ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irregularly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irregularly*, -irregularly-

irregularly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irregularly (adv.) อย่างเป็นบางครั้งบางคราว Syn. occasionally
irregularly (adv.) อย่างไม่ต่อเนื่อง See also: พลอมแพลม Syn. spasmodically, sporadically Ops. regularly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่บ่อยนัก (adv.) irregularly See also: erratically, intermittently, unevenly Syn. เป็นพักๆ
ไม่สม่ำเสมอ (adv.) irregularly See also: erratically, intermittently, unevenly Syn. ไม่บ่อยนัก, เป็นพักๆ

irregularly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不定期[bù dìng qī, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄑㄧ, 不定期] non-scheduled; irregularly

irregularly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.)

irregularly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่สม่ำเสมอ[adv.] (mai samamsa) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly FR: irrégulièrement ; par intermittence
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkat) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly FR:
อย่างไม่สม่ำเสมอ[adv.] (yāng mai sa) EN: irregularly FR: irrégulièrement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irregularly
Back to top