ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

victims

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *victims*, -victims-

victims ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
victims (n.) จำนวนคนตายหรือได้รับบาดเจ็บ Syn. killed, losses
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Victimsผู้เสียหาย [TU Subject Heading]

victims ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
拉致被害者[らちひがいしゃ, rachihigaisha] (n) abduction victims; abductees
被爆者援護法[ひばくしゃえんごほう, hibakushaengohou] (n) Atomic Bomb Victims' Relief Law (1995)

victims ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม[n. exp.] (phū prasop ) EN: flood victims FR: victimes des inondations [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า victims
Back to top