ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drunkard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drunkard*, -drunkard-

drunkard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drunkard (n.) คนเมา See also: ขี้เมา, คนขี้เมา Syn. boozer, rummy, dipsomaniac Ops. teetotaler, abstainer
English-Thai: HOPE Dictionary
drunkard(ดรัง'เคิร์ดฺ) n. คนเมาเหล้า, Syn. sot,alcoholic
English-Thai: Nontri Dictionary
drunkard(n) คนเมาเหล้า,คนขี้เหล้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
drunkardผู้ติดสุรายาเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้เมา (n.) drunkard See also: toper, sot, wine bibber Syn. ขี้เหล้าเมายา, ขี้เหล้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She does not think the Drunkard Immortal needed his life saved.ข้าไม่เชื่อว่าที่เจ้าขี้เหล้าอมตะนั่นทำ ก็เพราะอยากให้ตัวเองรอดหรอก
That could be got by any drunkard with his tot of rum.ซึ่งพวกขี้เมากับเหล้ารัมของเขาจะสามารถรับไว้ได้
He's a drunkard through and throughเมาหัวราน้ำเป็นประจำ..
Sir Francis Haddock was a drunkard and a hopeless reprobate.Francis Haddock ทั้งขี้เมา ทั้งไร้จริยธรรม
This lowlife drunkard lying dead here threatened murder on my family.ไอ้ขี้เมาชั้นต่ำที่นอนตายอยู่ตรงนี้ ขู่จะฆ่าครอบครัวฉัน
Oh, Roger brought the drunkard out early this year. How droll.ปีนี้โรเจอร์เมาเร็วนะ ตลกจัง
It's great of you to stand against the drunkard.ดีแล้วที่คุณไปช่วยเธอไว้จากพวกขี้เมา
Lift yourself up Drunkards Four the omen was foretold and now we have a fear more grave today I saw the day become like night...Lift yourself up Drunkards Four... ...the omen was foretold... ...and now we have a fear more grave...
There are drunkards and rough men out hereแถวนี้มีพวกขี้เมา กับพวกกักขระเต็มไปหมด
Please Sirs, some money to this poor drunkard.ได้โปรด ให้เงิน สำหรับคนขี้เมาด้วยเถอะ
An orphan girl, a lost traveller, an old drunkard, and a monk who has failed at the same task for half his life.หญิงสาวกำพร้า, คนต่างแดนที่หลงทาง และไอ้ขี้เมา แล้วก็พระที่ไม่เคยทำอะไร เป็นชิ้นเป็นอันมาเกินครึ่งชีวิตแล้ว
This is just a drunkard's gibberish.นี่เป็นการพูดจาไร้สาระสิ้นดี

drunkard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酒徒[jiǔ tú, ㄐㄧㄡˇ ㄊㄨˊ, 酒徒] drunkard
酒鬼[jiǔ guǐ, ㄐㄧㄡˇ ㄍㄨㄟˇ, 酒鬼] drunkard

drunkard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エロ上戸[エロじょうご, ero jougo] (n) (derog) (sl) horny drunkard
大虎[おおどら, oodora] (n) (1) big tiger; (2) drinker; staggering drunkard
飲み抜け;飲抜け[のみぬけ, nominuke] (n) drunkard
酒飲み;酒呑み;酒呑[さけのみ, sakenomi] (n) (heavy) drinker; drunkard; tippler; boozer
酔っ払い(P);酔っぱらい;酔払い[よっぱらい, yopparai] (n) drunkard; (P)
酔歩[すいほ, suiho] (n,vs) (1) drunken stagger; tottering gait; (2) {math} (See ランダムウォーク) drunkard's walk; random walk
酔漢[すいかん, suikan] (n) drunkard; drunken fellow
酩酊者[めいていしゃ, meiteisha] (n) drunkard; reveller
飲んだくれ[のんだくれ, nondakure] (n) drunkard; piss-artist
飲助;飲み助;呑み助[のみすけ, nomisuke] (n) tippler; drunkard; heavy drinker

drunkard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดื่มหัวราน้ำ[v. exp.] (deūm hūarān) EN: be a drunkard FR:
ขี้เหล้า[n. exp.] (khī lao) EN: drunkard ; boozer ; alcoholic ; drunken FR: alcoolique
ขี้เมา[n.] (khīmao = kh) EN: drunkard ; toper ; sot ; wine bibber FR: ivrogne [m, f] ; alcoolique [m, f] ; buveur [m] ; buveuse [f] ; poivrot [m] (fam.) ; poivrote [f] (fam.) ; soûlard [m] (fam.) ; soûlarde [f] (fam.) ; soûlaud [m] (fam.) ; soûlaude [f] (fam.) ; soûlot [m] (fam.) ; soûlote [f] (fam.) ; pochard [m] (fa
คนขี้เมา[n. exp.] (khon khīmao) EN: drunkard ; drunken man ; alkie (vulg.) ; boozer ; dipso (vulg.) ; tippler ; wino (vulg.) FR: ivrogne [m, f] ; éponge [f] (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drunkard
Back to top