ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anew

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anew*, -anew-

anew ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anew (adv.) อีกครั้ง Syn. again, once more
English-Thai: HOPE Dictionary
anew(อะนู') adv อีกครั้ง,ใหม่, Syn. again)
English-Thai: Nontri Dictionary
anew(adv) ใหม่,อีกครั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't want that thing here. If I see anew one, I'll break it too.ชั้นไม่อยากเห็นมันอีก ถ้ามีอันใหม่มา ชั้นจะพังมันอีก
Just jumping, we're working on anew routine.กระโดดยาง เรากำลังลองแบบใหม่กัน ที่โรงเรียนจะมีประกวดน่ะ จริงหรอ
You want to start over anew with her?แกอยากคบกับเธออีกครั้งใช่ไหม
You can start anew again with Han Seong.ทำไมตอนนี้ถึงไม่สนใจความรู้สึกของฉันล่ะ?
The confidence to start anew is alive and well.ความมั่นใจที่จะมีชีวิตที่ดี
It's been unleashed anew through Thomas.มันได้ถูกปลดปล่อยอีกครั้งผ่านโธมัส
Аll the world seems to waken anewทุกคนในโลกที่ดูเหมือนว่าจะ ตื่นอีกครั้ง
We'll find our love anewเราจะได้พบกับความรักของเรา อีกครั้ง
Otherwise, he'll never be able to start anew.ไม่อย่างนั้น เขาจะไม่สามารถ เริ่มต้นใหม่ได้
Where anyone can begin anew.ที่ซึ่งทุกคนสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่
Forget him completely and start anew.ลืมเค้าให้หมดแล้วเริ่มต้นใหม่
I guessanew experienceคงจะพบกับประสบการณ์ใหม่ๆ

anew ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
从头[cóng tóu, ㄘㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, 从头 / 從頭] anew; from the start

anew ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕替える[しかえる, shikaeru] (v1,vt) to do over; to start anew
門出;首途[かどで;しゅと(首途), kadode ; shuto ( kubi to )] (n,vs) (1) (also has an archaic reading of かどいで) leaving one's own house (e.g. when going to war); departure; setting out; (2) starting a new life; starting life anew
お金をこわす;お金を壊す[おかねをこわす, okanewokowasu] (exp,v5s) (nab
事新しく[ことあたらしく, kotoatarashiku] (adv) anew; again; specially; formally
屍を晒す[しかばねをさらす, shikabanewosarasu] (exp,v5s) (See 屍・1) to die on the battlefield
引き金を引く[ひきがねをひく, hikiganewohiku] (exp,v5k) to pull the trigger; to pull a trigger
弱音をはく;弱音を吐く[よわねをはく, yowanewohaku] (exp,v5k) to whine; to make complaints; to capitulate; to say die; to cry uncle
改めて[あらためて, aratamete] (adv) another time; again; over again; once again; anew; (P)
眼鏡を外す[めがねをはずす, meganewohazusu] (exp,v5s) to take off one's glasses
眼鏡を掛ける;眼鏡をかける[めがねをかける, meganewokakeru] (exp,v1) to wear glasses
羽をたたむ;羽を畳む[はねをたたむ, hanewotatamu] (exp,v5m) to fold one's wings
羽を伸ばす[はねをのばす, hanewonobasu] (exp,v5s) to let your hair down; to have fun after a period of work or stress
羽を広げる[はねをひろげる, hanewohirogeru] (exp,v1) to spread one's wings
金を回す[かねをまわす, kanewomawasu] (exp,v5s) to spread money around (e.g. to give, to loan, to invest, etc.)
金を恵む[かねをめぐむ, kanewomegumu] (exp,v5m) to give money
金を無心する[かねをむしんする, kanewomushinsuru] (exp,vs-i) to ask for money; to put the touch on someone
金を費やす[かねをついやす, kanewotsuiyasu] (exp,v5s) (See 費やす) to expend money; to spend money

anew ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใหม่[adv.] (mai) EN: newly ; recently ; freshly ; just ; lately ; anew FR: nouvellement ; récement ; dernièrement ; fraîchement ; à nouveau
สำนักข่าวอิศรา[TM] (Samnak Khāo) EN: Isranews Agency FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anew
Back to top