ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infrequently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infrequently*, -infrequently-

infrequently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infrequently (idm.) ไม่กี่ครั้ง See also: เพียงครั้งสองครั้ง Ops. frequently
infrequently (adv.) นานๆ ครั้ง See also: ไม่บ่อย

infrequently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセス頻度の低いファイル[アクセスひんどのひくいファイル, akusesu hindonohikui fairu] (n) {comp} infrequently accessed files
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infrequently
Back to top