ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crave

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crave*, -crave-

crave ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crave (vt.) ปรารถนา See also: ต้องการ Syn. desire, covet, need
crave (vi.) ปรารถนา See also: ต้องการ
crave for (phrv.) ปรารถนาอย่างควบคุมไม่ได้ See also: กระหาย, อยากได้อย่างมาก
crave for (phrv.) อ้อนวอน (แกมบังคับ) See also: วิงวอน, ขอร้อง
craven (adj.) ขี้ขลาด Syn. cowardly, timid
cravenly (adv.) อย่างขี้ขลาด Syn. cowardly, timidly
cravenness (adj.) ความขี้ขลาด Syn. cowardliness, cowardice
English-Thai: HOPE Dictionary
crave(เครฟว) ชcraved,craving,craves} vt. กระหาย,อยากได้มาก,เงื่อน,ต้องการ,ปรารถนา,อ้อนวอน vi. ปรารถนา,ต้องการ, Syn. ask,desire
craven(เคร'เวิน) adj. ขลาด,ขี้ขลาด,ตาขาว n. คนขี้ขลาด. vt. ทำให้ขี้ขลาด., See also: cravenness n. ดูcraven, Syn. dastardly,cowardly
English-Thai: Nontri Dictionary
crave(vt) อยาก,เงี่ยน,กระหาย,ต้องการ,อ้อนวอน
craven(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ขลาดกลัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระหายจัด (v.) crave See also: desire eagerly, want greatly, long for, lust, have sexual desire, Syn. อยากจัด
ร่าน (v.) crave See also: want or desire, be eager for, be lustful, have strong sexual desire Syn. หื่น, อยาก, ใคร่
หื่น (v.) crave See also: lust, desire, yearn Syn. ร่าน
อยาก (v.) crave See also: want or desire, be eager for, be lustful, have strong sexual desire Syn. หื่น, ใคร่
อยาก(รับประทานอาหาร) (v.) crave Syn. อยากดื่ม (เหล้า)
อยากจัด (v.) crave See also: desire eagerly, want greatly, long for, lust, have sexual desire, Syn. กระหายจัด
อยากดื่ม (เหล้า) (v.) crave Syn. อยาก(รับประทานอาหาร)
เงี่ยน (v.) crave See also: desire eagerly, want greatly, long for, lust, have sexual desire, Syn. อยากจัด, กระหายจัด
เปรี้ยวปาก (v.) crave Syn. อยาก(รับประทานอาหาร), อยากดื่ม (เหล้า)
หิวข้าว (v.) crave for rice See also: be hungry Syn. หิว
ตะโกรง (adv.) cravenly See also: exert very effort to acquire, to desire exceedingly Syn. ทะเยอทะยาน, อยาก, ตะกลาม
อยาก (adv.) cravenly See also: exert very effort to acquire, to desire exceedingly Syn. ทะเยอทะยาน, ตะกลาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we're gonna go, I would crave to take that bastard with us!ถ้าจะตาย ฉันขอลากไอ้สารเลวนั้นไปด้วย
I crave the tasty tentacles of octopi for teaฉันต้องการหนวดปลาหมึก รสดีสำหรับน้ำชา
Why do I always crave for wine at this hour?ทำไมข้าถึงชอบออกไปดวดเหล้าชั่วโมงนี้ทุกที?
New vampires crave blood.แวมไพร์ใหม่จะโหยเลือด
But you, I can give you what all boys crave from their mothers.แต่เธอ ฉันสามารถให้เธอ ในสิ่งที่ทุกคนใฝ่หาจากแม่
Persuading those who crave love to make foolish choices...ล่อหลอกให้คนที่ต้องความรัก\ตัดสินใจด้วยความโง่เขลา
I must crave your indulgence for appearing in this unseemly fashion.ข้าขอความเมตรา สำหรับการแสดงตัว ในทางที่ไม่เหมาะสม.
We all crave routine We just need to find his.เราอยู่ในภาระกิจ เราต้องหาเค้าให้เจอ
I DON'T CRAVE ADVENTURE OR THE FREEDOMหนูไม่ปรารถนาการผจญภัย หรือ อิสระเสรี
We need to be out of control. We crave it.เราต้องหลุดสิ เราโหยหามัน
Come on. Don't you crave a little?ไม่เอาน่า นายไม่ต้องการบ้างเลยหรอ?
He said I act out because I crave attention.เขาบอกว่าหนูจินตนาการไปเอง เพราะหนูต้องการความรัก

crave ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切望[qiē wàng, ㄑㄧㄝ ㄨㄤˋ, 切望] crave; eager; longing

crave ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレバネット[, kurebanetto] (n) cravenette
自己顕示欲[じこけんじよく, jikokenjiyoku] (n) person who craves the limelight

crave ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใฝ่สูง[v.] (faisūng) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success FR: être ambitieux
หื่น[v.] (heūn) EN: crave FR:
หิว[v.] (hiū) EN: hunger after ; thirst for ; crave FR: avoir faim de ; avoir très envie de
หิวข้าว[v. exp.] (hiū khāo) EN: be hungry ; crave for rice FR: avoir faim
กำหนัด[v.] (kamnat) EN: lust ; be sexually aroused ; desire ; crave ; yearn ; be in heat ; be roused by sexual desire ; be sexually excited FR: être excité ; être en chaleur
คัน[v.] (khan) EN: itch to do sth ; itch for sth ; long for ; crave for ; have an urge to do sth ; have an itch to do sth FR: démanger ; causer une envie irrépressible
ใคร่[v.] (khrai) EN: desire ; wish for ; want ; would like ; crave ; long for FR: désirer ; souhaiter ; vouloir ; avoir envie
กระหาย[v.] (krahāi) EN: thirst for ; long for ; yearn for ; desire ; crave for ; want ; desire ; eager (for) ; hunger (for/after) ; be hungry (for) ; be thirsty  FR: avoir soif de ; brûler de ; mourir d'envie
กระหายจัด[v. exp.] (krahāi jat) EN: crave FR:
กระหายเลือด[v. exp.] (krahāi leūa) EN: lust for blood ; crave for blood FR:
กระสัน[v.] (krasan) EN: yearn ; crave ; have a desir FR: avoir envie ; aspirer à ; désirer
เงี่ยน[v.] (ngīen) EN: crave ; have a craving (for) ; desire eagerly ; want greatly ; long for FR: être avide ; vouloir à tout prix
ปอง[v.] (pøng) EN: have an eye on ; have designs on ; aim for/to get ; desire ; intend ; long for ; crave for FR: projeter ; préméditer ; désirer ; souhaiter ; ambitionner ; avoir des vues sur
เปรี้ยวปาก[v.] (prīopāk) EN: have an urge to ; crave FR:
ร่าน[v.] (rān) EN: crave ; want ; desire ; lust ; be horny FR:
อยาก[v.] (yāk) EN: would like ; wish ; thirst for ; crave ; want FR: vouloir ; désirer ; souhaiter ardemment ; souhaiter ; avoir envie (de) ; avoir l'intention de
อยากดื่ม[v. exp.] (yāk deūm) EN: crave FR:
อยากจัด[v. exp.] (yāk jat) EN: crave FR:
ขี้ขลาด[adj.] (khī khlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขลาด[adj.] (khlāt) EN: cowardly ; craven ; timid ; dastardly ; chicken-hearted ; white-liver ; timorous FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)
แหย[v.] (yaē) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid FR:

crave ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Craverialk {m} [ornith.]Craveri's Murrelet
Zaghaftigkeit {f}cravenness
feige {adv}cravenly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crave
Back to top