ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

refulgent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *refulgent*, -refulgent-

refulgent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
refulgent (adj.) ซึ่งส่องแสงสว่าง See also: ซึ่งส่องแสงจ้า Syn. bright
English-Thai: HOPE Dictionary
refulgent(รีฟัล'เจินทฺ) adj. ส่องสว่าง,ช่วงโชติ,เจิดจ้า,สุกปลั่ง., See also: refulgence n. refulgency n. refulgently adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
refulgent(adj) ช่วงโชติ,ส่องแสงจ้า,เจิดจ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า refulgent
Back to top