ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inhabitance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inhabitance*, -inhabitance-

inhabitance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inhabitance (n.) การอยู่ในสถานที่หนึ่ง (ของบุคคล) See also: การอยู่ในที่นี้ Syn. residence, habitancy
English-Thai: HOPE Dictionary
inhabitance(อินแฮบ'บิเทินซี,อินแฮบ'บิเทินซฺ) n. สถานที่อยู่อาศัย,ที่อยู่อาศัย,การอยู่อาศัยinhabitant (อินแฮบ'บิเทินทฺ) n. ผู้อยู่อาศัย,สัตว์ที่อยู่อาศัย,ผู้อาศัย,พลเมือง., See also: inhabiter n., Syn. resident,

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inhabitance
Back to top