้ขนส่ง บ้างก็ไปผิดที่ หยุดวิ่งบ้าง แล้วก็วิ่งใหม่ โดนระเบิดบ้าง และในที่สุดก็มาถึง
But after 40 days without a fish the boy's parents told him... ... that the old man was now definitely and finally salao which is the worst form of unlucky... ... and the boy had gone at their orders in another boat... ... which caught three good fish theแต่หลังจาก 40 วันโดยไม่ต้อง ปลา พ่อแม่ของเด็กได้บอกเขา ว่าคนเก่าตอนนี้
He knew he was beaten now, finally and without remedy.เขารู้ว่าเขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ใน ขณะนี้ ในที่สุดและไม่มีวิธีการรักษา
General Sibley. He looks dead. He's finally getting out of our hair.นายพลซิบลีย์ ดูอย่างกับศพ ในที่สุดก็ไปพ้นๆ หน้า
My God, did we finally do it?ในที่สุดพวกเเกก็ทําจริง ๆ
Did we finally really do it?ในที่สุดพวกเเก... ก็กดปุ่มจริง ๆ
They finally built one with a cobalt casing.ที่สุดพวกเขาก็สร้างระเบิด ที่ใช้หัวรบทําจากโคบอลท์
Dear Caroline, this is finally it.เรียนแคโรไลน์นี้เป็นที่สุดมัน
They read the message, and perhaps they learned something because they finally recalled their ships and their planes.พวกเขาอ่านข้อความและบางที พวกเขา ได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพราะ พวกเขาในที่สุด จำได้ว่าเรือและเครื่องบินของ พวกเขา
Well Doris, tomorrow, you can finally join an aristocrat's family.ว่ายังไง ดอริส พรุ่งนี้เจ้าจะได้เข้า ร่วมกับราชวงศ์ของเรา
Doc, after all these years I finally got you up on my mountain.หมอ ผ่านไปหลายปี ในที่สุด ผมก็ดึงคุณขึ้นมาบนนี้จนได้
I finally met a girl exactly like my mother.ในที่สุด ผมก็พบกับนางในฝัน เธอเหมือนแม่ผมมาก

finally ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
终成泡影[zhōng chéng pào yǐng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄆㄠˋ ˇ, 终成泡影 / 終成泡影] finally a soap bubble (成语 saw); grandiose plans that end up with nothing; pie in the sky
归宿[guī sù, ㄍㄨㄟ ㄙㄨˋ, 归宿 / 歸宿] final destination; end result; place where sth finally settles
到了[dào le, ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙, 到了] at last; finally; in the end; has arrived; when subj. arrives at a location or time
终于[zhōng yú, ㄓㄨㄥ ㄩˊ, 终于 / 終於] at last; in the end; finally; eventually
结末[jié mò, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄛˋ, 结末 / 結末] ending; finally
到底[dào dǐ, ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ, 到底] finally; in the end; when all is said and done
末后[mò hòu, ㄇㄛˋ ㄏㄡˋ, 末后 / 末後] finally
到头来[dào tóu lái, ㄉㄠˋ ㄊㄡˊ ㄌㄞˊ, 到头来 / 到頭來] in the end; finally; as a result

finally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お鉢が回ってくる[おはちがまわってくる, ohachigamawattekuru] (exp,vk) one's turn finally comes round
しまいに[, shimaini] (adj-f) at the end; finally
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P)
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife)
結句[けっく, kekku] (adv,n) last line of a poem; finally
腰を上げる[こしをあげる, koshiwoageru] (exp,v1) (1) (See 腰を下ろす) to get up (from sitting); (2) to finally start to do something; to get off one's arse (ass)
雌伏雄飛[しふくゆうひ, shifukuyuuhi] (n,vs) biding one's time building up strength till finally grasping an opportunity to launch out and flourish
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that
やっとの思いで[やっとのおもいで, yattonoomoide] (exp,adv) finally; after great pains
到頭[とうとう, toutou] (adv) (uk) finally; at last; reaching a head; (P)
愈々(P);愈愈;愈[いよいよ, iyoiyo] (adv) (1) (uk) more and more; all the more; increasingly; (2) at last; finally; beyond doubt; (3) (at the) last moment; worst possible time; (P)
揚げ句(P);揚句(P);挙げ句(P);挙句(P)[あげく, ageku] (n-adv,n-t) (uk) (esp. 〜したあげく) in the end (after a long process); finally; after all; at last; (P)
最終的[さいしゅうてき, saishuuteki] (adj-na) finally; (P)
[まつ, matsu] (n) (1) (See 末・うら) tip; top; (n-t) (2) end; close (e.g. close of the month); (n,adj-no) (3) (See 末っ子) youngest child; (n) (4) (esp. 〜の末) descendants; offspring; posterity; (n-t) (5) future; (6) finally; (n,adj-no) (7) trivialities; (P)
漸く[ようやく, youyaku] (adv) (1) (uk) finally; at last; (2) barely; narrowly; hardly; only just; (3) gradually; little by little; by degrees; (P)
究竟[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv,adj-no,vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na,adj-no,n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy
等々(P);等等[とうとう, toutou] (n-adv) and so on; at last; finally; after all; (P)
遂に(P);終に;竟に[ついに, tsuini] (adv) (1) (uk) finally; at last; (2) (with neg) in the end; (P)

finally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จนได้[adv.] (jondāi) EN: in the end ; ultimately ; finally FR: enfin
ครั้งสุดท้าย[adv.] (khrang sutt) EN: finally ; ultimately FR: pour la dernière fois
ในที่สุด[adv.] (nai thīsut) EN: finally ; at last ; eventually ; lastly ; ultimately FR: finalement ; en définitive ; au final ; en fin de compte
สุดท้าย[adj.] (sutthāi) EN: last ; final ; extreme ; most finally FR: dernier ; final ; ultime
สุดท้ายนี้[adv.] (sutthāi nī) EN: finally ; in conclusion FR: finalement ; en conclusion
ท้ายสุด[adv.] (thāisut) EN: finally ; at last ; ultimately FR:
ท้ายที่สุด[adv.] (thāi thīsut) EN: at last; lastly; finally FR:
ท้ายที่สุดแล้ว[adv.] (thāi thīsut) EN: finally FR: enfin
ทำไปทำมา[adv.] (tham pai th) EN: finally ; after a time ; in due course FR:
ถึงที่สุด[X] (theung thīs) EN: in the end ; finally ; to the last FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า finally
Back to top