ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expiration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expiration*, -expiration-

expiration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expiration (n.) การตาย See also: การเสียชีวิต, การถึงแก่กรรม, การสิ้นชีวิต, การสิ้นใจ Syn. decease, demise, departure, dying, passing, the act of dying, the end of life, loss of life Ops. birth, life
English-Thai: HOPE Dictionary
expiration(เอคซฺพิเร'เชิน) n. การหายใจออก,การสิ้นสุด,การยุติ,การหมดอายุ,การตาย
English-Thai: Nontri Dictionary
expiration(n) การตาย,การสิ้นสุด,การหมดอายุ,การหายใจออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
expiration๑. การตาย๒. การหมดอายุ๓. การหายใจออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expirationการหายใจออก,หมดอายุ,หายใจออก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วันหมดอายุ (n.) expiration date
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His credentials are impeccable. An expiration date you wouldn't believe.ประวัติเค้าดีเยี่ยม คุณต้องไม่เชื่อแน่ๆ
Can I have your credit card number and expiration date?ขอหมายเลขบัตรเครดิต และวันหมดอายุได้มั้ย?
I can connect you with a girl if I can have your credit card number followed by the expiration date.ฉันสามารถต่อสายคุณกับผู้หญิงได้ ถ้าฉันได้หมายเลขบัตรเครดิต.. ตามด้วยวันหมดอายุ
Those cookies were 3 days past expiration date!คุ้กกี้นั่นน่ะผ่านวันหมดอายุมา 3 วัน
The juice's expiration date was yesterdayน้ำผลไม้หมดอายุไปแล้วเมื่อวานนี้
It's past an expiration date, and you return it.พอมันหมดอายุ เธอก็ส่งคืนไปเท่านั้นเอง
Your girlfriend's past her expiration date, and we're crazy?แฟนคุณเลยวันหมดอายุมาแล้ว อย่างนี้ บ้าหรือเปล่าล่ะ?
Only that this relationship has an expiration date.ก็แค่ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ มันมีวันหมดอายุ
Believe it or not, Twinkie have an expiration day.นายเชื่อป่ะหล่ะ ขนมทวิงกกี้ มีวันหมดอายุด้วยหล่ะ
In ancient times, the Mayan people were the first civilization to discover that this planet had an expiration date.ในสมัยโบราณ ชาวมายาน เป็นชนกลุ่มแรกที่ ค้นพบว่าโลกของเรามี อายุขัย ถ้าดูจากปฏิทินของพวกเขา
They had an expiration date and were only good at the stupid foreign movie theater.ซึ่งมันก็มีวันหมดอายุ และมันเป็นสิ่งดีอย่างเดียว... ... ที่โรงหนังต่างประเทศงี่เง่า
I always knew there was an expiration date on this relationship.ฉันรู้มาตลอดว่ามันไม่ยาวหรอก กับความสัมพันธ์ของเรา

expiration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パスワード失効[パスワードしっこう, pasuwa-do shikkou] (n) {comp} password expiration
任期満了[にんきまんりょう, ninkimanryou] (n) expiration of term of office
保存期間検査[ほぞんきかんけんさ, hozonkikankensa] (n) {comp} expiration check; retention period check
年明け[ねんあけ(P);としあけ, nen'ake (P); toshiake] (n) (1) beginning of the year; early in the New Year; (2) (ねんあけ only) expiration of a term of service; (P)
年期明け[ねんきあけ, nenkiake] (n) expiration of a term of service
期限が切れる[きげんがきれる, kigengakireru] (exp,v1) (See 期限切れ,切れる・6) to have a time-limit expire; to pass a deadline; to pass an expiration date
期限切れ[きげんぎれ, kigengire] (n,adj-no) expiration of a term; becoming overdue
期限切れ検査[きげんぎれけんさ, kigengirekensa] (n) {comp} expiration check; retention period check
満期日[まんきび;まんきじつ, mankibi ; mankijitsu] (n) due date; date of maturity; expiration date; date of expiry
結願[けちがん, kechigan] (n) {Buddh} expiration of term of a vow
経過[けいか, keika] (n,vs) passage; expiration; progress; transition; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パスワード失効[パスワードしっこう, pasuwa-do shikkou] password expiration
保存期間検査[ほぞんきかんけんさ, hozonkikankensa] expiration check, retention period check
期限切れ検査[きげんぎれけんさ, kigengirekensa] expiration check, retention period check
満了日付[まんりょうひつけ, manryouhitsuke] expiration date

expiration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การหายใจออก[n. exp.] (kān hāijai ) EN: exhalation ; expiration FR: respiration [f]
ขัย[n.] (khai) EN: end ; limit ; expiration ; finality FR:
วันครบกำหนด[n. exp.] (wan khrop k) EN: expiration date FR: date d'échéance [f]
วันครบกำหนดชำระเงิน[n. exp.] (wan khrop k) EN: expiration date FR: date limite de paiement [f] ; date d'échéance [f]
วันหมดอายุ [n. exp.] (wan mot-āyu) EN: expiration date ; date of expiry ; best-before date ; best-by date ; sell-by date FR: date d'expiration [f] ; date de péremption [f]
วันสิ้นอายุ[n. exp.] (wan sin āyu) EN: expiration date ; date of expiry ; best-before date ; best-by date ; sell-by date FR: date d'expiration [f]
วันสิ้นสุดสัญญา[n. exp.] (wan sinsut ) EN: date of expiration of a contract FR:

expiration ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erlöschen {n} eines Patentsexpiration of a patent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expiration
Back to top