ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-leader-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น leader, *leader*,

-leader- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You, you're the leader of the cause.You, you're the leader of the cause.
And Munsang is the leader of the Communist Party!{\cHFFFFFF}และ Munsang เป็นผู้นำ ของพรรคคอมมิวนิสต์!
I want you to come to me not only as a troop leader - and it is a good troop - but also as a friend.ไม่เพียง แต่เป็นผู้นำปล้น และมันก็เป็นทหารที่ดี แต่ยัง เป็นเพื่อน
A coven deprived of its leader is like a headless cobra:กลุ่มแม่มดที่ไร้หัวหน้า ก็เหมือนงูเห่าหัวขาด:
Striker, this is Red Leader Four.สไตรค์เกอร์ นี่เรด ลีดเดอร์ โฟร์
Striker was a top-notch squadron leader long ago.สไตรค์เกอร์เคยเป็นจ่าฝูง ที่เก่งมากเมื่อนานมาแล้ว
I pledge allegiance to Adolf Hitler... the immortal leader of our race.ผมสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อ แอโดลฟ ฮิทเลอ ผู้นำซึ่งเป็นอมตะของเผ่าพันธุ์ของพวกเรา
As for me, I grew to manhood and in the fullness of time, I became the leader the Chief of the Great Northern Tribe.ส่วนผม โตเป็นหนุ่มขึ้น... ...ด้วยเรื่องราวที่ซึมซับ ผมกลายเป็นผู้นำ... ...หัวหน้าแห่งดินแดนตอนเหนือ
Company leader calling Raven. Come on Raven.ผู้นำกองร้อยเรียก เรเวน มาสิ เรเวน
Company leader calling Raven.ผู้นำกองร้อยเรียก เรเวน
Company leader to Raven. Talk to me, Johnny.ผู้นำกองร้อยต่อ เรเวน พูดคุยกับผม จอห์นนี่
Company leader to identify Baker Team:ผู้นำกองร้อย การระบุทีม เบเกอร์

-leader- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙头老大[lóng tóu lǎo dà, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ, 龙头老大 / 龍頭老大] big boss; leader of a group; dominant (position)
卡尔扎伊[Kǎ ěr zā yī, ㄎㄚˇ ㄦˇ ㄗㄚ ㄧ, 卡尔扎伊] Hamid Karzai (interim leader of Afghanistan from 2001 and president since 2004)
伊玛目[Yī mǎ mù, ㄧ ㄇㄚˇ ㄇㄨˋ, 伊玛目 / 伊瑪目] Imam, religious leader in Shia islam
闯王陵[Chuǎng Wáng líng, ㄔㄨㄤˇ ㄨㄤˊ ㄌㄧㄥˊ, 闯王陵 / 闖王陵] mausoleum to late Ming peasant rebel leader Li Zicheng 李自成 (who styled himself Chuang Wang): one in Jiugongshan 九宫山 nature reserve, Tongshan county, Xianning prefecture, Hubei, and another in Shimen 石门, Changde 常德, Hunan, built starting in 1980
毛拉[máo lā, ㄇㄠˊ ㄌㄚ, 毛拉] Mullah (religious leader in Islam)
大禹[dà yǔ, ㄉㄚˋ ㄩˇ, 大禹] Yu the Great (c. 21st century BC) mythical leader who tamed the floods
[Yǔ, ㄩˇ, 禹] Yu the Great (c. 21st century BC), mythical leader who tamed the floods; surname Yu
片头[piàn tóu, ㄆㄧㄢˋ ㄊㄡˊ, 片头 / 片頭] opening titles (of movie); leader (blank film at the beginning and end of a reel)
精神领袖[jīng shén lǐng xiù, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄡˋ, 精神领袖 / 精神領袖] spiritual leader (of a nation or church); religious leader
张角[Zhāng Jué, ㄓㄤ ㄐㄩㄝˊ, 张角 / 張角] Zhang Jue (-184), leader of the Yellow turban rebels during the late Han

-leader- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガリバー商品[ガリバーしょうひん, gariba-shouhin] (n) outstanding product; market leader
スケ番;助番[スケばん(スケ番);すけばん(助番), suke ban ( suke ban ); sukeban ( jo ban )] (n) leader of a female gang; leader of a group of delinquent girls
セションリーダ[, seshonri-da] (n) {comp} session leader
チームリーダー[, chi-muri-da-] (n) team leader
バンドリーダー[, bandori-da-] (n) bandleader; band leader
ピアグループリーダ[, piaguru-puri-da] (n) {comp} peer group leader
ロスリーダー[, rosuri-da-] (n) loss leader
一番乗り[いちばんのり, ichibannori] (n,vs) leader of a charge; first to arrive; (P)
合唱隊長[がっしょうたいちょう, gasshoutaichou] (n) choir leader
団長[だんちょう, danchou] (n) leader of a delegation (body, party); (P)
大頭[だいがしら, daigashira] (n) (1) (See 小頭) leader of a (large) group; (2) (See 大纛) large decorative black flagpole tassel made from tail hair (of a yak, horse, ox, etc.) or dyed hemp; (3) leader of a (large) group; (4) (uk) puffbird (any bird of family Bucconidae); (5) first makushita rikishi listed on the banzuke (sumo)
征夷大将軍[せいいたいしょうぐん, seiitaishougun] (n) commander-in-chief of the expeditionary force against the barbarians; great, unifying leader
御先;御前[みさき;おんさき, misaki ; onsaki] (n) (1) (arch) leader of a nobleman's cavalcade; (2) (みさき only) animal messenger of the gods (i.e. a fox)
心柱;真柱[しんばしら, shinbashira] (n) (1) (obsc) central pillar of a pagoda; (2) leader of the Tenri religion
推進者[すいしんしゃ, suishinsha] (n) promoter; instigator; driving force; pioneer; leader
旗振り[はたふり, hatafuri] (n) flagwaving; flagman; (in athletic competition) starter; instigator; leader
木鐸[ぼくたく, bokutaku] (n) (1) bell with wooden clapper; (2) leader
梟帥;建[たける, takeru] (n) (arch) leader of a fearless tribe
法皇[ほうおう, houou] (n) (1) ex-emperor who becomes a monk; (2) (Catholic) Pope; religious leader
牛耳を執る[ぎゅうじをとる, gyuujiwotoru] (exp,v5r) to take the lead in; to control; to be the leader
番長[ばんちょう, banchou] (n) leader of a group of juvenile delinquents
裏番[うらばん, uraban] (n) (sl) (See 番長) secret leader of a group of juvenile delinquents
鉤素[はりす, harisu] (n) snell (fishing); leader
音頭取り[おんどとり, ondotori] (n) forward planning; planning; planner; leader
鶏口牛後[けいこうぎゅうご, keikougyuugo] (exp) better to be the beak of a rooster than the rump of a bull; better to be the leader of a small group than a subordinate in a large organization; better to be a big fish in a little pond than a little fish in a big pond
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セションリーダ[せしょんりーだ, seshonri-da] session leader
ピアグループリーダ[ぴあぐるーぷりーだ, piaguru-puri-da] peer group leader
プロセスグループリーダ[ぷろせすぐるーぷりーだ, purosesuguru-puri-da] process group leader
リーダー[りーだー, ri-da-] leader

-leader- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดีตผู้นำ[n. exp.] (adīt phū na) EN: former leader FR:
อธิป[n.] (athip) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord FR: chef [m]
บริณายก[n.] (børinayok) EN: leader FR:
บทบรรณาธิการ[n.] (botbannāthi) EN: leading article ; leader ; editorial FR: éditorial [m] ; éditoriaux [mpl]
บทนำ[n.] (botnam) EN: editorial ; leader FR: éditorial [m] ; préambule [m] ; introduction [f] ; prologue [m] ; chapitre introductif [m] ; prélude [m] ; annonce [f] ; préliminaire [m] ; préface [f] ; prolégomènes [mpl]
หัวโจก[n.] (hūajōk ) EN: ringleader ; gang leader ; big boss FR: meneur [m] ; chef de bande [m]
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
หัวหน้าพรรค[n.] (hūanā phak) EN: party head ; party leader FR: président de parti [m] ; présidente de parti [f] ; chef de parti [m, f]
หัวหน้าทัวร์[n. exp.] (hūanā thūa) EN: tour leader FR:
จ่า[n.] (jā) EN: leader ; head ; chief ; chieftain ; ringleader ; master ; mistress FR: leader [m] ; chef [m]
จ่าฝูง[n.] (jā fūng) EN: herd leader ; pack leader FR:
จักกาย[n.] (jakkāi) EN: army leader FR: chef d'armée [m]
โจก[n.] (jōk) EN: leader ; chief ; ringleader ; head FR: chef [m] ; meneur [m] ; leader [m]
จอม[n.] (jøm) EN: leader ; head ; chief FR: chef [m]
จุฬาราชมนตรี[n.] (Julārātcham) EN: chief of the Muslims in Thailand ; Thailand Muslim leader ; Chularatchamontri ; Shaykh al-Islām in Thailand FR: chef des musulmans de Thaïlande [m]
แกนนำ[n.] (kaēnnam) EN: core leader ; leader ; core member ; leading element FR: leader [m] (anglic.) ; figure de proue [f] ; pilier [m]
ขาโจ๋[n.] (khājō) EN: leader of the teenage group FR:
ลาเง็ด[n.] (lā-nget) EN: army leader FR:
ลือสาย[n.] (leūsāi) EN: important leader ; royal ruler FR:
แม่กอง[n.] (maēkøng) EN: chief ; section leader ; unit chief FR:
แม่แปรก[n.] (maēparaēk) EN: cow elephant that is a head leader FR:
แม่ทัพ[n.] (maēthap) EN: army leader ; commander-in-chief ; army leader ; general ; commander general FR: commandant en chef [m] ; chef d'armée [m]
โมกข์[n.] (mōk) EN: leader FR: leader [m] (anglic.)
มุข[n.] (muk) EN: leader ; head ; chief FR: leader [m] ; chef [m]
นาย [n.] (nāi) EN: master ; lord ; ruler ; chief ; boss ; leader ; overseer FR: maître [m] ; monsieur [m] ; sieur [m] (vx) ; maître [m] ; patron [m] , chef [m]
นาวาอากาศตรี (น.ต.)[n. exp.] (nāwā ākāt t) EN: major ; squadron leader (Sqn Ldr) FR:
นายิกา[n.] (nāyikā) EN: woman leader ; woman president ; chairlady ; chairwoman FR: présidente [f] ; dirigeante [f]
ปริณายก[n.] (parināyok) EN: leader ; doyen FR:
ผีบุญ[n.] (phībun) EN: one who claims supernatural power ; messiah ; faith leader FR:
ผู้อำนวยการ[n. exp.] (phū amnūay ) EN: director ; president of a corporation ; administrator ; head ; leader ; chief FR: directeur [m] ; administrateur [m]
ผู้นำ[n. exp.] (phū nam) EN: leader ; chief ; captain ; boss ; head ; ruler FR: leader [m] ; chef [m] ; meneur [m] ; dirigeant [m] ; chef de gouvernement [m] ; chef d'État [m]
ผู้นำเชิงกลยุทธ์[n. exp.] (phū nam cho) EN: strategic leader FR:
ผู้นำด้าน...[n. exp.] (phū nam dān) EN: FR: leader en … [m]
ผู้นำฝ่ายค้าน[n. exp.] (phū nam fāi) EN: leader of the opposition ; opposition leader FR: chef de l'opposition [m]
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร[n.] (phūnamfāikh) EN: leader of the opposition ; opposition leader FR: chef de l'opposition [m]
ผู้นำฟิลิปปินส์[n. exp.] (phū nam Fil) EN: Philippine leader ; Philippine President FR: leader philippin [m]
ผู้นำฝูง[n. exp.] (phū nam fūn) EN: leader ; ringleader ; chief ; head ; chieftain FR: chef [m] ; meneur [m]
ผู้นำของทีม[n. exp.] (phū nam khø) EN: team leader FR:
ผู้นำโลก[n. exp.] (phū nam lōk) EN: world leader ; global leader FR: leader mondial [m]
ผู้นำประเทศ[n. exp.] (phū nam pra) EN: leader ; ruler ; head ; chief FR: dirigeant [m] ; chef d'État [m]

-leader- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apachenführer {m}Apache leader
Anführer {m}cheer leader
Debattenführer {m}floor leader
Fachleiter {m}discipline leader
Gruppenleiter {m}group manager; group leader
Zugführer {m} [mil.]platoon leader

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -leader-
Back to top