ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disadvantage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disadvantage*, -disadvantage-

disadvantage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disadvantage (n.) ข้อเสีย See also: ข้อบกพร่อง, ความเสียเปรียบ, อุปสรรค Syn. annoyance, difficulty, disruption Ops. advantage
disadvantage (vt.) ทำให้เสียเปรียบ See also: ทำให้เสียประโยชน์ Syn. penalize, harm, hurt
disadvantaged (adj.) ไม่ได้มีสิทธิเพราะยากจน See also: ไม่ได้สิทธิเพราะด้อยโอกาส Syn. deprived
disadvantageous (adj.) ซึ่งเป็นข้อเสียหาย
English-Thai: HOPE Dictionary
disadvantage(ดิสอัดแวน'ทิจฺ) n. ความเสียเปรียบ,ข้อเสียเปรียบ,ข้อเสียหาย,ความเสียหาย,ความเป็นเบี้ยล่าง. vt. ทำให้เสียเปรียบ,ทำให้เป็นเบี้ยล่าง, Syn. damage,loss,injury
disadvantaged(ดิสอัดแวน'เทจดฺ) adj. เสียเปรียบ, Syn. deprived
disadvantageous(ดิสแอดเวินเท'เจิส) adj. เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่เหมาะ,เสียหาย., See also: disadvantageousness n. ความเสียเปรียบ, Syn. adverse ###A. favourable
English-Thai: Nontri Dictionary
disadvantage(n) ความเสียเปรียบ,ความเสียหาย
disadvantageous(adj) เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่ได้เปรียบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disadvantageภาวะแทรกซ้อนของการรักษา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเป็นรอง (n.) disadvantage See also: handicap Syn. การแพ้เปรียบ Ops. ความได้เปรียบ
การแพ้เปรียบ (n.) disadvantage See also: handicap Syn. การเป็นรอง Ops. ความได้เปรียบ
ข้อด้อย (n.) disadvantage See also: fault, defect Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, จุดบกพร่อง, ข้อตำหนิ Ops. ข้อดี
ข้อตำหนิ (n.) disadvantage See also: fault, defect Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อด้อย, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, จุดบกพร่อง Ops. ข้อดี
ข้อเสีย (n.) disadvantage See also: fault, defect Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อด้อย, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, จุดบกพร่อง, ข้อตำหนิ Ops. ข้อดี
ข้อเสียเปรียบ (n.) disadvantage See also: bad point, drawback, weakness Ops. ข้อได้เปรียบ
ความเสียเปรียบ (n.) disadvantage See also: handicap Syn. การเป็นรอง, การแพ้เปรียบ Ops. ความได้เปรียบ
จุดบกพร่อง (n.) disadvantage See also: fault, defect Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อด้อย, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, ข้อตำหนิ Ops. ข้อดี
เบี้ยล่าง (n.) disadvantage See also: underdog
ผู้ด้อยโอกาส (n.) one who is disadvantaged See also: one who gets fewer opportunities
ผู้ด้อยโอกาส (n.) one who is disadvantaged See also: one who gets fewer opportunities
เป็นเบี้ยล่าง (v.) be in a disadvantageous position See also: be at a disadvantage Syn. เสียเปรียบ, เป็นรอง Ops. ได้เปรียบ
แพ้เปรียบ (v.) be at disadvantage Syn. เสียเปรียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
When you are at a disadvantage, you give upเมื่อเจออุปสรรคแกก็ยอมแพ้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look miss, you have a certain disadvantage here.ดูพลาดคุณจะมีข้อเสียบางอย่างที่นี่
Taking to account that you are a great disadvantage here, I am going to give a hint from where hidden the key.เรื่องต่อไปนี้ อาจจะยังไม่มีประโยชน์ที่นี่ ผมจะใบ้ที่ซ่อนของ
That this whole bloody thing, disadvantage to you, so cataclysmic has somehow slipped beneath the notice of the world.และเรื่องเลวร้ายนี่ มันก็สามารถ จะหลุดจากความสนใจของคนทั้งโลกได้
If you would clarify, minister? To what disadvantage are you referring?ท่านโปรดชี้แจงด้วยท่านเสนา ว่าข้อเสียเปรียบที่ท่านเอ่ยถึงคืออะไร
A disadvantage against the spear.เสียเปรียบ หากต้องสู้กับหอก
You might be at a disadvantage now, because of his wife's inf...คุณอาจจะเสียเปรียบตรงที่ ภรรยาของเขาเป็น...
I'm at a slight disadvantage insofar as I don't know what they look like.ฉันยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขา
In short, through luck, cunning, lazy security and the horrible disadvantage of being Italian, he actually succeeds.ในระยะสั้นผ่านโชค ไหวพริบความปลอดภัยขี้เกียจ และข้อเสียที่น่ากลัวของ เป็นอิตาลีที่เขาประสบความสำเร็จจริง
We're at a bit of a disadvantage in this whole race for the cure.ในเรื่องการรักษาอะไรเนี่ย
His disadvantage is that he doesn't have patience.ข้อด้อยของเขาคือ การที่เขาไม่มีความอดทนมากนัก
It's... It's just that I feel at such a disadvantage.ก็แค่ฉันรู้สึกว่าเสียเปรียบ
We are already at a disadvantage... because it's several months since he left the wild.เรามีอยู่แล้วที่เสียเปรียบ ... เพราะมันเป็นเวลาหลาย เดือนนับตั้งแต่ที่เขาออกจากป่า

disadvantage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劣势[liè shì, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, 劣势 / 劣勢] inferior; disadvantaged
弊病[bì bìng, ㄅㄧˋ ㄅㄧㄥˋ, 弊病] malady; evil; malpractice; drawback; disadvantage
不利[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 不利] unfavorable; disadvantageous; harmful; detrimental

disadvantage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスアドバンテージ[, deisuadobante-ji] (n) disadvantage
マイナス面[マイナスめん, mainasu men] (n) negative aspect; downside; disadvantage
一失[いっしつ, isshitsu] (n) disadvantage (defect, error)
一利一害[いちりいちがい, ichiriichigai] (n) advantages and disadvantages; gain some, lose some
一得一失[いっとくいっしつ, ittokuisshitsu] (n) gaining some and losing some; (something having its) advantages and disadvantages
一長一短[いっちょういったん, icchouittan] (n) (something having its) merits and demerits; advantages and disadvantages; good points and shortcomings
不利[ふり, furi] (adj-na,n) (See 有利) disadvantage; handicap; unfavorable; unfavourable; drawback; (P)
不利益[ふりえき, furieki] (adj-na,n) disadvantage; handicap; drawback; inadvisability; inexpediency; (P)
不為[ふため, futame] (adj-na,n) disadvantageous; harmful; unprofitable
分の悪い[ぶんのわるい, bunnowarui] (adj-i) (See 分が悪い) disadvantageous; long (odds)
割りの悪い[わりのわるい, warinowarui] (exp) unprofitable; disadvantageous; not worth it
割を食う[わりをくう, wariwokuu] (exp,v5u) to be put at a disadvantage; to get the short end of the stick
形勢不利[けいせいふり, keiseifuri] (n,adj-na) situation (turn of events) being unfavorable (disadvantageous)
[そん, son] (adj-na,n,n-suf) loss; disadvantage; (P)
長短[ちょうたん, choutan] (n) (1) length; (2) long and short; advantages and disadvantages; pluses and minuses; strong and weak points; merits and demerits; (P)
[ひ, hi] (n) (1) fault; error; mistake; (2) going poorly; being disadvantageous; being unfavorable; (pref) (3) un-; non-; an-; (P)

disadvantage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยล่าง[n.] (bīalāng) EN: disadvantage ; underdog FR: celui que l'on donne perdant
ด้อยโอกาส[v. exp.] (dǿi ōkāt) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance FR:
ข้อด้อย[n. exp.] (khø dǿi) EN: disadvantage ; weak spot FR: point faible [m]
ข้อเสีย[n.] (khøsīa) EN: disadvantage ; shortcoming ; defect ; drawback ; minus ; bad points FR: inconvénient [m]
ข้อเสียหาย[n.] (khø sīaihāi) EN: shortcoming ; disadvantage ; fault ; demerit ; cost ; price FR:
ข้อเสียเปรียบ[n. exp.] (khø sīaprīe) EN: disadvantage ; bad point ; drawback ; weakness ; liability FR:
ข้อเสียเปรียบด้านการลงทุน[n. exp.] (khø sīaprīe) EN: investment disadvantage FR:
ข้อเสียเปรียบในการแข่งขัน[n. exp.] (khø sīaprīe) EN: competitive disadvantage FR:
คุณโทษ[n. exp.] (khunthōt) EN: advantage and disadvantage FR:
ความเสียเปรียบ[n.] (khwām sīapr) EN: disadvantage ; handicap FR: désavantage [m] ; handicap [m]
แพ้เปรียบ[v.] (phaēprīep) EN: be at disadvantage ; have the odds against FR:
เสียเปรียบ[v.] (sīaprīep) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable ; be at a disadvantage ; be prejudiced (by) FR: désavantager ; défavoriser
ช้างเผือก[n.] (chāngpheūak) EN: rural talent ; disadvantaged prodigy FR:
ด้อยโอกาส[adj.] (dǿi ōkāt) EN: disadvantaged ; underprivileged FR:
เข้าเนื้อ[adj.] (khaoneūa) EN: disadvantaged FR:
ผลได้ผลเสีย[n. exp.] (phondāi pho) EN: advantages and disadvantages ; upsides and downsides ; pros and cons FR: le pour et le contre
ผู้เสียเปรียบในสังคม[n. exp.] (phū sīaprīe) EN: the socially disadvantaged FR: personnes socialement défavorisées [fpl]
ตกเป็นเบี้ยล่าง[v.] (tokpenbīalā) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable FR: désavantager ; défavoriser

disadvantage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nachteilig {adj} | nachteiliger | am nachteiligstendisadvantageous | more disadvantageous | most disadvantageous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disadvantage
Back to top