ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sporadically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sporadically*, -sporadically-

sporadically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sporadically (adv.) อย่างไม่ต่อเนื่อง See also: พลอมแพลม Syn. irregularly, spasmodically Ops. regularly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นระยะ (adv.) sporadically See also: sporadically

sporadically ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
点々;点点[てんてん, tenten] (adv,adv-to) here and there; little by little; sporadically; scattered in drops; dot; spot

sporadically ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นช่วง[adv.] (pen chūang) EN: ntermittently ; periodically ; sporadically ; occasionally ; spasmodically FR: par intermittence ; sporadiquement
เป็นระยะ[adv.] (pen raya) EN: sporadically FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sporadically
Back to top