ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

publish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *publish*, -publish-

publish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
publish (vi.) จัดพิมพ์ See also: ตีพิมพ์, ออกหนังสือ, จัดพิมพ์ออกจำหน่าย Syn. reprint, issue, distribute
publish (vt.) ลงข่าว See also: ลงพิมพ์, ลงหนังสือ, ตีพิมพ์, จัดพิมพ์ Syn. reprint, issue, distribute
publisher (n.) ผู้พิมพ์ See also: ผู้จัดพิมพ์, ผู้ตีพิมพ์, ผู้โฆษณา, สำนักพิมพ์, โรงพิมพ์ Syn. publicist, administrator, distributor
publishing (n.) การพิมพ์
publishing guide (n.) หนังสือแบบแผนในการพิมพ์หนังสือ
English-Thai: HOPE Dictionary
publish(พับ'ลิช) vt. ประกาศ,โฆษณา,แถลง,ตีพิมพ์. vi. ตีพิมพ์,ออกหนังสือ, See also: publishable adj., Syn. issue,announce,promulgate
publisher(พับ'ลิเชอะ) n. ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา,สำนักพิมพ์,ผู้ประกาศ,ผู้แถลง,ผู้โฆษณา
publishing(พับ'ลิชชิง) n. กิจการพิมพ์,กิจ-การของผู้พิมพ์ผู้โฆษณา,กิจการของสำนักพิมพ์
publishing housen. สำนักพิมพ์,สำนักพิมพ์จำหน่าย
English-Thai: Nontri Dictionary
publish(vt) โฆษณา,ประกาศ,พิมพ์โฆษณา,ตีพิมพ์
publisher(n) ผู้พิมพ์โฆษณา,ผู้โฆษณา,ผู้ประกาศ,สำนักพิมพ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
published ratingค่าประเมินรับรอง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
publisherผู้จัดพิมพ์, ผู้พิมพ์โฆษณา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Publisherสำนักพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Publishingการพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดพิมพ์ (v.) publish Syn. พิมพ์
ตีพิมพ์ (v.) publish See also: print, issue Syn. พิมพ์
ลง (v.) publish See also: print
ลงข่าว (v.) publish See also: print
ออกหนังสือพิมพ์ (v.) publish a newspaper
ผู้พิมพ์ (n.) publisher Syn. ผู้พิมพ์จำหน่าย
ผู้พิมพ์จำหน่าย (n.) publisher
ผู้พิมพ์โฆษณา (n.) publisher
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As I read them over this morning, they sound so much like my own eulogy... that I've decided to let my mother publish them privately after I'm dead.{\cHFFFFFF}เมื่อผมอ่านพวกเขาในช่วงเช้าวันนี้ พวกเขาเสียงมากเช่นความชื่นชมยินดีของตัวเอง ... {\cHFFFFFF}ที่ฉันได้ตัดสินใจที่จะให้แม่ของฉัน เผยแพร่เอกชนหลังจากที่ฉันตาย
Mr Scott Blair has undertaken to publish it... with discretion.นายสก็อตแบลร์ได้ดำเนินการที่จะเผยแพร่มัน ... กับดุลยพินิจ
You came to tell me you refuse to publish me?คุณมาบอกฉันคุณปฏิเสธที่จะเผยแพร่หรือไม่
If you could write it, I'd publish it.ถ้าคุณเขียนออกมาได้ ผมเอามาตีพิมพ์ได้เลยนะเนี่ย
But for the benefit of your career, I don't think we should publish it.ผมว่าเราไม่ควรเอาไปพิมพ์
Took him four years to publish his findings because he had to keep starting over from scratch.เค้าต้องใช้เวลาถึงสี่ปีกว่าจะตีพิมพ์การค้นพบของเค้าสำเร็จ เพราะว่าเค้าต้องเริ่มทำงานใหม่ตั้งแต่ต้นตลอด
We could publish it, and then everybody would see what an ax-wound she really is.เราจะเอาตีพิมพ์ แล้วคนอื่นจะได้รู้ซักทีว่าที่จริงเธอเป็นยังไง
It asks me to take the money and not to publish the book.เขาบอกให้ฉันรับเงินไป แล้วอย่าตีพิมพ์หนังสือ
Why didn't you publish the book?ทำไมคุณถึงไม่ทำหนังสือเกี่ยวกับเค้าหล่ะ
Yeah, it's a month old. Should we publish it?ใช่ เดือนกว่าๆ เราต้องเอารูปลงประกาศไหม
It is one thing to publish a book in the comfort of the university.มีอย่างหนึ่งที่จะตีพิมพ์ในหนังสือ เพื่อความผ่อนคลายของจักรวาล
It is one thing to publish a book in the comfort of the university, it is another to leave everything behind, chasing a theory that is pure fantasy!ด้านหนึ่งคือตีพิมพ์หนังสือในความยินยอมของมหาวิทยาลัย อีกด้านหนึ่งคือทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลัง ไล่ล่าทฤษฎีที่เป็นความเพ้อฝันอย่างแท้จริง

publish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
登载[dēng zài, ㄉㄥ ㄗㄞˋ, 登载 / 登載] to publish (in newspapers or magazines); to record (book keeping entries)
刊登[kān dēng, ㄎㄢ ㄉㄥ, 刊登] carry a story; publish (in a newspaper or magazine)
翻印[fān yìn, ㄈㄢ ˋ, 翻印] reprint; to reissue; to publish a new edition
清史列传[Qīng shǐ liè zhuàn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, 清史列传 / 清史列傳] Biographic history of Qing dynasty by a succession of authors, published 1928 and revised 1987, with biographies of 2,900 notable Qing commoner citizens, 80 scrolls
集刊[jí kān, ㄐㄧˊ ㄎㄢ, 集刊] collection of papers (published as one volume)
编印[biān yìn, ㄅㄧㄢ ˋ, 编印 / 編印] compile and print; publish
皇冠出版[Huáng guān chū bǎn, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄢ ㄔㄨ ㄅㄢˇ, 皇冠出版] Crown publishers, Hong Kong
皇冠出版集团[Huáng guān chū bǎn jí tuán, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄢ ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 皇冠出版集团 / 皇冠出版集團] Crown publishing group, Hong Kong
大公报[Dà Gōng Bào, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, 大公报 / 大公報] Dagong Bao, popular newspaper name; Ta Kung Pao, founded 1902 in Beijing, now published in Hong Kong
黑籍冤魂[hēi jí yuān hún, ㄏㄟ ㄐㄧˊ ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, 黑籍冤魂] Black register of lost souls, long novel by Peng Yangou 彭養鷗|彭养鸥 about the destructive influence of opium, published in 1897 and 1909
中国大百科全书出版社[Zhōng guó Dà Bǎi kē Quán shū Chū bǎn shè, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄅㄞˇ ㄎㄜ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨ ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄕㄜˋ, 中国大百科全书出版社 / 中國大百科全書出版社] Encyclopedia of China Publishing House
三联书店[sān lián shū diàn, ㄙㄢ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄨ ㄉㄧㄢˋ, 三联书店 / 三聯書店] Joint Publishing Co.,, Hong Kong
法制日报[Fǎ zhì rì bào, ㄈㄚˇ ㄓˋ ㄖˋ ㄅㄠˋ, 法制日报 / 法制日報] Legal daily, newspaper published by PRC Ministry of Justice
海上奇书[hǎi shàng qí shū, ㄏㄞˇ ㄕㄤˋ ㄑㄧˊ ㄕㄨ, 海上奇书 / 海上奇書] literary journal published in 1892-93 by Han Bangqing 韓邦慶|韩邦庆 featuring serialized novels in classical Chinese and Jiangsu vernacular
出版商[chū bǎn shāng, ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄕㄤ, 出版商] publisher
出版社[chū bǎn shè, ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄕㄜˋ, 出版社] publishing house
出版者[chū bǎn zhě, ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄓㄜˇ, 出版者] publisher
按需出版[àn xū chū bǎn, ㄢˋ ㄒㄩ ㄔㄨ ㄅㄢˇ, 按需出版] publishing on demand
发行[fā xíng, ㄈㄚ ㄒㄧㄥˊ, 发行 / 發行] publish; issue
发行人[fā xíng rén, ㄈㄚ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, 发行人 / 發行人] publisher; issuer
[dēng, ㄉㄥ, 登] scale; climb; ascend; mount; go up; register; note; to publish; to issue; to record
连载[lián zài, ㄌㄧㄢˊ ㄗㄞˋ, 连载 / 連載] serialized; published as a serial (in a newspaper)
醒世恒言[xǐng shì héng yán, ㄒㄧㄥˇ ㄕˋ ㄏㄥˊ ㄧㄢˊ, 醒世恒言 / 醒世恆言] Stories to caution the world, vernacular short stories by Feng Menglong 馮夢龍|冯梦龙 published in 1627
韩邦庆[Hán Bāng qìng, ㄏㄢˊ ㄅㄤ ㄑㄧㄥˋ, 韩邦庆 / 韓邦慶] Han Bangqing (1856-1894), writer and publisher of experimental literary journal in classical Chinese and Jiangsu vernacular, author of novel 海上花列傳|海上花列传
问世[wèn shì, ㄨㄣˋ ㄕˋ, 问世 / 問世] to be published; to come out

publish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P)
文庫化[ぶんこか, bunkoka] (n,vs) publish in paperback
書き表す;書き表わす[かきあらわす, kakiarawasu] (v5s,vt) (1) to write out; to express; to describe; (2) to publish
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period)
デスクトップパブリッシング[, desukutoppupaburisshingu] (n) {comp} desktop publishing
デスクトップ出版[デスクトップしゅっぱん, desukutoppu shuppan] (n) {comp} desktop publishing
伊曾保物語[いそほものがたり, isohomonogatari] (n) Aesop's Fables (published initially by the Jesuits in 1593)
出る[でる, deru] (v1,vi) (1) to go out; to exit; to leave; (2) to appear; to come forth; to be published; (3) (See 電話に出る) to answer (the phone or door); (P)
刻する[こくする, kokusuru] (vs-s,vt) (1) (arch) to carve; to engrave; (2) to publish; to author
卓上出版[たくじょうしゅっぱん, takujoushuppan] (n) {comp} desktop publishing; DTP
同人誌[どうじんし, doujinshi] (n) (1) magazine published by fans; fanzine; (2) publication aimed at a particular hobby group; (3) publication sold directly, and not via commercial publishers
奥付;奥附;奥付け(io)[おくづけ, okuduke] (n) colophon; publication data; production notes; printer's mark; publisher's emblem
廃刊[はいかん, haikan] (n,vs) ceasing to publish; discontinuance of publication
掲げる[かかげる, kakageru] (v1,vt) (1) to publish; to print; to carry (an article); (2) to put up; to hang out; to hoist; to fly (a sail); to float (a flag); to tout; (3) to set forth (provision); (P)
撮り下ろし[とりおろし, torioroshi] (n) (1) taking photographs for a volume at the request of a publisher; (2) photographs taken for a volume at the request of a publisher
既刊[きかん, kikan] (adj-no,n) (See 未刊) already published
日葡辞書[にっぽじしょ, nippojisho] (n) Vocabvlario da Lingoa de Iapam (Japanese-Portuguese dictionary, published 1603-1604)
書院[しょいん, shoin] (n) drawing room; study; publishing house; writing alcove; (P)
現代新書[げんだいしんしょ, gendaishinsho] (n) a series of paperbacks published since 1964 by Kodansha
追い込み[おいこみ, oikomi] (n) (1) final stage; last spurt; (2) live printing area (in publishing); (P)
週刊[しゅうかん, shuukan] (n) published weekly; (P)
開板;開版[かいはん, kaihan] (n,vs) publishing (esp. using woodblock printing)
隔月刊[かくげつかん, kakugetsukan] (n) published bimonthly
電子出版[でんししゅっぱん, denshishuppan] (n) electronic publishing
Japanese-English: COMDICT Dictionary
デスクトップパブリッシング[ですくとっぷぱぶりっしんぐ, desukutoppupaburisshingu] desktop publishing (DTP)
デスクトップ出版[デスクトップしゅっぱん, desukutoppu shuppan] desktop publishing
パブリッシャー[ぱぶりっしゃー, paburissha-] publisher
発行[はっこう, hakkou] issue (vs), publishing
電子出版[でんししゅっぱん, denshishuppan] electronic publishing

publish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัดพิมพ์[v.] (jatphim) EN: publish FR: éditer ; publier
โฆษณา[v.] (khōtsanā [=) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
ลง[v.] (long) EN: publish ; print FR: imprimer
ลงข่าว[v.] (longkhāo) EN: publish ; print ; print a story ; print the news FR: publier ; répandre une nouvelle
ลงหนังสือ[v. exp.] (long nangse) EN: publish a book FR:
ออกหนังสือพิมพ์[v. exp.] (øk nangseūp) EN: publish a newspaper FR:
พิมพ์จำหน่าย[v.] (phimjamnāi) EN: publish FR: éditer ; publier
พิมพ์หนังสือ[v. exp.] (phim nangse) EN: print ; print a book ; publish FR: imprimer ; publier
เผยแพร่[v.] (phoēiphraē) EN: spread ; propagate ; disseminate ; broadcast ; publicize ; publish ; launch FR: propager ; répandre ; diffuser ; colporter ; disséminer ; publier ; lancer
แพร่[v.] (phraē) EN: spread ; spread out ; propagate ; disseminate ; broadcast ; circulate ; publish ; publicize FR: répandre ; diffuser ; propager ; disséminer
ประกาศ[v.] (prakāt) EN: announce ; promulgate ; proclaim ; give notice ; declare ; publish ; notice ; post ; state ; make known ; advertise FR: annoncer ; proclamer ; déclarer ; décréter ; promulguer ; prononcer ; faire savoir
ประกาศใช้[v. exp.] (prakāt chai) EN: promulgate ; publish ; give notice of the coming into force FR:
แถลงข่าว[v.] (thalaēngkhā) EN: make a statement ; give information ; publish a statement ; publish news ; inform ; report the news FR: informer ; faire une déclaration
ตีข่าว[v. exp.] (tī khāo) EN: publish news FR:
ตีพิมพ์[v.] (tīphim) EN: publish ; print ; be published FR: publier
จัดพิมพ์โดย...[v. exp.] (jatphim dōi) EN: published by … FR: édité par …
การพิมพ์[n.] (kān phim) EN: printing ; publishing FR: impression [f] ; tirage [m]
การแถลงข่าว[n.] (kān thalaēn) EN: press conference ; news conference ; publication ; giving information ; news publishing ; announcement FR: conférence de presse [f]
พับบลิชชิง[n.] (phapblitchi) EN: publishing FR:
พิมพ์ได้[adj.] (phim dāi) EN: publishable FR: publiable
เผยแพร่[adj.] (phoēiphraē) EN: published FR: diffusé
ผู้พิมพ์[n. exp.] (phū phim) EN: publisher ; printer FR:
ผู้พิมพ์จำหน่าย[n. exp.] (phū phimjam) EN: publisher FR:
ผู้พิมพ์โฆษณา[n. exp.] (phū phim kh) EN: publisher FR:
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา[n. exp.] (phū phim ph) EN: publisher FR:
สำนักพิมพ์[n. exp.] (samnakphim) EN: publishing house ; publishing company ; publishers ; publisher's FR: éditeur [m] ; maison d'édition [f]
วางตลาด[v.] (wāngtalāt) EN: appear on the market ; put on the market ; market ; be published FR: mettre sur le marché ; mettre en vente

publish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Desktop-Publishing {n}; computergestütztes PublizierenDTP : Desktop Publishing
Gesamtauflage {f} eines Buchestotal number of copies published
Verlagsbuchhandel {m}publishing trade
Verlagsort {m}publishing place

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า publish
Back to top