ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

libidinous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *libidinous*, -libidinous-

libidinous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
libidinous (adj.) ที่เต็มไปด้วยตันหาราคะ Syn. lascivious, lewd, lustful
libidinously (adv.) โดยมัวเมาในเรื่องทางเพศ See also: โดยหมกมุ่นกับกามตัณหา, อย่างมัวเมาในตัณหาราคะ Syn. lasciviously, licentiously
libidinousness (n.) ความมัวเมาในเรื่องทางเพศ See also: ความหมกมุ่นกับกามตัณหา, ความมัวเมาในตัณหาราคะ Syn. lasciviousness, licentiousness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Their weakness and sloth and libidinous behavior.ความอ่อนแอ เกียจคร้าน และตัณหาราคะของพวกเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า libidinous
Back to top