ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scantily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scantily*, -scantily-

scantily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scantily (adv.) อย่างขาดแคลน See also: อย่างไม่เพียงพอ, หายาก, ไม่ค่อยพบ, บอบบาง, เกือบจะไม่, แทบจะไม่ Syn. barely

scantily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นุ่งน้อยห่มน้อย[v. exp.] (nung nøi ho) EN: be scantily dressed FR:
นุ่งน้อยห่มน้อย[adv.] (nung nøi ho) EN: scantily clad FR:
โป๊[adj.] (pō) EN: pornographic ; indecent ; sexy ; scantily dressed FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.)

scantily ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
knapp {adv}scantily; scantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scantily
Back to top