ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decease

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decease*, -decease-

decease ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decease (n.) ความตาย See also: การเสียชีวิต, การถึงแก่กรรม, มรณกรรม, มรณภาพ Syn. death
decease (vi.) ตาย See also: มรณะ, เสียชีวิต, ถึงแก่กรรม, หมดอายุ, สิ้นอายุขัย Syn. die, exit, expire, perish, pass away
deceased (adj.) ซึ่งตายแล้ว See also: ซึ่งไร้ชีวิต Syn. dead, demised
English-Thai: HOPE Dictionary
decease(ดิซีส') n. ความตาย vi. ตาย
deceased(ดิซีสทฺ') adj. ตายแล้ว,ไร้ชีวิต. n. คนตาย, Syn. dead
English-Thai: Nontri Dictionary
decease(n) คนตาย,ความตาย,การมรณกรรม
deceased(adj) ตาย,ที่สิ้นลม,ที่หมดลม,ที่สิ้นชีวิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deceasedผู้ตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินเมีย (adj.) having many deceased wives
ผู้ตาย (n.) the deceased See also: dead person Syn. ผู้วายชนม์, ผู้เสียชีวิต
ผู้ล่วงลับ (n.) the deceased See also: dead person Syn. ผู้ตาย, ผู้วายชนม์, ผู้เสียชีวิต
ผู้วายชนม์ (n.) the deceased See also: dead person Syn. ผู้ตาย, ผู้เสียชีวิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are decease anti-Decepticon operations, and return to Diego Garcia.คุณต้องยุติ ภาระกิจต้านดิเซบติคอล, แล้วกลับฐานทัพ ดีเอโก้กราเซีย.
I heard they're killing so many people in Hanyang that the slaves are increasing with relatives of the deceasedตอนนี้เมืองฮันยางมีคนถูกจับเป็นนักโทษเยอะแยะ คนที่เป็นญาติพ่อน้องก็ถูกต้อนเป็นทาสหมด
Good god, Gibbs, I've barely met the deceased.นักบินหัวใจวายตอนอายุเท่านี้รึ
'The bodies of the recently deceased are returning to life and attacking the living.''ร่างของผู้เสียชีวิตลุกขึ้นมาจู่โจมผู้คน'
'The fact that the mobile deceased retained their primal instincts 'make them ideal recruitment for the service industry, 'as well as other roles such as... 'เนเธฅเน‰เธงเน€เธชเธตเธขเธ‡เธ™เธฑเน‰เธ™เธเน‡เธ”เธฑเธ‡เธ‚เธถเน‰เธ™เธกเธฒเธญเธตเธเธงเนˆเธฒ "เนเธเน„เธ”เน‰เธขเธดเธ™เธ‰เธฑเธ™เธžเธนเธ”เธกเธฑเน‰เธข เน„เธญเน‰เธซเธ™เธน" "เน„เธ”เน‰เธขเธดเธ™เธ„เธฃเธฑเธš"
"invocation of the spirit of a deceased" "Spring in Mt. Jiri""การปลุกวิญญาณ" "ฤดูใบไม้ผลิที่จิริ"
The spirits of the deceased who carried the Geostigma...วิญญาณของคนที่เป็นโรครอยแผลดวงดาวยังไงล่ะ
I can meet you at pine creek. Ennis Del Mar (DECEASED)เราไปเจอนายที่ห้วยสนได้นะ ลงชื่อ เอ็นนิส เดล มาร์ (ตีกลับ ผู้รับเสียชีวิต)
Of the original four dozen, over 75 percent are now deceased.จากต้นแบบทั้งหมดสี่โหล, ตายไปแล้วกว่า 75%.
We are still in mourning over the deceased Queen,เรายังไว้ทุกข์ให้ราชินีที่เพิ่งจะสวรรคตอยู่นะกระหม่อม
These are the tokens for the promise made between the recently deceased King Sung Jo and Mr. Shin.นี่เป็นเครื่องหมายแห่งสัญญาระหว่างกษัตริย์ซุงโจและคุณชิน
There's no indication of whiskey in the glass or on the breath of the deceased.ไม่มีร่องรอยของเหล้าในแก้ว หรือจากลมหายใจของผู้ตาย

decease ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亡母[wáng mǔ, ㄨㄤˊ ㄇㄨˇ, 亡母] deceased mother
先公[xiān gōng, ㄒㄧㄢ ㄍㄨㄥ, 先公] deceased father; deceased senior male figure
先大母[xiān dà mǔ, ㄒㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄇㄨˇ, 先大母] deceased paternal grandmother
先妣[xiān bǐ, ㄒㄧㄢ ㄅㄧˇ, 先妣] deceased mother; mother of an ancestor
先慈[xiān cí, ㄒㄧㄢ ㄘˊ, 先慈] deceased mother
先父[xiān fù, ㄒㄧㄢ ㄈㄨˋ, 先父] deceased father; my late father
丧妻[sàng qī, ㄙㄤˋ ㄑㄧ, 丧妻 / 喪妻] deceased wife
[bǐ, ㄅㄧˇ, 妣] deceased mother
[gù, ㄍㄨˋ, 故] happening; instance; reason; cause; deceased; old
追思[zhuī sī, ㄓㄨㄟ ㄙ, 追思] memorial; recollection (of the deceased)
遗照[yí zhào, ㄧˊ ㄓㄠˋ, 遗照 / 遺照] picture of the deceased
遗像[yí xiàng, ㄧˊ ㄒㄧㄤˋ, 遗像 / 遺像] portrait of the deceased
讳名[huì míng, ㄏㄨㄟˋ ㄇㄧㄥˊ, 讳名 / 諱名] taboo name; name of deceased
亡者[wáng zhě, ㄨㄤˊ ㄓㄜˇ, 亡者] the deceased
遗妻[yí qī, ㄧˊ ㄑㄧ, 遗妻 / 遺妻] widow; the deceased's widow
遗训[yí xùn, ㄧˊ ㄒㄩㄣˋ, 遗训 / 遺訓] wishes of the deceased

decease ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お隠れになる;御隠れになる[おかくれになる, okakureninaru] (exp,v5r) to die; to decease; to perish; to pass away
亡祖父[ぼうそふ, bousofu] (n) deceased (one's late) grandfather
引導を渡す[いんどうをわたす, indouwowatasu] (exp,v5s) (1) to perform the last rites over the deceased; (2) to give someone their final notice (e.g. when firing them); to give someone the final word
御霊前;ご霊前[ごれいぜん, goreizen] (n) "before the spirit of the deceased" (written on the condolence-money envelope)
枕経[まくらぎょう, makuragyou] (n) sutra recitation at the bedside of a deceased person
[し, shi] (n,n-suf) (1) death; decease; (2) (arch) (See 五刑) death penalty (by strangulation or decapitation); (P)
死者[ししゃ, shisha] (n) casualty; deceased; (P)
逆修[ぎゃくしゅ, gyakushu] (n) (1) {Buddh} holding a memorial service for oneself; (2) an older person conducting a memorial service for a deceased, younger person
遺功[いこう, ikou] (n) works following the deceased
遺品[いひん, ihin] (n) articles of the deceased; article left by the deceased; things that belonged to the deceased; (P)
遺影[いえい, iei] (n) portrait of deceased person; (P)
遺愛[いあい, iai] (n) (1) bequest; relic; (adj-no) (2) cherished (by the deceased); treasured
遺灰[いはい, ihai] (n) ashes (of the deceased); remains from cremation
遺筆[いひつ, ihitsu] (n) writing left by the deceased
遺芳[いほう, ihou] (n) memory or autograph of deceased
遺集[いしゅう, ishuu] (n) collection of writings by the deceased
遺骨[いこつ, ikotsu] (n) remains; ashes of deceased; (P)
遺髪[いはつ, ihatsu] (n) hair of the deceased
風樹の嘆[ふうじゅのたん, fuujunotan] (exp) regretting one's unkindness to one's deceased parents when they were alive
骨を拾う[ほねをひろう, honewohirou] (exp,v5u) (1) to collect the ashes of the deceased; (2) to look after someone's affairs after he dies
骨箱[こつばこ, kotsubako] (n) box in which ashes of the deceased are kept; box in which a funerary urn is kept
[おに(P);き, oni (P); ki] (n) (1) ogre; demon; (2) (See 亡魂) spirit of a deceased person; (3) (おに only) ogre-like person (i.e. fierce, relentless, merciless, etc.); (4) (おに only) it (i.e. in a game of tag); (5) (き only) Chinese "ghost" constellation (one of the 28 mansions); (P)

decease ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาสัญ[v.] (āsan) EN: die ; expire ; pass away ; decease FR: mourir
อายุกษัย[n.] (āyukasai) EN: death ; decease FR: mort [f] ; décès [m]
จุตูปปาตญาณ[n.] (jutūpapātay) EN: knowledge of the decease and rebirth of beings ; clairvoyant supernormal vision dealing with the death and rebirth of beings ; perception of the appearing and disappearing of various beings according to the consequences of their past deeds FR:
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last ; meet one's end ; bit the dust ; give up the ghost FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever (fam.) . passer l'arme à gauche
อาบน้ำศพ[x] (āp nām sop) EN: symbolic pouring of water over the deceased's hand FR:
บังสุกุล[n.] (bangsukun) EN: monk's robes dedicated to a deceased person ; yellow robe (drawn by a Buddhist) FR:
บังสุกุล[X] (bangsukun) EN: perform the ceremony of dedicating robes to a deceased person FR:
มรณะ[adj.] (mørana) EN: dying ; deceased ; dead ; funereal FR: mortel ; de mort
ปังสุกุล[n.] (pangsukun) EN: monk's robes dedicated to a deceased person ; yellow robe (drawn by a Buddhist) FR:
ผู้ล่วงลับ[n.] (phūlūanglap) EN: deceased ; departed ; dead person FR: défunt [m] ; disparu [m] ; mort [m]
ผู้ตาย[n. exp.] (phū tāi) EN: deceased ; decedent ; dead person FR: défunt [m] ; mort [m] ; disparu [m]
ผู้วายชนม์[n. exp.] (phū wāichon) EN: deceased FR:
ศพ[n.] (sop) EN: [classif.: deceased people] FR: [classif. : personnes décédées]
ทักษิณานุประทาน[n.] (thaksinānup) EN: offering dedicated to the deceased ; the making of merits for the dead people ; offering made to monks on behalf of the dead FR:
วายชนม์[adj.] (wāichon) EN: deceased FR:

decease ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableben {n}decease; demise; death

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decease
Back to top