ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intermit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intermit*, -intermit-

intermit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intermit (vt.) หยุดชั่วคราว See also: หยุดพัก, พักชั่วคราว Syn. suspend
intermit (vi.) หยุดชั่วคราว See also: หยุดพัก, พักชั่วคราว Syn. pause
intermittent (adj.) เป็นพักๆ See also: เป็นช่วงๆ, ไม่ต่อเนื่อง Syn. irregular, spasmodic, sporadic Ops. regular
intermittently (adv.) อย่างไม่ต่อเนื่อง See also: พลอมแพลม Syn. irregularly, spasmodically, sporadically Ops. regularly
English-Thai: HOPE Dictionary
intermittent(อินเทอมิท'เทินทฺ) adj. เดิน ๆ หยุด ๆ ,เป็นพัก ๆ ,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ,มีลักษณะหมุนเวียน., See also: intermittence,intermittency n.
English-Thai: Nontri Dictionary
intermit(vi) หยุดพักชั่วขณะ,ซา,เดินๆหยุดๆ
intermittent(adj) ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intermittent-เป็น ๆ หาย ๆ, -มีเว้นระยะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intermittentสลับ, เป็นระยะ, เป็นๆหายๆ, เป็นระยะๆ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นจังหวะ (adv.) intermittently See also: periodically Syn. เป็นช่วง, เป็นพักๆ
เป็นช่วง (adv.) intermittently See also: periodically, sporadically, occasionally, spasmodically Syn. เป็นตอน, เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ
เป็นตอน (adv.) intermittently See also: periodically, sporadically, occasionally, spasmodically Syn. เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ
เป็นตอนๆ (adv.) intermittently See also: periodically, sporadically, occasionally, spasmodically Syn. เป็นตอน, เป็นช่วงๆ
เป็นระยะๆ (adv.) intermittently See also: sporadically, spasmodically, fitfully Syn. เป็นช่วงๆ
เป็นระยะๆ (adv.) intermittently See also: sporadically, spasmodically, fitfully Syn. เป็นช่วงๆ
พลอมแพลม (adv.) (be visible) intermittently See also: unevenly, sparsely, scantily, lightly, in a drizzle (of rain) Syn. วาบแวบ
พลอมแพลม (adv.) (be visible) intermittently See also: unevenly, sparsely, scantily, lightly, in a drizzle (of rain) Syn. วาบแวบ
วาบแวบ (adv.) (be visible) intermittently See also: unevenly, sparsely, scantily, lightly, in a drizzle (of rain)
วาบแวบ (adv.) (be visible) intermittently See also: unevenly, sparsely, scantily, lightly, in a drizzle (of rain)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have intermittent comm, but we are go!เรามีการสื่อสารต่อเนื่อง แต่เราไป!
[Honking Continues Intermittently, Weakly][Honking Continues Intermittently, Weakly]
We are facing intermittent power failures which...ตอนนี้เรากำลังประสบปัญหาไฟฟ้าดับเป็นครั้งคราว
The anomaly would have to be intermittent Or they all would have died within a day.ความแปรปรวนต้องเกิดขึ้นฉับพลัน ดังนั้นพวกเขาตายใน 1 วัน
Even if she did, Kutner's theory is that the thing's intermittent.จนกระทั่งถ้าเธอเป็นทฤษฎีของคัทเนอร์ เป็นสิ่งที่ถูกฝังซ่อนเอาไว้
He could have recently gotten an intermittent arrhythmia.He could have recently gotten an intermittent arrhythmia.
It's a new symptom, intermittence.นี่เป็นอาการใหม่ intermittence.
Intermittence can fit with romano-Ward.Intermittence can fit with Romano-Ward.
Drugs could have caused intermittent tachycardia.ยาหลายตัวมีผลให้หัวใจ เต้นเร็วผิดปกติเป็นครั้งคราว
An intermittent rash- Could be 100 things.มีผื่นเป็นๆหายๆ อาจเป็นอะไรก็ได้ 100 อย่าง
Plus intermittent rashes.บวกกับผื่นขึ้นเป็นพักๆ
Kendrick is intermittently shutting down power plants, limiting supply to drive up prices.เค็นดริกปิดโรงไฟฟ้าเป็นช่วงๆ จำกัดอุปทานเพื่อเพิ่มราคาพลังงาน

intermit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时显时隐[shí xiǎn shí yǐn, ㄕˊ ㄒㄧㄢˇ ㄕˊ ˇ, 时显时隐 / 時顯時隱] appearing and disappearing; intermittently visible
忽隐忽现[hū yǐn hū xiàn, ㄏㄨ ˇ ㄏㄨ ㄒㄧㄢˋ, 忽隐忽现 / 忽隱忽現] intermittent; now you see it, now you don't
断断续续[duàn duàn xù xù, ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄒㄩˋ ㄒㄩˋ, 断断续续 / 斷斷續續] intermittent; off and on; discontinuous; stop-go; stammering; disjointed; inarticulate
断续[duàn xù, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄩˋ, 断续 / 斷續] intermittent
隐显目标[yǐn xiǎn mù biāo, ˇ ㄒㄧㄢˇ ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ, 隐显目标 / 隱顯目標] intermittent target
哩哩啦啦[lī lī lā lā, ㄌㄧ ㄌㄧ ㄌㄚ ㄌㄚ, 哩哩啦啦] scattered; intermittent; sporadic; on and off; stop and go
时断时续[shí duàn shí xù, ㄕˊ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄒㄩˋ, 时断时续 / 時斷時續] stopping and starting; intermittent; sporadic; on and off

intermit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちらちら(P);チラチラ[, chirachira (P); chirachira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) fluttering; flickering; intermittently; (P)
ポツリポツリ;ぽつりぽつり[, potsuripotsuri ; potsuripotsuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) intermittently; bit by bit; little by little; by ones and twos; (2) (on-mim) in drops (e.g. of rain)
五月雨式[さみだれしき, samidareshiki] (n) intermittent (off and on) manner; dragging on and on
断続[だんぞく, danzoku] (n,vs) intermittent; (P)
結滞[けったい, kettai] (n,vs) arrhythmia; intermittent pulse
途切れ途切れ[とぎれとぎれ, togiretogire] (adj-na,adj-no,adv) broken; intermittent; disconnected
間を置いて[あいだをおいて;まをおいて, aidawooite ; mawooite] (exp) intermittently; at intervals (of); after a pause
間欠;間歇[かんけつ, kanketsu] (adj-na,n) intermittence; intermittent
間欠熱;間歇熱;間けつ熱[かんけつねつ, kanketsunetsu] (n) an intermittent fever
間欠的;間歇的[かんけつてき, kanketsuteki] (adj-na) intermittent
陣々;陣陣[じんじん, jinjin] (n) (1) each encampment; (adj-t,adv-to) (2) strong (wind); fierce; (3) intermittent
Japanese-English: COMDICT Dictionary
間欠的に[かんけつてきに, kanketsutekini] intermittently

intermit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝนตกเป็นระยะ[n. exp.] (fon tok pen) EN: intermittent rain FR: pluies intermittentes [fpl]
ขยักขย่อน[adv.] (khayakkhayǿ) EN: intermittently ; in fits and starts ; at times FR:
ไม่สม่ำเสมอ[adv.] (mai samamsa) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly FR: irrégulièrement ; par intermittence
เป็นช่วง[adv.] (pen chūang) EN: ntermittently ; periodically ; sporadically ; occasionally ; spasmodically FR: par intermittence ; sporadiquement
เป็นช่วง ๆ[adv.] (pen chūang-) EN: periodically; intermittently FR: par intermittence ; périodiquement
เป็นจังหวะ[adv.] (pen jangwa) EN: intermittently ; periodically FR:
เป็น ๆ หาย ๆ = เป็นๆ หายๆ = เป็นๆหายๆ[adj.] (pen-pen hāi) EN: spasmodic ; intermittent ; that comes and goes FR: intermittent ; sporadique
เป็นพัก ๆ[adj.] (pen phak-ph) EN: FR: intermittent ; discontinu
พล็อมแพล็ม[v.] (phlǿmphlaen) EN: shine intermittently ; flicker ; appear and disappear ; play hide-and-seek FR:
พลอมแพลม[v.] (phlømphlaēm) EN: shine intermittently ; be visible intermittently ; flicker FR: trembloter ; vaciller
ประจำยาม[n.] (prajamyām) EN: intermittent quadrifoil design ; guardians of the four directions of the universe ; [name of a Thai design] FR:
วาบแวบ[adv.] (wāp waēp) EN: intermittently FR:

intermit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blinkfeuer {n}intermittent light
intermittierend {adj}intermittent
Aussetzbetrieb {m}intermittent service
Periodizität {f}intermittency

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intermit
Back to top