ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lust

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lust*, -lust-

lust ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lust (n.) ความต้องการทางเพศ See also: ความใคร่, กามตัณหา, ราคะ, โลกีย์ Syn. sexual desire
lust (n.) ความปรารถนา See also: ความทะเยอทะยาน, ความกระตือรือร้น
lust after (phrv.) ปรารถนาอย่างรุนแรง See also: มีกามตัณหาอย่างมาก, หมกมุ่นกับเรื่องโลกีย์อย่างมาก Syn. lech after
lust for (phrv.) ปรารถนาอย่างรุนแรง See also: มีกามตัณหาอย่างมาก, หมกมุ่นกับเรื่องโลกีย์อย่างมาก Syn. lech after
lust for power (n.) ความหลงเพ้อไปกับความร่ำรวย See also: โรคทางจิตที่มีอาการหลงเพ้อถึงความร่ำรวย ความหรูหรา หรือความยิ่งใหญ่ต่างๆ Syn. mental disorder, insanity
luster (vi.) กลายเป็นมันเงา
luster (n.) ความเป็นเงา See also: ความเป็นมัน, สิ่งที่ทอเป็นมัน Syn. shine, sheen, gloss Ops. dullness, gloom, darkness
luster (n.) ความรุ่งโรจน์ See also: ความเลืองชื่อลือนาม, บารมี, เกียรติศักดิ์ Syn. excellence, glory, spendor
luster (n.) ความสว่างสุกใส See also: ความโชติช่วง, ความเปล่งปลั่ง, ความผ่องใส Syn. brilliance, radiance
luster (n.) เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา
luster (vt.) ฉาบให้เป็นเงา See also: ทำให้เป็นเงา
luster (n.) สารที่ใช้เป็นยาขัดเงา
luster (n.) ช่วงเวลาห้าปี Syn. lustrum
lustful (adj.) เต็มไปด้วยราคะ See also: เต็มไปด้วยตัณหา, มักมากในโลกีย์วิสัย Syn. lecherous, libidinous
lustral (adj.) เกี่ยวกับพิธีล้างบาป See also: เกี่ยวกับพิธีกำจัดสิ่งอัปมงคล
lustration (n.) การทำพิธีชำระล้างบาป
lustre (vi.) กลายเป็นมันเงา
lustrous (adj.) เป็นมันเงา See also: เป็นมันระยับ, แวววาว, เหลือบวาว Syn. gleaming, radiant, shimmering
lustrous (adj.) รุ่งโรจน์ See also: สุกใส, ช่วงโชติ Syn. refulgent, dazzling, gorgeous
lustrously (adv.) อย่างเป็นมันเงา See also: อย่างเป็นแวววาว Syn. radiantly
lustrously (adv.) อย่างรุ่งโรจน์ See also: อย่างสุกใส, อย่างช่วงโชติ
lustrum (n.) ช่วงเวลาห้าปี
lusty (adj.) แข็งแรง See also: มีกำลังวังชา, มีชีวิตชีวา Syn. strong
English-Thai: HOPE Dictionary
lust(ลัสทฺ) n. ราคะ,กามตัณหา,โลกีย์,ความปรารถนา,ตัณหา,ความกระตือรือร้น,ความทะเยอทะยาน vi. มีกามตัณหาสูง,ชอบโลกีย์,ปรารถนา, Syn. sexual desire,craving,lechery,desire,want
luster(ลัส'เทอะ) {lustered,lusteriing,lusters;lustred,lustring,lustres} n. ความเป็นเงา,ความเป็นมัน,ความรุ่งโรจน์,โคมระย้า,สิ่งทอที่เป็นมัน,เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา vt. ฉาบเงา,ทำให้เป็นเงา vi. กลายเป็นเงา
lustful(ลัส'ฟูล) adj. เต็มไปด้วยตัณหา,ละโมบ,ตะกละ,มักมากในโลกีย์วิสัย., See also: lustfulness n. ดูlustful, Syn. lecherrous,lubidinous
lustre(ลัส'เทอะ) {lustered,lusteriing,lusters;lustred,lustring,lustres} n. ความเป็นเงา,ความเป็นมัน,ความรุ่งโรจน์,โคมระย้า,สิ่งทอที่เป็นมัน,เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา vt. ฉาบเงา,ทำให้เป็นเงา vi. กลายเป็นเงา
lustrous(ลัส'ทรัส) adj. เป็นมันเงา,เป็นมันระยับ,แวววาว,รุ่งโรจน์,ดีเลิศ,วิเศษ., See also: lustrousness n. ดูlustrous, Syn. luminous
lusty(ลัส'ที) adj. แข็งแรง,มีกำลังวังชา,มีชีวิตชีวา., See also: lustily adv. ดูlusty lustiness n. ดูlusty, Syn. hearty
English-Thai: Nontri Dictionary
lust(n) ตัณหา,ความอยาก,ราคะ,ความปรารถนา,ความต้องการทางเพศ
lustful(adj) มีตัณหา,มีความอยาก,ราคะจัด,มักมากในกาม
lustral(adj) เกี่ยวกับการทำให้บริสุทธิ์
lustre(n) ชื่อเสียง,ความรุ่งโรจน์,แสงเหลือบ,โคมระย้า
lustrous(adj) เป็นเงา,มัน,รุ่งโรจน์,แวววาว
lusty(adj) แข็งแรง,มีกำลัง,มีพลัง,มีชีวิตชีวา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lustrousวาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lustตัณหา [TU Subject Heading]
Lusterความมันแวววาว, ความมันวาว [การแพทย์]
lustreความวาว, สมบัติในการสะท้อนแสงจากผิวแร่ ความวาวมีหลายแบบ  เช่น วาวแบบโลหะแบบมุก แบบเพชร แบบน้ำมัน แบบแก้ว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระสัน (v.) lust See also: feel a sexual desire, crave, hunger for
กาม (n.) lust See also: eroticism, sexual desire, carnal desire, sex, sensual pleasure Syn. กามา, ราคะ
กามา (n.) lust See also: eroticism, sexual desire, carnal desire, sex, sensual pleasure Syn. กาม, ราคะ
กำหนัด (v.) lust See also: be sexually aroused, desire, crave, yearn, be in heat Syn. เงี่ยน, ใคร่
กำหนัด (n.) lust See also: sexual desire, passion, voluptuousness, erotic felling Syn. ความใคร่
มทนะ (n.) lust See also: sexual desire, love, infatuation Syn. ความใคร่, ความรัก, ความลุ่มหลง
ราคะ (n.) lust See also: sexual desire, passion, concupiscence
ราคี (n.) lust See also: sexual desire Syn. ราคิน
กระหายเลือด (v.) lust for blood See also: crave for blood
กลัดมัน (adj.) lustful See also: lecherous
ตัณหากลับ (adj.) lustful
ตัณหาจัด (adj.) lustful See also: passionate Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกาม, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน
ตัณหาจัด (adj.) lustful See also: passionate Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกาม, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน
บ้าตัณหา (adj.) lustful See also: passionate Syn. มักมากในกาม, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน
บ้าตัณหา (adj.) lustful See also: passionate Syn. มักมากในกาม, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน
มักมากในกาม (adj.) lustful See also: passionate Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน
มักมากในกาม (adj.) lustful See also: passionate Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน
มักมากในกามคุณ (adj.) lustful See also: passionate Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกาม, เซ็กส์จัด, กลัดมัน
มักมากในกามคุณ (adj.) lustful See also: passionate Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกาม, เซ็กส์จัด, กลัดมัน
รัต (adj.) lustful See also: amorous Syn. กำหนัด, รักใคร่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can you illustrate that?คุณช่วยอธิบายสิ่งนั้นหน่อยได้ไหม?
Let me illustrate…ขอฉันอธิบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Alone among God's primates, he kills for sport or lust or greed."อยู่ท่ามกลางเทพเจ้าวานร มันฆ่าเพื่อเป็นกีฬา เพื่อตัณหา
The pale and dappled skin of the redhead calls for the lust of a wave... crashing to shore... so we may stir up what lies beneath... and bring the foamy delight of love to the surface.ผมสีแดงซีดและตกกระ ร้องหาคลื่นตัณหาให้ถาโถมเข้าฝั่ง ให้เราปลุกเร้าสิ่งที่อยู่ภายใน
Porthos, his lust for life. D'Artagnan, his devotion.ปอร์โธสเพื่อท้าโลก ดาตาญังเพื่อเสียสละ
And... and then I see a time of life... a time of lust and energy... loosed across mountains and oceans, and time.และ... และฉันยังได้เห็นช่วเวลาของชีวิต... ช่วงเวลาแห่ตัณหา และ พลังงาน...
Love is just lust in disguise. And lust fades.ความรักคือ การแฝงตัวของความต้องการทางเพศ และความเสื่อมถอยของความต้องการทางเพศ
I've never underestimated Kraven's lust for advancement but Viktor believed him and that's all that matters.ฉันจะไม่ดูถูกว่าคราเว่นปราถนาการเลื่อนขั้น แต่วิกเตอร์เชื่อเขา มันสำคัญที่ตรงนั้น
But in your lust for a boy, you've become...แต่เพราะความกระหายเด็กผู้ชาย ท่านกลายเป็น...
His lust insatiable...ไม่รู้จักพอกับเรื่องคาวโลกีย์
The lust for power is not reason enough to do something this unjust.ดังนั้น ความทะเยอทะยานในอำนาจไม่ได้เป็นเหตุผลเพียงพอ ที่จะทำเรื่องอยุติธรรมเช่นนี้
His standards are so high, he considers hatred to be murder and lust to be adultery.สแตนดาร์คของพระองค์สูงมาก การเกลียดชังก็เหมือนการฆ่าคน ตัณหาเหมือนการคบชู้
"A widow's lust in spring" Look what they're up to'ความกำหนัดของหญิงม่าย' ดูนั่นสิ มันทำอะไรกันน่ะ
They called him The Gilded Man. His lust for gold was legendary.เขาถูกเรียกว่าหนุ่มหน้าทอง เพราะความกระสันทองจนเป็นตำนาน

lust ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
食色性也[shí sè xìng yě, ㄕˊ ㄙㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄝˇ, 食色性也] Appetite and lust are only natural (Mencius 6A:4).; By nature we desire food and sex.
贪色[tān sè, ㄊㄢ ㄙㄜˋ, 贪色 / 貪色] greedy for sex; given to lust for women
图谱[tú pǔ, ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, 图谱 / 圖譜] archive of graphics (e.g. maps, documents or botanical figures); atlas; collection of illustrations or sheet music
子母炮弹[zǐ mǔ pào dàn, ㄗˇ ㄇㄨˇ ㄆㄠˋ ㄉㄢˋ, 子母炮弹 / 子母炮彈] artillery cluster bomb
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 槛 / 檻] banister; balustrade; cage for animal or prisoner; to transport caged prisoner on a cart
小弹[xiǎo dàn, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄢˋ, 小弹 / 小彈] bomblet (of cluster bomb)
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 焕 / 煥] brilliant; lustrous
嘟噜[dū lu, ㄉㄨ ㄌㄨ˙, 嘟噜 / 嘟嚕] bunch; cluster; classifier for bunched objects; to hang down in a bunch; to droop
榴霰弹[liú sǎn dàn, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄢˇ ㄉㄢˋ, 榴霰弹 / 榴霰彈] canister shot; cluster bomb; shrapnel shell
好色[hào sè, ㄏㄠˋ ㄙㄜˋ, 好色] to want sex; given to lust; lecherous; lascivious; horny
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, 丛 / 叢] cluster; collection; collection of books; thicket
子母炸弹[zǐ mǔ zhà dàn, ㄗˇ ㄇㄨˇ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, 子母炸弹 / 子母炸彈] cluster bomb
成串[chéng chuàn, ㄔㄥˊ ㄔㄨㄢˋ, 成串] cluster; bunch
花丛[huā cóng, ㄏㄨㄚ ㄘㄨㄥˊ, 花丛 / 花叢] cluster of flowers; inflorescence; flowering shrub
集束炸弹[jí shù zhà dàn, ㄐㄧˊ ㄕㄨˋ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, 集束炸弹 / 集束炸彈] cluster bomb
慌张[huāng zhāng, ㄏㄨㄤ ㄓㄤ, 慌张 / 慌張] confused; flustered
死亡笔记[sǐ wáng bǐ jì, ㄙˇ ㄨㄤˊ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 死亡笔记 / 死亡筆記] Death note (Japanese: デスノート), translation of cult manga series by author OHBA Tsugumi 大場·鶇|大场·鸫 (pen-name) and illustrator OBATA Takeshi 小畑·健|小畑·健
[yú, ㄩˊ, 瑜] excellence; luster of gems
[huá, ㄏㄨㄚˊ, 崋] flowery; illustrious; Chinese
气急败坏[qì jí bài huài, ㄑㄧˋ ㄐㄧˊ ㄅㄞˋ ㄏㄨㄞˋ, 气急败坏 / 氣急敗壞] flustered and exasperated; utterly discomfited
[chūn, ㄔㄨㄣ, 春] spring (time); gay; joyful; youthful; love; lust; life
[càn, ㄘㄢˋ, 灿 / 燦] glorious; bright; brilliant; lustrous; resplendent
人杰地灵[rén jié dì líng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄥˊ, 人杰地灵 / 人傑地靈] illustrious hero, spirit of the place (成语 saw); a place derives reflected glory from an illustrious son
杰出[jié chū, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄨ, 杰出 / 傑出] illustrious
图解说明[tú jiě shuō míng, ㄊㄨˊ ㄐㄧㄝˇ ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ, 图解说明 / 圖解說明] illustrate
插图[chā tú, ㄔㄚ ㄊㄨˊ, 插图 / 插圖] illustration
插画[chā huà, ㄔㄚ ㄏㄨㄚˋ, 插画 / 插畫] illustration
画插图者[huà chā tú zhě, ㄏㄨㄚˋ ㄔㄚ ㄊㄨˊ ㄓㄜˇ, 画插图者 / 畫插圖者] illustrator
[zhāo, ㄓㄠ, 昭] illustrious; manifest
闻达[wén dá, ㄨㄣˊ ㄉㄚˊ, 闻达 / 聞達] illustrious and influential; well-known
显赫[xiǎn hè, ㄒㄧㄢˇ ㄏㄜˋ, 显赫 / 顯赫] illustrious; celebrated
光彩[guāng cǎi, ㄍㄨㄤ ㄘㄞˇ, 光彩] luster; splendor; radiance; brilliance
光泽[guāng zé, ㄍㄨㄤ ㄗㄜˊ, 光泽 / 光澤] luster
嗜欲[shì yù, ㄕˋ ㄩˋ, 嗜欲 / 嗜慾] lust
情欲[qíng yù, ㄑㄧㄥˊ ㄩˋ, 情欲] lust; desire; sensual
欲火[yù huǒ, ㄩˋ ㄏㄨㄛˇ, 欲火 / 慾火] lust
淫欲[yín yù, ˊ ㄩˋ, 淫欲 / 淫慾] lust
[yíng, ˊ, 莹 / 瑩] luster of gems
[cuǒ, ㄘㄨㄛˇ, 瑳] luster of gems
[cuǐ, ㄘㄨㄟˇ, 璀] luster of gems

lust ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
劣情[れつじょう, retsujou] (n) animal passions; carnal desire; lust
女色[じょしょく;にょしょく;じょしき, joshoku ; nyoshoku ; joshiki] (n) woman's beauty or charms; love affair with a woman; lust for women
征服欲[せいふくよく, seifukuyoku] (n) the lust for conquest
権力欲[けんりょくよく, kenryokuyoku] (n) lust for power
欲を張る[よくをはる, yokuwoharu] (exp,v5r) to lust for
欲張る[よくばる, yokubaru] (v5r,vi) to covet; to lust for; (P)
漁す[ぎょす, gyosu] (v5s,vt) (1) (arch) (See 漁する) to take fish, etc.; (2) to lust for a woman
漁する[ぎょする, gyosuru] (vs-s,vt) (1) (arch) to take fish, etc.; (2) to lust for a woman
獣欲;獣慾[じゅうよく, juuyoku] (n) animal or carnal desires; lust
貪る[むさぼる, musaboru] (v5r,vt) (uk) to covet; to indulge in; to deeply desire; to lust insatiably for; to devour greedily; (P)
金に目が眩む[かねにめがくらむ, kanenimegakuramu] (exp,v5m) (See 目が眩む・3) to be lost in lust for riches; to throw all caution and conscience away in pursuit of riches
銅臭[どうしゅう, doushuu] (n) the lust for money
あわてん坊;慌てん坊;慌てんぼう[あわてんぼう, awatenbou] (n) flustered person; hasty person
イラスト[, irasuto] (n) (abbr) (See イラストレーション) illustration; (P)
イラストマップ[, irasutomappu] (n) illustrated map
イラストラ[, irasutora] (n) {comp} Illustra
イラストレーション[, irasutore-shon] (n) illustration
おろおろ(P);オロオロ[, orooro (P); orooro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P)
くすみ[, kusumi] (n,adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination
クラスタ;クラスター[, kurasuta ; kurasuta-] (n) cluster
クラスター分析[クラスターぶんせき, kurasuta-bunseki] (n) cluster analysis
クラスター爆弾[クラスターばくだん, kurasuta-bakudan] (n) cluster bomb
クラスタアダプタ[, kurasutaadaputa] (n) {comp} cluster adapter
クラスタサイズ[, kurasutasaizu] (n) {comp} cluster size
クラスタリング[, kurasutaringu] (n) {comp} clustering
クラスタ化されたアプリケーション[クラスタかされたアプリケーション, kurasuta kasareta apurike-shon] (n) {comp} clustered applications
クラスタ番号[クラスタばんごう, kurasuta bangou] (n) {comp} cluster number
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] (n) {comp} clustered device
しどろもどろ[, shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent
とちる[, tochiru] (v5r,vt) (1) to flub (one's lines); (v5r,vi) (2) (See とっちる) to be flustered; to be confused
とっちる[, tocchiru] (v1,vi) (See とちる・1) to be flustered; to be confused
プレアデス星団[プレアデスせいだん, pureadesu seidan] (n) (See 昴) Pleiades star cluster
へどもど[, hedomodo] (vs,adv) flustered; flurried; stuttering (e.g. an apology)
ムック[, mukku] (n) (from "magazine" and "book") thick illustrated publication on a single topic printed to look like a magazine (wasei
ロストクラスタ[, rosutokurasuta] (n) {comp} lost cluster
[れい(P);ためし, rei (P); tameshi] (n,pref,adj-no) (1) custom; practice; habit; usual; (2) (れい only) said; aforementioned; (3) instance; example; case; illustration; usage; (4) precedent; (5) (れい only) annual; (P)
優曇華[うどんげ, udonge] (n) (1) udumbara (mythical Indian plant often identified with the cluster fig, Ficus glomerata); (2) something very rare (from the legend that it flowers once in 3000 years); (3) (See 芭蕉) Japanese fiber banana flower; (4) (See 草蜉蝣) green lacewing eggs
光沢[こうたく, koutaku] (n) brilliance; polish; lustre; luster; glossy finish (of photographs); (P)
冬葵[ふゆあおい;フユアオイ, fuyuaoi ; fuyuaoi] (n) (uk) cluster mallow (Malva verticillata)
刷り込む;すり込む;刷込む(io)[すりこむ, surikomu] (v5m,vt) to insert (an illustration); to stencil (a pattern); to print on
Japanese-English: COMDICT Dictionary
イラストラ[いらすとら, irasutora] Illustra
クラスタ[くらすた, kurasuta] cluster
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device
ロストクラスタ[ろすとくらすた, rosutokurasuta] lost cluster
図表一覧[ずひょういちらん, zuhyouichiran] list of illustrations
集落[しゅうらく, shuuraku] cluster

lust ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำฤษณา[n.] (damritsanā) EN: lust ; desire ; lascivious desire FR:
กาม[n.] (kām) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama ; sense-desire ; desire ; object of sensual enjoyment ; sensual pleasures FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]
กามา[n.] (kāmā) EN: lust FR:
กำดัด[v.] (kamdat) EN: lust FR:
กาม-[pref.] (kāmma-) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama ; sense-desire ; desire ; object of sensual enjoyment ; sensual pleasures FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]
กามราค[n.] (kāmmarāk) EN: sexual intercourse ; sensual passion ; lust ; lasciviousness FR:
กามราคะ[n.] (kāmmarākha) EN: sexual intercourse ; sensual passion ; lust ; lasciviousness FR:
กามตัณหา[n.] (kāmmatanhā) EN: sensuality ; sexual desire ; lust ; carnal desire ; lasciviousness ; concupiscence ; craving for sensual pleasure ; sensual craving FR: volupté [f] ; jouissance [f] ; sensualité [f] ; plaisir charnel [m] ; lascivité [f] ; lasciveté [f] ; concupiscence [f]
กำนัด[n.] (kamnat) EN: lust FR:
กำหนัด[n.] (kamnat) EN: lust ; sexual desire ; passion ; voluptuousness ; erotic feeling ; sexual passion FR: désir sexuel [m]
กำหนัด[v.] (kamnat) EN: lust ; be sexually aroused ; desire ; crave ; yearn ; be in heat ; be roused by sexual desire ; be sexually excited FR: être excité ; être en chaleur
กามราคะ[n. exp.] (kām rākha) EN: sexual intercourse ; sensual passion ; sensual lust ; sense-desire ; sensuality ; desire for sensual pleasures FR:
กทรรป[v.] (kathap) EN: lust FR:
ความกำหนัด[n.] (khwām kamna) EN: lust ; concupiscence FR:
ความใคร่[n.] (khwām khrai) EN: sexual desire ; lust ; libido ; love ; passion FR: désir sexuel [m] ; désir [m] ; libido [m]
กิเลสกาม[n. exp.] (kilēt kām) EN: sensuality as defilement ; subjective sensuality ; desire ; lust FR:
กิเลส-[pref.] (kilētsa-) EN: lust ; evil wish ; greed FR:
กระหายเลือด[v. exp.] (krahāi leūa) EN: lust for blood ; crave for blood FR:
กระสัน[v.] (krasan) EN: feel a sexual desire ; feel thrilled ; be sexually aroused ; lust FR: éprouver du désir ; être excité
เงี่ยน[v.] (ngīen) EN: lust ; have sexual desire ; feel lustful FR: être en manque ; être en chaleur ; mouiller (vulg.)
นิวรณ์[n.] (niwøn) EN: lust ; ill will ; sloth in indolence ; anxiety and doubt FR:
รชะ[n.] (racha) EN: lust FR:
ราคะ[n.] (rākha) EN: lust FR: sens [mpl] ; chair [f] ; libido [f] ; sensualité [f] ; concupiscence [f]
ร่าน[v.] (rān) EN: crave ; want ; desire ; lust ; be horny FR:
รติ[n.] (rati) EN: love ; lust FR:
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka FR: onction sainte [f] ; lustration [f]
อร่าม[adj.] (arām) EN: splendid ; resplendent ; shining ; brilliant ; glittering ; glowing ; lustrous FR:
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate ; account for FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned FR: célèbre ; illustre ; réputé
ฉบับประกอบภาพ[n. exp.] (chabap prak) EN: illustrated edition FR: édition illustrée [f]
ช่อ[n.] (chø) EN: cluster ; bunch ; bouquet ; bud ; sprig ; corsage ; spray FR: bouquet [m] ; gerbe [f] ; botte [f]
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachøma) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence FR:
หางนาค[n.] (hāng-nāk) EN: Megalurus palustris FR:
จั่น[n.] (jan) EN: flower cluster ; blossom of the coconut or betel palm ; spadix of the coconut or betel palm FR:
จั่นมะพร้าว[n. exp.] (jan maphrāo) EN: coconut palm flower cluster FR:
จุดเกาะกลุ่ม[n. exp.] (jut kǿ klum) EN: cluster point FR:
กามารมณ์[n.] (kāmārom) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido ; sexual urge FR: instinct sexuel [m] ; libido [f]
กำเริบกาม[v. exp.] (kamroēp kām) EN: have an intensified lustful FR:

lust ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fleischeslust {f}carnal desire; carnal lust
Laune {f} | nur so eine Laune | ganz nach Lust und Launefancy | a passing fancy | just as the fancy takes me / you
Neigung {f}; Lust
Abenteuerlustige {m,f}; Abenteuerlustigeradventure seeker
amüsiert; vernügt; belustigt {adj} | amüsierter; vergnügter; belustigter | am amüsiertesten; am vergnügtesten; am belustigstenamused | more amused | most amused
Anschauungsmaterial {n}illustrative material
Brüstung {f}; Balustrade
Kriegslust {f}; Kampfeslust
Anhäufung {f}cluster
Cluster {n} | Cluster
Clusteranalyse {f}cluster analysis
Punktwolke {f} [math.]cluster of points
Splitterbombe {f} [mil.]cluster bomb
Stationsrechner {m}cluster controller
Bildmontage {f}composite illustration
Schaulustige {m,f}; Schaulustiger | Schaulustige; Schaulustigen
Diskettenbereich {m} [comp.]cluster
fidel; lustig; fröhlich; vergnügt {adj} | fideler; lustiger; fröhlicher; vergnügter | am fidelsten; am lustigsten; am fröhlichsten; am vergnügtestenjolly | jollier | jolliest
Reibungsverlust {m} | Reibungsverluste
lustig; vergnügt; fidel {adj} | lustiger; vergnügter; fideler | am lustigsten; am vergnügtesten; am fidelstengay | gayer | gayest
Getöse {n}bluster
Waren {pl} | sofort lieferbare Waren | Waren mit Verlust verkaufen | Waren transportieren | gute Ware fürs Geldgoods | spot goods | to sell goods at a sacrifice | to transport goods | a bang for the buck
Illustrationsvermerk {m}statement of illustrations
Illustrator {m}illustrator
illuster {adj}illustrious
illuster {adv}illustriously
Schautafel {f}illustrated chart; disply
Veranschaulichung {f} | zur Veranschaulichungillustration | as an illustration
Häufungspunkt {m} [math.]limit point; cluster point
Ausfall {m}; Verlust
Verlust {m} | Verluste
Wollust {f} | Wollüste
Lüsterklemme {f}luster terminal
geil; wollüstig {adj} | geiler | am geilstenlustful | more lustful | most lustful
kräftig; kraftvoll; herzhaft {adj} | kräftiger | am kräftigstenlusty | lustier | lustiest
Sumpfmeise {f} [ornith.]Marsh Tit (Poecile palustris)
Sumpfrohrsänger {m} [ornith.]Marsh Warbler (Acrocephalus palustris)
Belustigung {f} | Belustigungen
fröhlich; lustig {adj} | fröhlicher; lustiger | am fröhlichsten; am lustigstenmerry | merrier | merriest
Verlustanzeige {f} | Verlustanzeigen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lust
Back to top