ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mislay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mislay*, -mislay-

mislay ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mislay (vt.) ใส่ผิดที่ See also: วางผิดที่, ทำหาย Syn. misplace
English-Thai: Nontri Dictionary
mislay(vi) ทำพลัด,ทำหาย,วางผิดที่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mislay
Back to top